Acatistul Sfintelor Femei, iubitoare de Dumnezeu
Dacă merită să ne aducem aminte şi să preţuim ceea ce reprezintă femeia şi mama pentru noi, atunci nu trebuie să uităm tocmai cel mai important merit al ei – acela de a fi creştină, iar mulţimea sfintelor lăudate aici tocmai asta dovedesc: valoarea spirituală imensă a femeii creştine, femeie care a izbândit spiritual.

 

Acatist – Orice astfel de rugăciune specială, poartă numele de Acatist. Prin numele de ACATIST se înţelege „Rugăciune citită în picioare”, deci este o rugăciune care se citeşte obligatoriu în picioare sau stând în genunchi, dar numai după rostirea rugăciunilor începătoare! (indiferent de numele Sfinţilor cărora se adresează!)
Rugăciunile începătoare, obligatorii:
În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin
Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie!
Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindeni eşti şi toate le plineşti, Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te sălăşluieşte întru noi şi ne curăţeşte de toată întinăciunea şi mântuieşte, Bunule, sufletele noastre.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieste-ne pe noi.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieste-ne pe noi.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieste-ne pe noi.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
Preasfântă Treime, miluieşte-ne pe noi. Doamne, curăţeşte păcatele nostre, Stăpâne, iartă fărădelegile noastre; Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru numele Tău.
Doamne miluieşte, Doamne miluieşte, Doamne miluieşte.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
Tatăl nostru, Carele eşti în ceruri, sfinţească-se numele Tău, vie împărăţia Ta, facă-se voia Ta, precum în cer aşa şi pe pământ. Pâinea noastră cea spre fiinţă dă-ne-o nouă astăzi. Şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor nostri. Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăveşte de cel viclean. Ca a Ta este Împărăţia şi puterea şi slava, acum si pururea şi în vecii vecilor. Amin.
Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine păcătosul!

Pentru rugăciunile Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, ale Sfinţilor Părinţilor noştri şi ale tuturor Sfinţilor, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi. Amin.

Condacul 1
 Sfinte femei iubitoare de Dumnezeu, mlădițe ale Pomului Vieții care sunteți apărate și ajutate chiar de Maica lui Dumnezeu, cea slăvită și preaînălțată de toată făptura, vă lăudăm, căci voi trăind cu înțelepciune, dreptate și cucernicie, v-ați făcut vrednice de bunătatea și iubirea de oameni a Mântuitorului nostru, care după a Lui îndurare, v-a mântuit și v-a izbăvit de toată fărădelegea. Pentru dragostea ce o port pentru voi sfintelor, și nădejdea în mijlocirea dobândirii ajutorului de la Mântuitorul nostru, vă cânt: Aleluia.

Icosul 1
Sfinte femei iubitoare de Dumnezeu, cererile noastre bune împliniți-le cu voia lui Dumnezeu şi mijlociți pentru noi pentru obținerea de Har, milă şi pace, de la Dumnezeu-Tatăl şi de la Domnul Iisus Hristos, Mântuitorul nostru. De aceea vă cântăm:
Bucură-te, Fecioară Maria, floarea firii omeneşti, preafrumoasă şi preaînțeleptă, care eşti plină de har şi binecuvântată între femei, căci din tine a răsărit Soarele dreptăţii, Hristos Dumnezeul nostru, care dezlegând blestemul, a dat binecuvântare şi, stricând moartea, ne-a dăruit nouă viaţa veşnică.
Bucurați-vă, Sfinte femei, căci aţi câștigat Cununa vieţii şi v-aţi făcut stâlpi în templul lui Dumnezeu, aflând şi mărturisind că nu există Dumnezeu în afara de El.
Bucuraţi-vă, Sfinte femei, căci căutând şi păzind calea îndreptărilor dumnezeiești, aţi dobândit înțelepciunea cea de sus.
Bucuraţi-vă, Sfinte femei, căci aţi arătat toată priceperea şi buna chibzuială în a uda sămânța Sfântului Botez care a răsărit în voi, a dat rod sfânt şi aţi secerat spicele vieţii veşnice, iar pentru asta bunul Dumnezeu v-a înzestrat cu Sfântul Său Har.
Bucuraţi-vă, Sfinte femei, căci după porunca Mântuitorului, aţi iubit aproapele ca pe voi înşivă şi v-aţi făcut vrednice de bunătatea şi mila Dumnezeului nostru.
Bucuraţi-vă, Sfinte femei, căci aţi găsit în dragostea de Dumnezeu, puterea şi tăria sufletească de a mărturisi credinţa, de a părăsi calea nedreptăţii şi a urma calea adevărului, scăpând astfel de focul asprei judecăţi.
Bucuraţi-vă, Sfinte femei, căci aţi dat dovadă de curăţie sufletească şi neprihănire îngerească, căci aţi împodobit sufletul cu nenumărate virtuţi creştineşti,strălucind ca soarele, fiind luminate de frumusețea Chipului lui Dumnezeu, şi aţi primit darul vindecării trupului şi sufletului, precum şi darul facerii de minuni.
Bucuraţi-vă, Sfinte femei, căci aţi nădăjduit în Dumnezeu izbăvitorul nostru şi aţi învins ispitele asupritorului vrăjmaş şi patimile trupului, dobândind astfel sfânta pace.
Bucuraţi-vă, Sfinte femei, apărătoare ale credinţei, căci lăudând pe Dumnezeu, v-aţi supus Lui, şi împlinind făgăduiala, v-aţi făcut vrednice de îndurarea Lui, fiind luminate de slava Lui cea veşnică.
Bucuraţi-vă, Sfinte femei, căci v-aţi înavuțit în fapte bune, aţi păzit poruncile, aţi iubit, ajutat şi îngrijit la nevoie pe aproapele, punând astfel buna temelie vieţii voastre în veacul viitor.
Bucuraţi-vă, Sfinte femei, purtătoare de lumină printre noi, căci aţi fost nerăbdătoare să ajungeți la locașurile cele cereşti şi acum vă bucuraţi şi veseliţi de mântuire în Împărăţia lui Dumnezeu, în locul unde nu este suferinţă şi boală.
Preasfântă Fecioară Maria, Maica lui Dumnezeu, împreună cu sfintele femei iubitoare de Dumnezeu, rugaţi-vă pentru noi, păcătoşii, acum şi în ceasul morţii noastre. Amin.

Condacul 2
Sfinte femei iubitoare de Dumnezeu, voi aţi izbândit spiritual mergând până la capăt pe calea dreptăţii. Eu trăiesc în necredinţă şi uitare faţă de aproapele meu, nu-mi văd păcatul propriu, mă supăr şi dau vina pe alţii pentru necazurile mele uitând că acestea sunt plata greşelilor mele; vindecare nu dobândesc, iar orice efortal meu nu are nicio izbândă spirituală. Pentru dragostea ce o port pentru voi şi nădejdea în mijlocirea dobâdirii ajutorului de la Mântuitorul nostru vă cânt: Aleluia.

Icosul 2
Sfintelor femei, vă rog să ne ajutați să trăim în grijă şi dragoste pentru aproapele şi să punem Sfântul Semn al Crucii ca temelie a puterii noastre. Ajutaţi-ne să învăţăm să primim necazurile cu bucurie şi înţelepciune creştinească şi să mărturisim credinţa aşa cum şi voi aţi făcut-o. Vă rugăm să ne ajutaţi să izbândim spiritual şi să dobândim de la Hristos vindecare sufletească şi trupească. De aceea, cu nădejde, vă cântăm:
Bucuraţi-vă,Cuv. Marta, Cuv.Evantia[1] şi Sf. Mc. Partagapi[2], căci viaţa cea veşnică aţi câştigat.
Bucură-te, Sf. Febe[3], căci trăind în dragoste de Hristos ai ajutat pe mulţi.
Bucură-te, Sf.Vasilisa[4], căci mulţumeai Domnului când primeai chinurile pentru mărturisirea credinţei; căci fiind aruncată în mijlocul văpăii şi făcând Semnul Crucii, ai fost păzită nevătămată, iar la sfârşitul zilelor te-ai dus către Domnul cu bucurie şi pace.
Bucură-te, Sf. Ermiona[5], căci vindeci sufleteşte şi trupeşte pe mulţi în numele lui Hristos, căci pătimind pentru credinţa ta ai primit cununa muceniciei.
Bucuraţi-vă, Sf.-lor Mc. Haritina, Eutihia, Veveea[6], Calodoti, Andropelaghia şi Tecla[7], căci viaţa cea veşnică aţi câştigat.
Bucură-te, Sf. Ana[8], căci ducând o viaţa de post, rugăciune şi faceri de bine celor lipsiţi, te-ai făcut vrednică să naşti pe Stăpâna noastră, Fecioara Maria.
Bucuraţi-vă, Sf.-lor Mc. fecioare Minodora, Mitrodora şi Nimfodora[9], care străluciţi cu frumuseţea sufletelor şi a trupurilor voastre, căci din dragoste pentru Hristos, v-aţi retras în munţi, departe de oameni şi de grijile lumeşti,să cultivaţi florile sfintelor virtuţi. Căci devenind locaşuri ale Duhului Sfânt, v-aţi îndulcit cu mierea vederilor dumnezeieşti şi cu darul tămăduirii, atât a bolilor trupeşti, cât şi a celor sufleteşti. Iar pentru mărturisirea lui Hristos, aţi dobândit cununa muceniciei.
Bucură-te, Sf. Pulheria[10], împărăteasa, căci te-ai deosebit prin înţelepciune, credinţă şi râvna cu care te-ai dedicat rugăciunii.
Bucură-te, Cuv. Maica Teodora[11], căci te-ai nevoit ca un bărbat, strălucind prin pustnicie ca un mare luminător.
Bucuraţi-vă, Sf. Mc. Ia[12], cea bătrână de vârstă şi Sf. Evantia[13], căci aţi urcat în pace la Domnul.
Bucură-te, Sf. Mc. Ketevan[14], împărăteasă, căci prin conducere înţeleaptă, ai adus pace şi dreptate, iar datorită mărturisirii creştine, ai fost chinuită, iar când ţi-ai dat sufletul întru Dumnezeu, trei coloane strălucitoare au coborât asupra trupului tău, ca izbândă spirituală.
Bucură-te, Sf. Plachila[15], binecredincioasă împărăteasă, căci ai petrecut toată viaţa întru dreapta credinţă, în grijă şi nevoinţă spre săraci, până la mutarea ta către Domnul.
Bucură-te, Sf. Mc. Eufimia[16], căci pentru dragostea ta, ai primit darul facerii de minuni şi ai întors pe mulţi la credinţă, primind cununa muceniciei.
Bucură-te, Sf. Mc Meletina[17], cea făcătoare de minuni, căci ai pătimit şi ai primit cununa muceniciei pentru că ai adus pe oameni la credinţa în Dumnezeu.
Bucuraţi-vă, Sf.-lor Mc. fecioare Pistis, Elpis şi Agapis şi maica voastră Sofia[18], căci mărturisind pe Hristos, aţi primit cununa muceniciei.
Bucuraţi-vă, Sf.-lor Mc. Agatoclia, Lucia[19], Sofia, Irina[20] şi Teopista[21], căci aţi dobândit viaţa cea veşnică.
Bucură-te, Sf. Mc. Teodota[22], căci pentru mărturisirea credinţei ai suferit chinuri, dar Domnul te-a făcut cu totul sănătoasă, neavând pe trup nici măcar un semn de rană. Iar în foc aruncându-te asupritorii, doi tineri îmbrăcați în veșminte albe te-au însoțit, şi lăudând pe Dumnezeu, ai ieșit din cuptor nevătămată. Până la urmă ai urcat la cer purtătoare de cununa muceniciei.
Preasfântă Fecioară Maria, Maica lui Dumnezeu, împreună cu sfintele femei iubitoare de Dumnezeu, rugaţi-vă pentru noi, păcătoşii, acum şi în ceasul morţii noastre. Amin.

Condacul 3
Sfinte femei iubitoare de Dumnezeu, în Hristos aţi găsit ocrotitorul, povăţuitorul şi călăuzitorul vostru, şi în mâinile Lui v-aţi încredinţat duhul şi El va izbăvit. Eu însă am faţa, sufletul, şi trupul topite de întristare, căci nu cunosc calea de a ajunge la îndurarea Lui. Pentru că Domnul, a auzit glasul rugăciunilor voastre şi a arătat în chip minunat îndurarea faţă de voi, vă cânt: Aleluia.

Icosul 3
Sfinte femei iubitoare de Dumnezeu, grăbiţi-vă şi ajutaţi-ne să ne găsim scăparea în Dumnezeu, căci El cunoaşte fărădelegile noastre şi neliniştea din sufletul nostru acum, plin de smerenie. Ajutaţi-ne să primim şi să păstrăm curate tainele creştineşti, să avem puterea de a ne împotrivi credinţei în demoni, şi nădăjduind la Dumnezeu, să sfărâmăm demonicele lucrări prin credinţă şi rugăciune. De aceea, vă cântăm:
Bucură-te, Sf. Ariadna[23], căci fiind în pericol, apropiindu-te de o piatră, te-ai rugat lui Dumnezeu să te izbăvească, şi din dumnezeiască voie crăpându-se piatra, te-ai ascuns într-însa, iar cei ce te căutau au pierit toţi, ucişi de îngerii ce s-au ivit.
Bucuraţi-vă, Sf. Mc. Raida, Cuv.-lor Xantipi şi Polixeni[24] cea făcătoare de minuni, Preacuv. Maică Eufrosina[25] şi Sf. Mc. Hira[26], căci aţi dobândit viaţa cea veşnică.
Bucură-te, Sf. M. Mc. Tecla[27], cea izbăvită de toate cu darul lui Dumnezeu, căci lucrând rugăciunea şi asceza în sihăstrie, ai făcut multe minuni, şi ai părăsit viaţa, despicându-se o piatră şi primindu-te.
Bucură-te, Sf. Mc. Epiharis[28], căci mărturisind cu îndrăzneală numele lui Hristos, ai fost chinuită în multe feluri până când ţi-ai dat fericitul şi cinstitul suflet lui Dumnezeu.
Bucuraţi-vă, Sf.-lor Mc. Gaiani[29], Petronia, Gudelia[30],Ripsimia, Gaiani[31] şi alte treizeci şi două cuvioase mucenițe femei şi fecioare, căci aţi primit cununa muceniciei.
Bucură-te, Sf. Mc. Iustina[32], căci ai câştigat la credinţa cea întru Hristos, pe Sf. Ciprian, căci reuşind să sfarmi demonicele lui lucrări prin rugăciunea la Hristos, acesta s-a botezat şi împreună aţi căpătat cununa muceniciei.
Bucuraţi-vă, Sf.-lor Mc. Domnina, Verina, Prosdoca[33], Haritina şi Metodia[34], căci aţi arătat mare râvnă dumnezeiască în credinţă, pentru aceasta căpătând mucenicia.
Bucuraţi-vă, Sf.-lor Calistena[35] şi Pelaghia[36] fecioara, căci aţi câştigat viaţa cea veşnică.
Bucură-te, Sf. Mc. Mamelhta[37], căci ai primit în vis învăţătura tainelor creştineşti de la îngerul lui Dumnezeu, pentru ca apoi să te botezi în dreapta credinţă, şi fiind încă îmbrăcată cu hainele sfântului Botez ai primit cununa muceniciei.
Bucură-te, Preacuv. Maica Pelaghia[38], căci trăind în desfrânare te-ai pocăit, şi botezându-te, ai lepădat toată averea. Căci schimbându-te în chip bărbătesc, te-ai închis într-o chilie petrecând restul vieţii cu plăcere dumnezeiască, până când ai urcat in pace la Domnul.
Bucură-te, Sf. Taisia[39], căci fiind căzută în patima desfrâului, te-ai pocăit cu toată zdrobirea de inimă câştigând astfel mântuirea; căci, prin arătare îngerească s-a văzut cum o oră de pocăință din partea ta a făcut cât o mulţime de ani, pentru că te-ai pocăit din tot sufletul.
Bucură-te, Preacuv. Atanasia[40] cea iubitoare de Dumnezeu, căci te-ai călugărit ca bărbat şi te-ai nevoit permanent în curăție, în rugăciune, în a face bine săracilor şi a îngriji pe cei bolnavi.
Bucură-te, Sf. Mc. Poplia[41], căci te-ai împotrivit credinţei în demoni, suferind chinuri pentru asta, iar la sfârşitul vieţii cu pace te-ai dus către Domnul.
Bucură-te, Sf. Evlampia[42], căci pentru mărturisirea şi răspândirea credinţei creștinești, ai pătimit şi ai luat cununa muceniciei.
Bucură-te, Sf. Mc. Zinaida[43], căci ți-ai petrecut viaţa tămăduind bolile aproapelui.
Bucură-te, Sf. Mc. Filonila[44], căci ai petrecut în îndelungate postiri şi privegheri, iar cu rugăciunea ai făcut multe minuni.
Bucuraţi-vă, Sf. Irina[45]şi Sf.-lor Mc. Domnina, Anastasia, Malfeta, Anthia[46]şi Agathonica[47], căci aţi câştigat viaţa cea veşnică.
Preasfântă Fecioară Maria, Maica lui Dumnezeu, împreună cu sfintele femei iubitoare de Dumnezeu, rugaţi-vă pentru noi, păcătoşii, acum şi în ceasul morţii noastre. Amin.

Condacul 4
Sfinte femei iubitoare de Dumnezeu, voi aţi urmat cu luare aminte calea dreptăţii şi aţi păzit poruncile. Eu până acum am trăit după voia mea, cea lumească, nu m-am opus ispitelor şi nici nu am trăit în credinţă şi neprihănire, iar acum mă întreb dacă Îl pot afla blând şi milostiv la ziua judecăţii. Cerând ajutor de la voi, vă cânt: Aleluia.

Icosul 4
Sfinte femei iubitoare de Dumnezeu, vă rugăm ajutaţi-ne să putem duce ca şi voi îngerească vieţuire, lăsându-ne în grija Domnului, cerând putere de a trece peste necazuri, şi făcând faţă ispitelor care năvălesc asupra noastră. Căci vrem ca şi voi, la sfârşitul vieţii, să putem afla pe Dumnezeu blând şi milostiv la ziua judecăţii, pentru a ne încredinţa sufletul locaşurilor cele veşnice şi dumnezeieşti. De aceea, vă cântăm:
Bucură-te, Sf. Mc. Zlata[48],„vas de aur al fecioriei şi mireasă neprihănită a lui Hristos”, căci ai arătat un caracter puternic, credinţă nestrămutată în Hristos, frumuseţe şi neprihănire; căci mărturisind pe „Domnul Iisus Hristos ca tată şi pe Maica Domnului ca mamă”, ai primit cununa muceniciei, sufletul curat fiindu-ţi luat la Domnul.
Bucură-te, Sf. Cuv. Maică Parascheva[49], căci ai renunţat la deşarta viaţă lumească auzind cuvintele Domnului: „Cel ce voieşte a veni după Mine, să se lepede de sine şi să ridice crucea sa şi să urmeze Mie”; căci prin rugă, smerită cugetare şi curățenia inimii, te-ai umplut de har şi ai învins ispitele vrăjmașului; căci la sfârşitul vieţii pământeşti, ai încredinţat sfânt sufletul tău mâinilor îngereşti şi prin ei, locaşurilor dumnezeieşti.
Bucuraţi-vă, fericită Cleopatra[50], Sf.-lor Mc. Manato[51], Teodota[52], Glicheria, Anna, Elisaveta, Teodota[53] şi Sf. Tavita[54], căci aţi dobândit viaţa cea veşnică.
Bucură-te, Sf. Cuv. Matroana[55], căci ai renunţat la viaţa lumească, mergând să locuieşti într-un loc pustiu, pentru a trăi în monahism; căci fiind milostivă cu săracii şi ducând o viaţă curată şi sfântă, Dumnezeu ţi-a dăruit puterea de a vindeca bolnavii.
Bucură-te, Sf. Mc. Sevastiana[56], ucenica Ap. Pavel, căci ai fost botezată de dânsul, şi fiind gata a muri pentru Hristos, ai pătimit mucenicește. Căci fiind chiar îmbărbătată din cer cu vorbele „Bucură-te, şi nu te mâhni”, ai trecut nevătămată prin chinuri, încât s-au minunat toți. Căci rugându-te şi fiind chinuită în foc, s-a făcut glas mare din cer cu fulgere şi tunete şi a căzut grindina stingând focul, iar îngerul Domnului arătându-se, ţi-a zis: „Îndrăznește, fiica lui Dumnezeu, că trebuie să stai de faţă înaintea guvernatorului Pompian, şi eu sunt cu tine”, şi ai căpătat cunună mucenicească.
Bucuraţi-vă, Sf.-lor Mc. Leptina[57], Capitolina[58], Erotiida, Neonilla, Ana, Fevronia[59], Anastasia romana, Sf. Maria[60] făcătoarea de minuni, Sf.-lor Mc. Melitina, Zenovia, Eutropia şi Neonila[61], căci pătimind pentru mărturisirea credinţei voastre, aţi dat sufletul lui Dumnezeu.
Bucură-te, Sf. Maică Ana[62], căci văzându-ţi păcatul propriu, te-ai tuns în monahism pentru a afla pe Dumnezeu blând şi milostiv la ziua judecății. Căci pentru îngereasca petrecere şi vieţuire Dumnezeu, te-a înzestrat de nespuse minuni făcătoare, dăruind tămăduiri celor ce veneau la tine.
Bucuraţi-vă, Sf.-lor Mc. Chiriena, Iuliana[63], Chiriachi, Domnina, Doamna[64], Teodota[65] şi Casina[66], căci aţi căpătat cununa biruinţei.
Bucură-te, Sf Mc. Epistimi[67], căci ai ales să-ţi dedici viaţa monahismului, trăind în muncă, rugăciune şi post. Căci Domnul ţi-a descoperit în vis mucenicia pe care urma să o suferi, arătându-ţi că împreună cu soţul tău vă aflaţi într-un palat minunat, în faţa unui rege strălucitor care vă punea nişte coroane de aur pe cap.
Bucură-te, Preacuv. Maică Matroana[68], căci aprinzându-te de căldura dragostei şi credinţei spre Dumnezeu, ai intrat în viaţa monahală ca bărbat; şi îndeletnicindu-te cu postul şi privegherea, ai răbdat multe ispite de la demoni. Căci prin rugăciune, ai scos izvor de apă într-un loc sec şi uscat, iar la sfârşitul vieţii pământeşti, ai urcat cu pace către Domnul.
Bucură-te, Cuv. Teoctista[69], căci ai petrecut fericită treizeci de ani, cu rea pătimire, luptându-te cu foamea, cu gerul, cu arsura, hrănindu-te cu ierburi şi cu verdeţuri sălbatice, trăind şi vorbind prin rugăciune doar cu Dumnezeu şi cu Preacurata Născătoare de Dumnezeu, de la care ai şi primit dumnezeieştile Taine.
Bucuraţi-vă, Sf.-lor Eustolia şi Sopatra[70], fiică de împărat, căci v-aţi călugărit şi aţi sporit întru nevoinţe şi osteneli duhovniceşti. Căci zidind o casă de rugăciuni, aţi fost pricină de mântuire, pentru multe fecioare şi femei evlavioase care veneau acolo.
Bucuraţi-vă, Sf.-lor Mc. Stefanida[71], Marato[72], Teodora[73] împărăteasa, Eufimia[74], Tecla, Vautha, Denahida[75] şi Cecilia[76] din Roma, căci v-aţi dat muceniceşte duhul lui Dumnezeu.
Bucuraţi-vă, Sf.-lor Mc. Eufimia[77] , Ana[78] şi Miropa[79], căci v-aţi dat muceniceste duhul lui Dumnezeu.
Preasfântă Fecioară Maria, Maica lui Dumnezeu, împreună cu sfintele femei iubitoare de Dumnezeu, rugaţi-vă pentru noi, păcătoşii, acum şi în ceasul morţii noastre. Amin.

Condacul 5
Sfinte femei iubitoare de Dumnezeu, prin râvna voastră v-aţi făcut stâlpi ai dreptei credinţe. Eu am iubit mai mult viaţa lumească decât viaţa întru Dumnezeu, nepăstrând dreapta credinţă, şi căzând în înşelarea ispitelor vrășmașului, nu mi-am purtat cu demnitate crucea. Nu am postit, nu am citit spre îndreptare Sfintele Scripturi şi nici pe alţii nu am ajutat duhovnicește. Cerând de la voi ajutor în îndreptare, vă cânt: Aleluia.

Icosul 5
Sfinte femei iubitoare de Dumnezeu, vă rugăm ajutaţi-ne să ne creştem copii cu dragoste de Dumnezeu şi să ne trăim toată viaţa împlinind poruncile Scripturilor; ajutaţi-ne să vă urmăm exemplul în a ne purta cu răbdare pe umeri, propria cruce; ajutaţi-ne să rămânem neclintiţi în dragostea pentru Hristos şi să nu cădem în cursele vrăjmaşului, iar când vom pleca din trup şi din lume, să dăm în pace lui Dumnezeu sufletele noastre. De aceea, vă cântăm:
Bucură-te, Sf. M. Mc. Ecaterina[80], căci ai făcut pe mulţi să creadă în Hristos cu înţelepciunea şi cu buna ta grăire, iar pentru mărturisirea cea în Hristos, ai luat fericita cunună mucenicească a mărturisirii.
Bucură-te, Sf. M. Mc. Varvara[81], căci mărturisindu-ţi credinţa în Sf. Treime, ai stârnit mânia păgânilor, şi fugind, te-ai ascuns într-o stâncă ce s-a deschis ca prin minune, pentru ca apoi, fungind în munţi şi fiind prinsă să iei cununa mărturisirii.
Bucuraţi-vă, Sf.-lor Mc. Iuliana şi Hristodula[82], căci aţi câştigat cununa muceniciei.
Bucură-te, Sf. Mc. Filofteia[83], fecioară, frumoasă stâlpare, căci de mică copilă,ai fost învăţată a merge la biserică, a asculta dumnezeieştile Scripturi cu luare aminte, a posti, a păzi neîntinată fecioria cea trupească şi cea sufletească, şi a ajuta aproapele la nevoie. Căci pentru dragostea ta creştinească, ai plătit cu moarte mucenicească, dându-ţi sfântul şi fericitul suflet în mâinile lui Dumnezeu, slavă cerească strălucind în acel loc.
Bucură-te, Sf. Pr. Ana[84], căci fiind stearpă, prin rugăciune la Domnul, ai primit a putea face copii, scăpând de ocară, iar pentru credinţa ta ai primit şi darul prorociei.
Bucuraţi-vă, Sf. Mc. Vevea[85], Sf. Mc. Lucia[86], fecioară, Sf. Antia[87] şi Sf. Sofia[88], cea făcătoare de minuni, căci aţi dobândit viaţa veşnică.
Bucură-te, Sf. Mc. Suzana[89], căci îmbrăcându-te în haine bărbăteşti şi schimbându-ţi numele în Ioan, ai intrat într-o mănăstire de călugări, unde ai făcut multe minuni în numele lui Hristos. Căci fiind supusă la felurite chinuri, ţi-ai dat lui Dumnezeu duhul.
Bucură-te, Sf. şi făcătoare de minuni Teofana[90] împărăteasă, căci de dragul lui Hristos, te-ai lepădat de lume şi de toate cele din lume şi ai luat jugul cel bun al Domnului. Căci ridicând pe umerii propria cruce şi trăind îngerește pe pământ, nu-ai fost lipsită de bunătățile cele făgăduite, iar când ai plecat din trup şi din lume, ai dat în pace lui Dumnezeu sufletul.
Bucură-te, Sf. Aglaia[91] romana, căci prin descoperire îngerească, ai văzut ce s-a întâmplat cu Sf. Bonifaciu şi ai zidit o biserică măreață în numele lui. Căci trăind de atunci cu cuviinţă şi bineplăcut lui Dumnezeu, ti-ai dat cu pace lui Dumnezeu duhul.
Bucură-te, Sf. Mc. Iuliana[92], căci pentru mărturisirea credinţei, ai suferit multe chinuri şi fiind aruncată în temnită, ai dezlegat închipuirea înşelătoare a vrăjmaşului în înger, nefiind înşelată de el pentru a te închina la idoli. Căci rămânând neclintită în dragostea pentru Hristos, ţi-ai dat viaţa primind astfel cununa muceniciei.
Bucuraţi-vă, Sf.-lor Mc. Tesalonica[93], Teodota, Anastasia[94] romana, Vasila[95], Domna[96], Anisia[97] şi Cuv. Teodora[98], căci aţi dobândit viaţa veşnică.
Preasfântă Fecioară Maria, Maica lui Dumnezeu, împreună cu sfintele femei iubitoare de Dumnezeu, rugaţi-vă pentru noi, păcătoşii, acum şi în ceasul morţii noastre. Amin.

Condacul 6
Sfinte femei iubitoare de Dumnezeu, voi aţi ales să ascultați cuvântul Domnului şi să urmaţi calea dreptății, să păziți poruncile şi să faceţi voia Lui. Eu, pană acum am trăit după voia mea, cea lumească. Căile Domnului îmi sunt necunoscute, iar demonii patimilor au putere asupra mea. Cerând ajutor de la voi, vă cânt: Aleluia.

Icosul 6
Sfinte femei iubitoare de Dumnezeu, fiţi pentru noi călăuzitori pe drumul cel drept şi ajutaţi-ne să pătrundem pe calea lui Dumnezeu, să învăţăm îndreptările sale şi să ne întărim în păzirea poruncilor. Ajutaţi-ne să ne trăim viaţa potrivit voii lui Dumnezeu, având încredere în căile Domnului, căci ele sunt necunoscute de om, dar duc la desăvârşire.
Bucură-te, Sf. Mc. Eugenia[99], fecioară, căci primind sfântul botez, te-ai tuns în monahism ca bărbat,trăind în nevoinţe, în trude, în privegheri de toată noaptea, săvârşind toată virtutea şi strălucind ca un mare luminător. Căci fiind aprinsă de dragoste pentru Hristos, ai suferit pentru mărturisirea ta, luând cununa muceniciei.
Bucuraţi-vă, Cuv.-lor Melania[100] romana, Teodota[101], Genoveva, Eufimia[102], Tatiana şi Domnina[103],căci în pace v-aţi săvârşit.
Bucură-te, Sf. Cuv. Apolinaria[104] din Sinclit, căci din dragoste de Dumnezeu, ai dăruit averea ta şi te-ai călugărit ca bărbat la Ierusalim. Căci pentru silinţa ta, Dumnezeu ţi-a dat darul vindecării şi scoaterii demonilor, săvârşind prin tine numeroase minuni.
Bucură-te, Sf. Cuv. Sinclitichia[105],căci ai renunţat la averea şi viaţa lumească, şi alegând asceza, ai biruit în lupta cu viclenii demoni şi ti-ai mutat mintea la Dumnezeu încă din timpul vieţii,căpătând cununa biruinţei.
Bucură-te, Sf. Cuv. Domnica[106] făcătoare de minuni, căci urmând calea călugăriei ai primit darul prorociei.
Bucuraţi-vă, Sf.-lor Mc. Olimpiodora, Nemia[107], Vasilisa[108], Eutasia, Tatiana[109], Ana, Agni[110], Neonila, Xenia[111] şi Sf. Cuv. Teodosia[112], căci aţi luat fericite cununile muceniciei.
Bucură-te, Sf. Mc. Agni[113], cea curată la suflet şi la trup şi dătătoare de înțelepciune, căci pentru a fi păzită a ta curăţie, Dumnezeu a trimis pe îngerul Său. Căci prin credința ta, ridicând mâinile spre cer şi făcând rugăciuni, mortul a înviat. Căci vrând să te omoare necredincioșii, în Semnul Sfintei Cruci ai intrat cu îndrăzneală în mijlocul focului şi cu rugăciunea pe buze, ai urcat către Domnul.
Bucură-te, Sf. Cuv. Xenia[114] din Roma, căci pentru asceza ta, ai primit cununa Domnului şi la moartea ta, pe cer, a apărut o Cruce de stele.
Bucură-te, Sf. Xenia[115] din Saint-Petersburg, căci la moartea soţului tău, ai pierdut interesul pentru lucrurile lumeşti şi ai urmat calea grea a nebuniei pentru Hristos, căpătând darul prorociei.
Bucuraţi-vă, Sf.-lor Mc. Eufrasia[116], Medula[117], Trifina, Mc. Haris[118]şi Vevea[119], căci aţi dobândit viaţa cea veşnică.
Bucură-te, Sf. Cuv. Maria[120] din Constantinopol, căci împreună cu familia, ai trăit viaţa potrivit voii lui Dumnezeu, urmând căile Sale care duc la desăvârșire şi ai primit darul de a face minuni.
Bucuraţi-vă, Sf. Marciana[121] împărăteasa, Sf.-lor Atanasia, Teodota, Teoctista şi Eudoxia[122], Perpetua[123]şi Teodula[124], căci aţi câştigat viaţa cea veșnică.
Bucură-te, Sf. Pr. Ana[125], căci te rogi pentru cei nedreptăţiţi şi care au nevoie de ajutorul lui Dumnezeu.
Bucură-te, Sf. Mc. Agata[126], căci ai crezut doar în Domnul nostru Iisus Hristos, care cu voia şi cu cuvântul Sau, tămăduiește şi ridică pe cei căzuți.
Preasfântă Fecioară Maria, Maica lui Dumnezeu, împreună cu sfintele femei iubitoare de Dumnezeu, rugaţi-vă pentru noi, păcătoşii, acum şi în ceasul morţii noastre. Amin.

Condacul 7
Sfinte femei iubitoare de Dumnezeu, voi cunoașteți puterea pocăinţei şi îndreptării, căci Bunul Dumnezeu, pe toţi vrea să îi întoarcă la calea Sa cea dreaptă şi să îi facă vrednici de Ierusalimul Ceresc. Eu sunt prins de lanţul patimilor şi nu reuşesc să mă ridic prin pocăinţă, nu sa ţin post şi nici nu urmez calea curăţiei. Sufletul îmi este bolnav şi vindecarea lui este grea, căci credinţa mea e mică. Cerând ajutor de la voi, vă cant: Aleluia.

Icosul 7
Tu, Doamne, cunoşti aplecarea noastră spre patimi şi de aceea, precum fiul risipitor, ne întoarcem către Tine Bunule să ne primeşti şi pe noi. Sfintelor femei, scoateţi-ne din marea păcatelor, cereţi de la Sf. Treime lumină şi înţelepciune minţii noastre şi învăţaţi-ne să ne pocăim. Căci depărtându-ne de la firea omenească, vrem să dobândim ca şi voi, vieţuirea cea mai presus de om, aici pe pământ, iar la sfârşitul zilelor, să intrăm cu voi întru Împărăţia Cerească. Cu nădejde vă cântăm:
Bucură-te, Sf. Mc. Fausta[127], căci ai trăit în nestricăciune, în post şi în rugăciune, şi având gândul pururea la dumnezeieștile Scripturi. Căci precum o viţă ce face rod bun şi mult, ai adus pe oameni la credinţă, când erai muncită de chinuri pentru că erai creştină; iar cerurile deschizându-se, s-a auzit „Veniţi la Mine cei osteniţi întru nevoinţă şi însărcinaţi cu pătimirile, pentru numele Meu, şi vă voi odihni pe voi întru împărăția cerească”.
Bucuraţi-vă, Sf.-lor Mc. Marta, Maria[128], Enata, Valentina[129]şi Priscila[130], căci arzând cu dreaptă credinţă şi dragoste spre Hristos, aţi primit cununa muceniciei.
Bucuraţi-vă, Sf.-lor Împărătese Teodora[131], sprijinitoare a ortodoxiei, şi Pulcheria[132], cea binecredincioasă, căci aţi urcat la Domnul.
Bucură-te, Preacuv. Maria[133], căci te-ai tuns în monahism ca bărbat şi ai trecut cu bărbăţie peste toate cursele vrăjmaşului.
Bucură-te, Sf. Mariamna[134], căci ai propovăduit cuvântul lui Hristos şi ai făcut pe mulţi să se boteze.
Bucură-te, Cuv. Maică Filoteia[135], căci de mică fiind educată în dreapta credinţă şi adâncă evlavie, când te-ai tuns în monahism, ai crescut duhovniceşte prin post, priveghere şi rugăciune, dobândind darul facerii de minuni.
Bucură-te, Sf. Gorgonia[136], mamă a cinci copii, căci te-ai remarcat prin înalta ta virtute, pioşenie, blândeţe, înţelepciune şi osteneală. Iar când ai urcat la Domnul, ai spus: „Cu pace mă voi culca şi voi adormi[III]”.
Bucură-te, Sf. Mc. Doroteia, căci ai biruit trupul şi pe diavolul, slujind în toate zilele lui Dumnezeu întru curăţie, în trezire şi întru întreaga şi neasemuita înţelepciune, cu smerenie, cu blândețe, postind şi rugându-te neîncetat, şi astfel te-ai făcut vrednică de cămara Lui cerească.
Bucuraţi-vă, Sf.-lor Mc. Antusa[137], Tea[138], Chirana[139] cea preaînțeleptă, Hristina şi Calista,căci sfârşindu-vă întru pocăinţă, muceniceşte, aţi luat iertare şi cunună de biruinţă de la Hristos Dumnezeul nostru.
Bucură-te, Sf. Mc. Fotini[140], căci tu eşti femeia samariteancă numită aşa chiar de Mântuitorul nostru, când l-ai întâlnit la fântâna lui Iacob. Căci împreună cu surorile tale Anatoli, Foto, Fotida, Paraschevi şi Chiriachi[141], te-ai botezat; şi mărturisindu-vă credinţa că Iisus este Hristosul, aţi fost supuse la chinuri şi fiind ucise, aţi primit cununa muceniciei.
Bucurați-vă, Sf.-lor Chira şi Marana[142], căci prin sfânta vieţuire, aţi împodobit neamul femeiesc, renunţând la avere şi petrecând în tăcere; în postire şi cu înfrânarea răbdării.
Bucură-te, Preacuv. Mc. Evdochia[143], samariteanca, căci fiind deprinsă cu reaua făptuire, te-ai pocăit şi ai ales credinţa cea adevărată. Căci fiind botezată,ai fost răpită cu mintea şi te-ai văzut fiind luată de mână de un înger şi ridicată la cer unde îngerii se bucurau de întoarcerea ta, în timp ce ceva negru şi înfiorător la vedere scrâșnea din dinţi şi striga, pentru că nu mai erai sub puterea lui. Căci intrând în mânăstire, ţi-ai împărţit toată averea şi ai trăit în nevoinţe duhovniceşti, iar Domnul a făcut mari minuni prin tine, precum învierea unui copil.
Bucură-te, Sf. Domnina[144] din Cir, căci te-ai dedat încă din copilărie nevoinţelor pustniceşti şi înfrânării tuturor pornirilor trupului.Căci trăind în post, ţi-ai petrecut toată viaţa aducând lui Dumnezeu cântare de laudă, panăcând te-ai ridicat la Mirele tau cel iubit, Hristos.
Bucură-te, Sf. Mc. Antonina[145] din Niceea, căci nu te-ai lepădat de credinţă chiar suferind chinuri, fiind apărata de îngerii domnului, până când ai căpătat cununa muceniciei.
Bucuraţi-vă, Sf.-lor Mc. Eutalia, Atanasia, Calinica, Vasilisa[146], Iuliana[147] sora Sf. Pavel, căci aţi câştigat viaţa veşnică.
Bucură-te, Preacuv. Piamun[148] din apropierea Alexandriei, căci ai trăit în feciorie şi rugăciune şi ai primit darul clarviziunii de la Dumnezeu.
Bucură-te, Sf. Anastasia[149] patriciana, căci te-ai deosebit prin marea ta curăţie sufletească, fiind temătoare de Dumnezeu, umblând mereu pe căile Domnului şi fiind plină de bunătate. Căci nevoindu-te aspru cu vegherea, rugăciunea, postul, şi învingând cu vitejie bărbătească răzvrătirile demonilor, ai ajuns vas ales al Duhului Sfânt.
Bucură-te, credincioasa Maria[150] sora lui Lazar, căci ai uns cu mir picioarele Mântuitorului.
Bucuraţi-vă, Sf.-lor Mc. Cristina[151], Ilaria[152], Alexandra, Claudia, Rufrasia, Matrona, Iuliana, Eufimia şi Teodosia[153], căci aţi urcat muceniceşte la Domnul.
Bucură-te, Sf. Drosida[154], fiica împăratului Traian, căci renunţând la împărăţia lumească, ai câştigat-o pe cea cerească. Căci rugându-te la Domnul să te boteze în numele Sf. Treimi, ai intrat singură în apă, şi apoi postind, ai primit hrană îngerească şapte zile, până când cerând luminare de la Domnul, sufletul tău a urcat la cer.
Bucuraţi-vă, Sf.-lor Mc. Calinica, Vasilisa[155], Pelaghia, Teodosia[156], Ana, Alla, Varis, Moico, Mamica, Birgo, Animais[157] şi Matroana[158], căci aţi primit cununa muceniciei.
Bucură-te, Sf. Maria Egipteaca[159], căci ai ales o viaţă spre nevoinţe şi virtute, deşi în tinereţe, te-ai deprins cu faptele cele rele. Căci cu ajutorul lui Dumnezeu, te-ai depărtat de la firea omenească şi ai dobândit vieţuirea îngerească, cea mai presus de om, pe pământ.
Preasfântă Fecioară Maria, Maica lui Dumnezeu, împreună cu sfintele femei iubitoare de Dumnezeu, rugaţi-vă pentru noi, păcătoşii, acum şi în ceasul morţii noastre. Amin.

Bucură-te, Sf. Anastasia[149] patriciana, căci te-ai deosebit prin marea ta curăţie sufletească, fiind temătoare de Dumnezeu, umblând mereu pe căile Domnului şi fiind plină de bunătate. Căci nevoindu-te aspru cu vegherea rugăciunea, postul, şi învingând cu vitejie bărbătească răzvrătirile demonilor, ai ajuns vas ales al Duhului Sfânt.


Icosul 8
Sfintelor lui Dumnezeu, întăriţi-ne încredinţa în Dumnezeul cel adevărat, ajutaţi-ne să ne păstrăm sufletul curat şi să avem tăria de a îndura orice chin pentru El, pentru a ne dărui Lui din iubire, şi a ne face părtaşi Harului Său, iar la sfârşitul vieţii pământeşti să bem din paharul vieţii şi al nemuririi, cel pregătit credincioşilor. De aceea, vă cânt:
Bucură-te, Preacuv. Maică Teodora[160] din Tesalonic, căci din tânără vârstă iubind pe Hristos, te-ai lepădat de lume şi ai intrat în monahism, şi lucrând toate virtuţile, pe toate împreună le-ai izbutit.
Bucură-te, Preacuv. Maica Platonida[161], căci ai organizat o mănăstire de maici și ai fost un exemplu viu de viată monahicească, sfinţenie, smerenie şi dragoste de aproapele, având la mare cinste patimile Mântuitorului pe Cruce.
Bucuraţi-vă, Sf. Evula[162], Sf. Mc. Fervuta[163],Sf. Mc. Teodora[164] din Didim, Sf. Mc. Achilina[165] cea nouă, Sf. Pr. Olda[166], Preacuv. Trifina din Cizic[167] şi Cuv. Antusa[168], căci aţi dobândit viaţa veşnică.
Bucură-te, Sf. Mc. Tomaida[169], căci te-ai nevoit prin sânge, te-ai săvârşit pentru curăţie, şi ne eşti de mare ajutor în luptele împotriva patimilor trupului, iar cu bincuvântarea ta, ne dai putere să izbăvim.
Bucuraţi-vă, Sf.-lor Mc. Vasilisa, Anastasia[170], Harisa, Nichi, Galini, Calida, Nunehia, Vasilisa, Teodora[171], Sf.-lor Mc. fecioare Agapia, Irina, Hionia[172]şi Sf. Mc Irina[173], căci aţi dobândit viaţa veşnică.
Bucură-te, Preacuv. Maica Atanasia[174],căci trăind în sihăstrie, în post şi cu înfrânare, ai secerat roadele liniştii, fiind aleasă stareţă de mânăstire până când te-ai mutat la Domnul.
Bucură-te, Sf. Mc. Alexandra[175] împărăteasa, căci ai dispreţuit vremelnica împărăţie lumească, şi crezând în Hristos, ai murit pentru El primind astfel cununa muceniciei.
Bucură-te, Preacuv. Maică Elisabeta[176], căci a ta naştere s-a arătat prin dumnezeiască descoperire, şi din fragedă vârstă, ai ales osteneli sihăstrești; şi petrecând patruzeci de zile ne-mâncând, iar trei ani având gândul numai la Dumnezeu,ai luat de la Hristos har de tămăduiri.
Bucurati-vă, Sf.-lor Mc. Filipia[177]şi Nichi[178], Sf.Glafira, Preacuv. Iusta[179], Sf.-lor Mc. Cherchira[180] şi Arghira[181], căci aţi urcat la Domnul.
Bucură-te, Cuv. Isidora[182], cea nebună în Hristos,căci despre tine îngerul Domnului a spus: „Ea slujește tuturor cu dragoste şi îndură mila lor fără să se plângă iar inima şi gândurile ei sunt numai la Dumnezeu”.
Bucură-te, Sf. Mc. Zoe[183], căci ai mărturisit cu tărie pe Domnul Iisus Hristos ca Stăpân sufletului tău, spunând că este o mare cinste acest lucru, şi ca Lui trebuie sa ne supunem voinţa.
Bucură-te, Sf. Mc. Mavra[184], căci fiind chinuită pe cruce pentru credinţa ta, nu ai dorit decât să bei din paharul vieţii şi al nemuririi pregătit de Hristos. Căci venind îngerul lui Dumnezeu la tine, ai fost dusă la cer unde ți-a arătat un scaun, o haină luminoasă şi o cunună, spunându-ţi-se: „Acestea ţi s-au gătit ţie”.
Bucură-te, Sf. Mc. Pelaghia[185] din Tars, căci ai hotărât să fii mireasa lui Hristos, Împăratul Cerurilor şi la al tău botez un izvor de apă a ţâşnit din pământ. Căci făcându-se semnul crucii peste tine în timpul Sfintei Taine a Botezului, îngerii te-au acoperit cu o mantie strălucitoare, te-au împărtășit şi împreună aţi înălțat rugăciuni de mulţumire lui Dumnezeu. Căci pentru mărturisirea credinţei şi refuzul coroanei împărăţiei lumeşti, ai sfârşit muceniceşte primind de la Domnul, în cer, trei coroane care nu vor pieri niciodată, pentru: curăţie, credinţă şi mucenicie.
Bucură-te, Sf. Monica[186] cea cu firea blândă.
Bucură-te, Sf. M. Mc. Irina[187], căci ai fost numită aşa chiar de îngerul Domnului care te-a învăţat credinţa în Dumnezeu. Căci tu, fiind supusă la nenumărate chinuri,rămâneai nevătămată. Căci prin rugăciunea ta la Domnul, ai înviat pe tatăl tău, ai adus pe mulţi la credinţă şi ai făcut multe minuni, crezând în Dumnezeu pentru care toate sunt cu putinţă, cele ce la oameni sunt cu neputinţă.
Bucuraţi-vă, Sf.-lor Mc. Calinica, Achilina[188], Glicheria[189], Iunia[190], fecioara Hristina[191], Tecusa, Alexandra, Claudia, Faini, Eufrasia, Matroana şi Iulia, Eufrasia[192], Chiriachi, Teotimi[193], Sofia[194] doctoriţa, Marchiana, Paladia, Sosona, Cristina[195], Elena[196] şi Eliconida[197], căci v-aţi suit la ceruri purtătoare de cunună.
Bucuraţi-vă, Sf.-lor Eufimia[198], Anastaso[199], Elena[200] împărăteasă şi Maria[201] lui Cleopa, purtătoare de mir, căci cu pace v-aţi săvârșit.
Preasfântă Fecioară Maria, Maica lui Dumnezeu, împreună cu sfintele femei iubitoare de Dumnezeu, rugaţi-vă pentru noi, păcătoşii, acum şi în ceasul morţii noastre. Amin.

Condacul 9
Sfinte femei iubitoare de Dumnezeu, aţi luptat cu toată fiinţa să primiţi lumina cea care curăţeşte sufletul de păcate, duhul care izbăveşte. Eu, am trăit până acum sub umbra întunericului, în cultivarea buruienilor patimilor în trupul meu, robindu-mi sufletul. De aceea, cer de la voi ajutor şi întărire în cultivarea virtuţilor creștinești. Pentru prețuirea ce o port pentru voi, vă cânt: Aleluia.

Icosul 9
Vă rugăm să ne dați putere ca, înlăturând neputinţa şi patimile, să ne împodobim sufletul cu strălucirea virtuţilor creştineşti: dragostea, credința, tăria sufletească, speranța, inteligența, cumpătarea şi dreptatea. Căci dobândind astfel de virtuţi, putem ajunge şi noi la frumuseţea şi curăţenia cea neasemănată a sufletului mult iubit de Dumnezeu. De aceea, vă cânt:
Bucură-te, Sf. Mc. Teodosia[202] fecioara din Tir, căci pentru mărturisirea credinţei tale, ai fost supusă la multe chinuri, şi când părinţii tăi care au încercat să te convingă să nu te sacrifici pentru Hristos, le-ai apărut îmbrăcată într-o haină strălucitoare, cu o cunună pe cap şi o cruce strălucitoare, de aur, în mână, spunându-le: „Priviţi gloria de care aţi vrut să mă lipsiţi!”.
Bucuraţi-vă, Sf. Mc. Teodosia[203] din Constantinopol, Sf. Mc. Harita[204] fecioara şi Cuv. Ieria[205] căci aţi primit fericirea cea veşnică.
Bucură-te, Sf. Mc. Paula[206] fecioara, căci pentru credinţa ta ai fost supusă la chinuri, dar îngerul lui Dumnezeu venea şi te vindeca, până când ţi-ai primit cununa muceniciei pentru a urca lângă Domnul.
Bucură-te, Cuv Clotida[207], căci trăind plină de virtute, ai ajuns prin umilinţă, la harul Duhului Sfânt şi ai căpătat darul prorociei. Căci crezând în botezul copilului bolnav, acesta s-a vindecat prin rugăciunile tale.
Bucură-te, Sf. Cuv. Sofia[208] din Tracia, căci, deşi ai fost ocupată cu grijile şi datoriile acestei lumi, având şase copii, ai ţinut poruncile Domnului şi ai trăit o viaţă plină de virtute, iubind Psaltirea, în smerenie şi dragoste faţă de săraci.
Bucuraţi-vă, Sf. Maria şi Marta[209], care aţi răspândit Vestea cea Buna a Învierii, Sf. Esia, Sf. Sosana,Sf. Sevastiana[210]şi Cuv. Melania[211], căci cu pace v-aţi săvârşit.
Bucuraţi-vă, Sf.-lor Mc. Zinaida cea făcătoare de minuni şi Potamiani[212], căci aţi dobândit cununa muceniciei.
Bucură-te, Sf. Mc. Caliopia[213], căci te-ai remarcat pentru frumuseţea sufletului şi ai primit cununa muceniciei pentru că nu ai vrut să renunţi la dragostea şi credinţa în Hristos.
Bucuraţi-vă, Sf.-lor Mc. Tecla, Mariamni, Marta, Maria şi Enata[214], cele împodobite şi strălucite cu lumina virtuţilor, căci sporeaţi în credinţă lucrând poruncile lui Dumnezeu neîncetat ziua şi noaptea. Căci alegând să vă închinaţi doar Domnului Iisus Hristos, aţi suferit muceniceşte căpătând viaţa veşnică.
Bucură-te, Sf. Mc. Antonina[215], căci ai trăit în curăţie şi cinste, suferind multe chinuri pentru credinţa ta şi câştigând cununa muceniciei. Căci suferind pentru Hristos fără să mănânci trei zile, ţi s-a arătat noaptea lumina, şi făcându-se tunet mare, s-au deschis uşile casei, auzindu-se glas din cer şi îndemnându-te să mănânci.
Bucură-te, Cuv. Pansemnia[216], căci luminându-ţi-se mintea, te-ai pocăit deși ai trăit în răutate şi desfrânare, şi în umilință venind, ai primit sfântul botez. Căci trecând la o viaţă înfrânată şi cinstită, atât ai bineplăcut lui Dumnezeu, de ţi-a dat puterea izgonirii demonilor şi vindecării feluritelor boli.
Bucură-te, Sf. Mc. Antonina[217] din cetatea Niceii, căci nu te-ai lăsat zdrobită duhovniceşte de chinurile pe care le-ai îndurat, mărturisindu-L pe Hristos până în clipa morţii tale.
Bucură-te, Preacuv. Ana[218], căci ai purtat haine bărbăteşti, schimbându-ţi numele în Eftimie, ai trăit în asceză până la sfârşitul vieţii.
Bucuraţi-vă, Sf.-lor Mc. Achilina[219], Gravs[220], Vasilisa[221], Iuliana[222], Leonida, Livia şi Evtropia[223], căci aţi dobândit viaţa cea veşnică.
Bucură-te, Sf. Mc. Agripina[224], căci împodobindu-ţi sufletul cu fecioria şi cu bărbăţia, te-ai făcut mireasa lui Dumnezeu. Căci ai alergat cu îndrăznire şi cu vitejie la mucenicie şi de fiecare dată când erai legată, de un înger erai dezlegată.
Bucuraţi-vă, Sf.-lor Iulita[225], Vasa, Paula, Agatonica[226] şi Elisabeta[227], căci în pace v-aţi săvârşit.
Bucură-te, Sf. Mc. Fevronia[228] cea mult-pătimitoare, căci ai ales calea sihăstriei şi te-ai deosebit prin înţelepciune. Căci ţi-ai dăruit viaţa facerilor de bine şi milosteniei, şi eşti cinstită ca ocrotitoarea celor căsătoriţi.
Preasfântă Fecioară Maria, Maica lui Dumnezeu, împreună cu sfintele femei iubitoare de Dumnezeu, rugaţi-vă pentru noi, păcătoşii, acum şi în ceasul morţii noastre. Amin.

Condacul 10
Sfinte femei iubitoare de Dumnezeu, voi aţi nădăjduit în Mântuitorul nostru şi v-aţi ascuns sub acoperământul Maicii lui Dumnezeu. Eu am pătat Chipul lui Dumnezeu din mine pentru ca sunt lipsit de lumina înţelepciunii cea de sus. Căci fiind rob al trândăviei şi uitării, voi ajunge în locul întunecat al suferinţei. Cerând ajutor de la voi, vă cânt: Aleluia.

Icosul 10
Cu smerenie, vă rugăm ajutaţi-ne să învingem ca şi voi balaurul patimilor, să biruim răul cu iubirea de Hristos, să fim treji şi să înţelegem că fărădelegile noastre ne duc în locul de suferinţă, căci ridicându-ne, vom reuşi să înviem Hristosul din noi, Omul cel dintâi şi să ne dăruim facerilor de bine, iar la sfârşitul vieţii, să luam ca şi voi, har de la Dumnezeu pentru a trăi cu voi întru lumina şi în bucuria de negrăit. De aceea, vă cânt:
Bucură-te, Sf. Ioana[229] mironosiţa, căci mergând la mormântul Mântuitorului ca să ungi trupul sfânt cu mir după moartea Sa pe Cruce, ai auzit de la îngeri despre minunea învierii lui Hristos.
Bucură-te, Preacuv. Marta[230], căci ai iubit cu multă credinţă pe Maica lui Dumnezeu, care ţi-a vestit veşnica fericire care te aștepta. Căci mutându-te de la cele pământeşti, ne-ai mărturisit că ai luat mare har de la Dumnezeu şi trăieşti întru lumină şi în bucurie de negrăit.
Bucuraţi-vă, Sf. Mc. Teodota[231], Chiprila, Aroa şi Luchia[232], Sf. Asclipia[233], făcătoarea de minuni şi Sf.-lor Mc. Marta[234], Chiriachi[235] şi Eufimia[236], căci aţi dobândit viaţa veşnică.
Bucură-te, Sf. Mc. Lucia[237] fecioara, căci de mică ţi-ai dăruit viaţa lui Dumnezeu, trăind în sărăcie şi castitate; căci ai mărturisit cu curaj credinţa creştină, fiind gata să înduri multe chinuri pentru Hristos.
Bucură-te, Sf. Olga[238], împărăteasa Rusiei, căci eşti întocmai cu apostolii, înzestrată cu o frumuseţe rară şi o inteligenţă strălucită; căci ai străbătut ţara pentru a răspândi credinţa în Hristos.
Bucură-te Sf. Veronica[239], căci ai fost vindecată de Hristos şi ducând o viaţa sfântă, cu pace te-ai dus la Dumnezeu la sfârşitul vieţii, ca şi în ceruri să te bucuri de Chipul Domnului.
Bucură-te, Sf. Mc. Golinduh[240], botezată Maria, căci în vedenie ai fost condusă de îngerul lui Dumnezeu să vezi locul întunecat şi plin de foc în care ajung cei fără credinţă; căci ai văzut apoi locul luminat în care ajung cei care i-au slujit lui Dumnezeu, loc păzit de înger care nu lasă să intre decât credincioşii. Căci ai primit de la Dumnezeu darul deosebirii credinţei adevărate şi facerii de minuni.
Bucuraţi-vă, Cuv. Sara[241], căci cu pace te-ai săvârşit şi Sf. Mc Iulita[242], căci mărturisindu-ţi credinţa ai căpătat cununa muceniciei.
Bucură-te, Sf. M. Mc. Marina[243], căci cu rugăciune la Dumnezeu, ai învins balaurul care venise cu cutremur şi vărsa foc în jurul tău, în temniţa în care erai închisă pentru credinţă, şi nerenunţând, ai căpătat cununa muceniciei.
Preasfântă Fecioară Maria, Maica lui Dumnezeu, împreună cu sfintele femei iubitoare de Dumnezeu, rugaţi-vă pentru noi, păcătoşii, acum şi în ceasul morţii noastre. Amin.

Condacul 11
Sfinte femei iubitoare de Dumnezeu, eu sunt rob al omului cel vechi, al trupului cel pieritor, şi străin este mintii mele numele lui Dumnezeu, căci sunt departe de cunoştinţa cea dumnezeiască. Nu iubesc citirea Sfintei Scripturi şi nici nu fac nimic pentru naşterea din nou, după cum ne-a învăţat Mântuitorul. Pentru luminarea minţii mele cerând ajutor de la voi, vă cânt: Aleluia.

Icosul 11
Învăţaţi-ne ca pe nişte copii şi ajutaţi-ne în înţelegerea Sfintelor Scripturi şi dobândirea cugetării curate şi înţelepte, daţi-ne spor în chemarea cu credinţă a Numelui lui Hristos, pentru a învia în noi Omul Interior. Ajutaţi-ne să ne vindecăm trupeşte şi sufleteşte şi să ne biruim patimile şi necazurile. De aceea, vă cântăm:
Bucură-te, Preacuv. Maică Macrina[244], căci ai trăit cu cuviinţă, sihăstreşte şi nevoindu-te cu dumnezeieştile Scripturi, până la cea de apoi răsuflare, când către Domnul te-ai dus.
Bucură-te, Sf. Maria Magdalena[245] mironosiţă şi cea întocmai cu Apostolii, căci ai renunţat la bunurile tale şi la orice atașament la lume, pentru a-L urma pe Mântuitorul, care a scos din tine şapte duhuri.
Bucuraţi-vă, Sf. Mc. Marcela[246] şi Cuv. Ana[247], căci aţi câştigat viaţa cea veşnica.
Bucură-te Sf. Mc. Hristina[248], căci fiind înzestrată de Domnul cu cuget drept, ai văzut cerul, şi din făpturi înţelegând pe Făcătorul, ai mărturisit credinţa cea adevărată. Caci fiind aruncată în temniţă, primeai hrană îngerească fiind tămăduită de durerile rănilor. Căci fiind aruncată în mare, de la Domnul ai primit dumnezeiescul botez, fiind scoasă la uscat de un înger.
Bucură-te, Cuv. Olimpiada[249], căci te-ai arătat plină de înţelepciune şi credinţă; căci ai trăit în asceză şi virtute o viaţă dedicată în întregime lui Dumnezeu.
Bucură-te, Sf. Mc. Parascheva[250] din Roma, căci încă din fragedă copilărie te-ai consacrat cu totul celor dumnezeieşti, şi prin chemarea Numelui lui Hristos, ai vindecat bolnavii aduşi la tine. Căci fiind ocrotită de înger, ai rămas nevătămată la toate chinurile pentru credinţa ta, iar prin rugăciune, ai provocat moartea unui balaur.
Bucuraţi-vă, Cuv. Maica Eupraxia[251], Cuv. Mc. Oreozila[252], Sf. Mc. Ierusalima[253], Sf. Mc. Drosis[254] şi Cuv. Maica Antuza[255] mărturisitoarea, căci vă bucuraţi acum în cer lângă Mântuitorul.
Bucură-te, Cuv. Maica Irina[256], din Capadocia,căci ai tăiat legătura de lume şi te-ai consacrat cu sârguinţă lucrării cele frumoase, ştiind că în măsura în care trupul este slăbit, Omul Interior se reînnoiește şi se apropie de Dumnezeu. Căci ai primit de la Dumnezeu Darul Înţelepciunii, iar printr-un înger, darul de a fi văzătoare cu duhul şi darul facerii de minuni.
Bucură-te, Sf. Mc. Teodota[257], căci ţi-ai învăţat pruncii spre cunoştinţa dumnezeiască.
Bucură-te, Sf. Mc. Iulita[258], căci ai mărturisit credinţa şi nu te-ai lepădat de Făcătorul şi Ziditorul tuturor.
Bucură-te, Sf. Mc. Solomonia[259], căci ai câştigat cununa muceniciei.
Bucură-te, Sf. Salomeea[260] mironosiţa, căci L-ai urmat pe Mântuitor şi, cu curaj mai mare decât al ucenicilor, tu nu L-ai părăsit pe Domnul în timpul Patimilor, ci ai privit crucificarea.
Bucură-te, Sf. Mc. Evdochia[261], maica noastră, căci te-ai înţelepţit prin rugăciune şi citirea dumnezeieştilor Scripturi; căci, aducând pe mulţi la cunoştinţa lui Dumnezeu, ai căpătat cununa muceniciei.
Preasfântă Fecioară Maria, Maica lui Dumnezeu, împreună cu sfintele femei iubitoare de Dumnezeu, rugaţi-vă pentru noi, păcătoşii, acum şi în ceasul morţii noastre. Amin.

Condacul 12
Sfinte femei iubitoare de Dumnezeu, aţi trăit cu multă purtare de grijă spre înălţarea sufletului. Eu,nu am atâta răbdare şi iubire de Dumnezeu, pentru a mă ruga pentru mântuirea mea, nu țin post şi nu împlinesc deloc poruncile scripturilor, lăsându-mi sufletul pradă lucrării demonilor, şi mai mult de atât, nici nu le ofer copiilor educaţia creştinească pentru salvarea sufletelor. Pentru că voi aţi urcat în Împărăţia Tatălui ceresc, vă cânt: Aleluia.

Icosul 12

Sfinte femei, ajutaţi-ne să avem puterea să trăim în curăţie, să uităm înșelătoarele griji lumeşti şi să ne rugăm cu nădejde şi îndrăzneală spre înălţarea sufletului. Ajutaţi-ne să dobândim darul rugăciunii de foc, care se lucrează cu inima, pentru a dobândi atâta curăţie încât să se poată reflecta în noi chipul lui Dumnezeu. De aceea, vă cântăm:
Bucură-te, Sf. Nona[262], căci într-un trup de femeie, ai avut un suflet bărbătesc şi brav, lucrând toată viaţa spre înălţarea sufletului şi arzând de o singură dorinţă: să faci totul mai curat, închinat numai lui Dumnezeu. Căci după multă asceză, ai primit de la Dumnezeu, Chipul Său strălucitor în sufletul tău.
Bucură-te, Preacuv. Potamia[263], cea făcătoare de minuni, căci te-ai săvârşit muceniceşte.
Bucură-te, Sf. Teodora[264] de la Sihla, floare duhovnicească de mare preţ, căci arzând de dorinţa unei vieţi cu totul curate,ai ales sihăstria, primind darul rugăciunii de foc, care se lucrează în inimă, darul lacrimilor, al răbdării şi al negrăitei iubiri de Dumnezeu. Căci atunci când te rugai, erai înconjurată de văpaie de foc ceresc.
Bucuraţi-vă, Pr. Cuv. Potamia[265], făcătoare de minuni, Sf. Mc. Maria Patrichia[266], Sf. Xeni[267], Sf. Evdochia[268] împărăteasa şi Sf. Mc. Iuliana[269], căci aţi dobândit viaţa veşnică.
Bucură-te, Sf. Mc. Vasa[270], căci fiind închisă pentru mărturisirea credinţei, ai primit hrană din mâna îngerului şi după multe chinuri ţi-ai dat sufletul în mâna lui Dumnezeu.
Bucură-te, Sf. Teoclita[271], făcătoare de minuni, căci ai fost crescută cu dragoste de Dumnezeu,toată viaţa împlinind poruncile Scripturilor şi făcând milostenie aproapelui.
Bucură-te, Sf. Mc. Antusa[272], căci pentru botezul tău, episcopul Atanasie a fost adus înaintea ta fiind ridicat de îngeri; şi nefiind apă, a făcut episcopul rugăciune, şi îndată a ieșit de jos o fântână. Căci arătându-se doi îngeri în chip de slujitori, ti-au dat veșmânt alb. Căci ridicând Crucea Domnului, te-ai călugărit trăind în pustie cu fiarele care îți aduceau hrană prin dumnezeiască pronie. Căci suferind multe bântuieli de la demoni, ai învins în credinţă, urcând cu pace la Dumnezeu.
Bucuraţi-vă, Sf.-lor Mc. Natalia[273], Eutalia[274], Antusa[275] cea nouă, Cuv. Teodora[276] din Tesalonic şi Preacuv. Vriena[277], căci aţi dobândit viaţa veşnică.
Bucură-te, Sf. Pr. Ana[278], căci l-ai văzut pe pruncul Iisus la Templul din Ierusalim. Căci nepărăsind Templul şi trăind o viaţă strictă şi pioasă, în post şi rugăciune, L-ai slujit pe Dumnezeu zi şi noapte.
Preasfântă Fecioară Maria, Maica lui Dumnezeu, împreună cu sfintele femei iubitoare de Dumnezeu, rugaţi-vă pentru noi, păcătoşii, acum şi în ceasul morţii noastre. Amin.

Condacul 13
Sfinte femei iubitoare de Dumnezeu, aţi ascultat dumnezeieştile Scripturi cu luare aminte, aţi postit, aţi păzit neîntinată fecioria cea trupească şi cea sufletească, aţi iubit mai mult viaţa întru Dumnezeu decât viaţa lumească, aţi păstrat dreapta credinţă, şi în ciuda ispitelor vrăjmaşului, v-aţi purtat cu demnitate crucea şi aţi dobândit Înţelepciunea cea neasemănată. Pentru asta aţi fost îmbrăcate de Bunul Dumnezeu cu haină luminoasă şi împodobită cu strălucitoare virtuţi, iar pe cap aţi purtat cununile curăţiei, fecioriei şi muceniciei. Sufletele noastre cele mâhnite şi cuprinse de întristare, vă rugăm să le fericiţi cu nădejdea în sfânta înviere. Vă rugăm să ne primiţi sub adăpostul izbânzii voastre, ca întărindu-ne, să vă putem urma exemplul şi să putem fi şi noi izbăviţi(de trei ori).
şi apoi Icosul 1 şi Condacul 1

Referințe în Sinaxar

[1] Cuv.-le Marta şi Evantia sunt prăznuite în data de 1 septembrie.
[2] Sf. Mc. Partagapi este prăznuită în data de 2 septembrie.
[3] Sf. diaconiţa Febe este prăznuită în data de 3 septembrie.
[4] Sf.Vasilisa este prăznuită în data de 3 septembrie.
[5] Sf. Ermion, fiica Sf. Ap. Filip este prăznuită în data de 4 septembrie.
[6] Sf.-le Mc. Haritina, Eutihia, Veveea sunt prăznuite în data de 4 septembrie.
[7] Sf.-le Mc. Calodoti, Andropelaghia şi Tecla sunt prăznuite în data de 6 septembrie.
[8] Sf. Ana este cinstita în data de 9 septembrie.
[9] Sf. Mc. Minodora, Mitrodora şi Nimfodora sunt prăznuite în data de 10 septembrie.
[10] Sf. Pulheria este prăznuită în data de 10 septembrie.
[11] Sf. Teodora este prăznuită în data 11 septembrie.
[12] Sf. Mc. Ia este prăznuită în data de 11 septembrie.
[13] Sf. Evantia este prăznuită în data de 11 septembrie.
[14] Sf. Mc. Ketevan,regina Georgiei, este prăznuită în data de 13 septembrie.
[15] Sf. Plachila este prăznuită în data de 14 septembrie.
[16] Sf. Mc. Eufimia este prăznuită în data de 16 septembrie.
[17] Sf. Mc Meletina este prăznuită în data de 16 septembrie.
[18] Sf.-le Mc. Pistis, Elpis şi Agapis şi Sofia sunt prăznuite în data de 17 septembrie.
[19] Sf.-le Mc. Agatoclia şi Sf. Lucia sunt prăznuite în data de 17 septembrie.
[20] Sf.-lor Mc. Sofia şi Irina sunt prăznuite în data de 18 septembrie.
[21] Sf. Mc Teopista este prăznuită în data de 20 septembrie.
[22] Sf. Mc. Teodota este prăznuită în data de 17 septembrie.
[23] Sf. Ariadna este prăznuită în data de 18 septembrie.
[24] Sf. Mc. Raida fecioara şi Cuv.-le surori Xantipi şi Polixeni sunt prăznuite în data de 23 septembrie.
[25] Preacuv. Eufrosina este prăznuită în data de 25 septembrie.
[26] Sf. Mc. Hira este prăznuită în data de 27 septembrie.
[27] Sf. Mc. Tecla este prăznuită în data de 24 septembrie.
[28] Sf. Mc. Epiharis este prăznuită în data de 27 septembrie.
[29] Sf. Mc. Gaiani este prăznuită în data de 27 septembrie.
[30] Sf.-le Mc. Petronia şi Gudelia sunt prăznuite în data de 29 septembrie.
[31] Sf.-le Mc. Ripsimia şi Gaiani sunt prăznuite în data de 30 septembrie.
[32] Sf. Mc. Iustina este prăznuită în data de 2 octombrie.
[33] Sf.-le Mc. Domnina, Verina, Prosdoca sunt prăznuite în data de 4 octombrie.
[34] Sf.-le Mc. Haritina şi Metodia sunt prăznuite în data de 5 octombrie.
[35] Sf. Calistena este prăznuită în data de 4 octombrie.
[36] Sfânta Pelaghia este prăznuită în data de 8 octombrie.
[37] Sf. Mc. Mamelhta este prăznuită în data de 5 octombrie.
[38] Preacuv. Pelaghia este prăznuită în data de 8 octombrie.
[39] Sf. Taisia este prăznuită în data de 8 octombrie.
[40] Preacuv. Atanasia este prăznuită în data de 9 octombrie.
[41] Sf. Mc. Poplia este prăznuită în data de 9 octombrie.
[42] Sf. Evlampia este prăznuită în data de 10 octombrie.
[43] Sf. Mc. Zinaida este prăznuită în data de 11 octombrie.
[44] Sf. Mc. Filonila este prăznuită în data de 11 octombrie.
[45] Sf. Irina este prăznuită în data de 11 octombrie.
[46] Sf.-le Mc. Domnina, Anastasia, Malfeta şi Anthia sunt prăznuite în data de 12 octombrie.
[47] Sf. Mc. Agathonica este prăznuită în data de 13 octombrie.
[48] Sf. Mc. Zlata este prăznuită în data de 13 octombrie.
[49] Sf. Cuv. Parascheva este prăznuită în data de 14 octombrie.
[50] Sf. Cleopatra este prăznuită în data de 19 octombrie.
[51] Sf. Mc. Manato este prăznuită în data de 20 octombrie.
[52] Sf. Teodota este prăznuită în data de 21 octombrie.
[53] Sf. Glicheria, Anna, Elisaveta şi Teodota sunt prăznuite în data de 22 octombrie.
[54] Sf. Tavita este prăznuită în data de 25 octombrie.
[55] Sf. Cuv. Matroana este prăznuită în data de 20 octombrie.
[56] Sf. Mc. Sevastiana este prăznuită în data de 22 octombrie.
[57] Sf. Mc. Leptina este prăznuită în data de 26 octombrie.
[58] Sf. Capitolina este prăznuită în data de 27 octombrie.
[59] Sf.-le Mc. Erotiida, Neonilla, Ana şi Fevronia sunt prăznuite în data de 28 octombrie.
[60] Sf. Mc. Anastasia Romana şi Sf. Maria sunt prăznuite în data de 29 octombrie.
[61] Sf.-le Mc. Melitina, Zenovia, Eutropia şiNeonila sunt prăznuite în data de 30 octombrie.
[62] Sf. Ana este prăznuită în data de 29 octombrie.
[63] Sf.-le Mc. Chiriena şi Iuliana sunt prăznuite în data de 1 noiembrie.
[64] Sf.-le Mc. Chiriachi, Domnina şi Doamna este prăznuită în data de 2 noiembrie.
[65] Sf. Mc. Teodota este prăznuită în data de 3 noiembrie.
[66] Sf.-le Mc. Casina şi Tesalonica sunt cinstite în data de 7 noiembrie.
[67] Sf Mc. Epistimi este prăznuită în data de 5 noiembrie.
[68] Preacuv. Maica Matroana este prăznuită în data de 9 noiembrie.
[69] Cuv. Teoctista din insula Lesbos este prăznuită în data de 9 noiembrie.
[70] Sf. Eustolia şi Sopatra sunt cinstite în data de 9 noiembrie.
[71] Sf. Mc. Stefanida este prăznuită în data de 11 noiembrie.
[72] Sf. Mc. Marato fecioara este prăznuită în data de 12 noiembrie.
[73] Sf. Mc. Teodora împărăteasa este prăznuită în data de 15 noiembrie.
[74] Sf. Mc. Eufimia este prăznuită în data de 19 noiembrie.
[75] Sf.-le Mc. Tecla, Vautha şi Denahida sunt prăznuite în data de 20 noiembrie.
[76] Sf.-le Mc. Cecilia este prăznuită în data de 22 noiembrie.
[77] Sf. Mc. Eufimia este prăznuită în data de 22 noiembrie.
[78] Sf. Mc. Ana care îl plângea pe Sf. Stefan,este prăznuită în data de 28 noiembrie.
[79] Sf. Mc. Miropa din Efes este prăznuită în data de 2 decembrie.
[80] Sf. M. Mc. Ecaterina este prăznuită în data de 25 noiembrie.
[81] Sf. M. Mc. Varvara este prăznuită în data de 4 decembrie.
[82] Sf.-le Mc.Iuliana şi Hristodula sunt prăznuite în data de 4 decembrie.
[83] Sf. Mc. Filofteia este prăznuită în data de 7 decembrie.
[84] Sf. Pr. Ana este prăznuită în data de 9 decembrie.
[85] Sf. Mc. Vevea este prăznuită în data de 11 decembrie.
[86] Sf. Mc. Lucia fecioara, este prăznuită în data de 13 decembrie.
[87] Sf. Antia este prăznuită în data de 15 decembrie.
[88] Sf. Sofia este prăznuită în data de 18 decembrie.
[89] Sf. Mc. Suzana este prăznuită în data de 15 decembrie.
[90] Sf. Teofana este prăznuită în data de 16 decembrie.
[91] Sf. Aglaia este prăznuită în data de 19 decembrie.
[92] Sf. Mc. Iuliana este prăznuită în data de 21 Decembrie.
[93] Sf. Mc. Tesalonica este prăznuită în data de 19 Decembrie.
[94] Sf.-le Mc. Teodota şi Anastasia sunt prăznuite în data de 22 Decembrie.
[95] Sf. Mc. Vasila este prăznuită în data de 24 Decembrie.
[96] Sf. Mc. Domna este prăznuită în data de 28 Decembrie.
[97] Sf. Mc. Anisia este prăznuită în data de 30 Decembrie.
[98] Cuv. Teodora din Cezareea este prăznuită în data de 30 Decembrie.
[99] Sf. Mc. Eugenia este prăznuită în data de 24 decembrie.
[100] Cuv Melania romana,este prăznuită în data de 31 ianuarie.
[101] Sfanta Teodota, maica sfinţilor fără de arginţi s-a săvârşit în pace în data 2 ianuarie.
[102] Pomenirea Sf.-lor Mc. Hrisant şi Eufimia, cei ce odihnesc aproape de Sf. Acachie se face in 4 ianuarie.
[103] Sf.-le Domnina şi Tatiana s-au săvârşit în pace în data de 5 ianuarie.
[104] Sfanta Apolinaria din Sinclit a fost fiica, a lui Artemie, cârmuitorul Romei, de pe vremea împăratului Leon cel Mare. Este cinstită în data 4 ianuarie.
[105] Sf. Sinclitichia este prăznuită în data 5 ianuarie.
[106] Sf. Domnica era din cetatea Cartaginei de lângă Carhidonşi a trăit in perioada împăraţilor Teodosie, Leon şi Zenon, care au împărătit între anii 474-491. Este prăznuită în data de 8 ianuarie.
[107] Sf.-le Mc. Olimpiodora, Nemia Sunt cinstite în data de 31 ianuarie.
[108] Sf. Mc. Vasilisa este cinstită în data de 8 ianuarie.
[109] Sf. Mc. Tatiana din Roma şi Sf. Eutasia sunt cinstite în data de 12 ianuarie.
[110] Sf. Mc. Agni este prazanuita in 14 ianuarie.
[111] Sf. Mc. Xenia este cinstită în data de 18 ianuarie.
[112] Sf. Teodosia din Alexandria este cinstită în data de 12 ianuarie.
[113] Sf. Mc. Agni a luat cununa muceniciei în data 21 ianuarie.
[114] Preacuv. Xenia din Roma este cinstită în data de 24 ianuarie.
[115] Sf. Xenia din Saint Petersburg este cinstită în data de 24 ianuarie si 11 septembrie.
[116] Sf. Mc. Eufrasia din cetatea Nicomidiei este cinstită în data de 19 ianuarie.
[117] Sf. Mc. Medula este cinstită în data de 25 ianuarie.
[118] Sf. Mc. Haris este cinstită în data de 27 ianuarie.
[119] Sf. Mc. Vevea este cinstită în data de 29 ianuarie.
[120] Sf. Maria din Constantinopol este cinstită în data de 26 ianuarie.
[121] Sf. Marciana cea socotită între Sf. Apostoli este cinstită în data de 27 ianuarie.
[122] Sf.-le Mc. Atanasia, Teodota, Teoctista şi Eudoxia au luat cununa muceniciei în data de 31 ianuarie.
[123] Sf. Mc. Perpetua este cinstită în data de 1 februarie.
[124] Sf. Mc. Teodula este cinstită în data de 5 februarie.
[125]Sf. Pr. Ana este cinstită în data de 3 februarie.
[126] Sfânta Agata din Sicilia este prăznuită în data de 5 februarie.
[127] Sf. Mc. Fausta a câstigat cununa muceniciei în data de 6 februarie.
[128] Sf.-le Mc. Marta şi Maria sunt cinstite în data de 8 februarie.
[129] Sf. Mc. Enata din ţinutul Gaza şi Sf. Mc.Valentina din Cezareea sunt prăznuite în data de 10 februarie.
[130] Sf. Pricscila este cinstită în data de 13 februarie.
[131] Sf. Împărăteasă Teodora este cinstită în data de 11 februarie.
[132] Sf. Pulcheria este cinstită în data de 17 februarie.
[133] Preacuv. Maria este cinstită în data 12 februarie.
[134] Sf. Mariamna, sora Sf. Ap. Filip este cinstită în data de 17 februarie.
[135] Cuv. Maica Filoteia este cinstită în data 19 februarie.
[136] Sf. Gorgonia este prăznuită în data de 23 februarie.
[137] Sf. Mc. Antusa este prăznuită în data de 22 februarie.
[138] Sf. Mc. Tea este cinstită în data de 23 februarie.
[139] Sf. Mc. Chirana este cinstită în data de 28 februarie.
[140] Sf. Mc. Fotinieste cinstită împreună cu surorile sale în data de 26 februarie.
[141] Sf. Mc. Anatoli, Foto, Fotida, Paraschevi şi Chiriachi sunt prăznuite în data 26februarie.
[142] Sf.-le Chira şi Marana sunt cinstite în data de 28 februarie.
[143] Preacuv. Mc. Evdochia este cinstită în data de 1 martie.
[144] Sf. Domnina din Cir este cinstită în data de 1 martie.
[145] Sf. Mc. Antonina este prăznuită în data de 1 martie.
[146] Sf. Mc. Calinica, Vasilisa sunt prăznuite în data de 2 martie.
[147] Sf. Mc. Iuliana Sora Sf. Pavel este cinstită în data de 4 martie.
[148] Sf. Piamun este cinstită în data de 3 martie.
[149] Sf. Anastasia patriciana este prăznuită în data de 10 martie.
[150] Pomenirea credincioasei Maria, sora lui Lazar se face în data de 18 martie.
[151] Sf. Mc. Cristina din Persia este prăznuită pe 13 martie.
[152] Pomenirea Sf. Mc. Ilaria împreună cu familia se face în data de 19 martie.
[153] Sf.-le Mc. Alexandra, Claudia, Rufrasia, Matrona, Iuliana, Eufimia şi Teodosia sunt prăznuite în data 19 martie.
[154] Sf. Drosida este cinstită în data de 22 martie.
[155] Sf. Mc. Calinica sunt Vasilisa pomenite în data de 22 martie.
[156] Sf. Mc. Pelaghia şi Teodosiasunt prăznuite în data de 25 martie.
[157] Sf.-leMc.Ana, Alla, Varis, Moico, Mamica, Birgo şi Animais sunt prăznuite în data de 26 martie.
[158] Sf. Mc. Matroana din Tesalonic este cinstită în data de 27 martie.
[159] Sf. Maria Egipteanca este prăznuită în data de 1 aprilie.
[160] Preacuv. Teodora din Tesalonic este cinstită în data de 5 aprilie.
[161] Preacuv. Maica Platonida este cinstită în data de 6 aprilie.
[162] Sf. Evula maica Sf. Pantelimon este cinstită în data de 30 martie.
[163] Sf. Mc. Fervuta este pomenita în data de 4 aprilie.
[164] Sf. Mc. Teodora din Didim este cinstită în data de 5 aprilie.
[165] Sf. Mc. Achilina este prăznuită în data de 7 aprilie.
[166] Sf. Pr. Olda este prăznuită în data de 10 aprilie.
[167] Preacuv. Trifina din Cizic este prăznuită în data de 11 aprilie.
[168] Cuv. Antusa este prăznuită în data de 12 aprilie.
[169] Sf. Mc. Tomaida este prăznuită în data de 14 aprilie.
[170] Sf.-le Mc. Vasilisa, Anastasia sunt prăznuite în data de 15 aprilie.
[171] Sf.-le Mc. Harisa, Nichi, Galini, Calida, Nunehia, Vasilisa şi Teodora sunt cinstite în data de 16 aprilie.
[172] Sf.-lor Mc. fecioare Agapia, Irina şi Hioniasunt cinstite în data de 16 aprilie.
[173] Sf. Mc Irina este cinstită în data de 16 aprilie.
[174] Preacuv. Maica Atanasia este prăznuită în data de 18 aprilie.
[175] Sf. Mc. Alexandra este prăznuită în data de 21 aprilie.
[176] Preacuv. Maica Elisabeta este cinstită în data de 24 aprilie.
[177] Sf. Mc. Filipia este cinstită în data de 21 aprilie.
[178] Sf. Mc. Nichi este prăznuită în data de 25 aprilie.
[179] Sf. Glafiraşi Sf. Iusta sunt prăznuite în data de 26 aprilie.
[180] Sf. Mc. Cherchira este prăznuită în data de 28 aprilie.
[181] Sf. Arghira este prăznuită în data de 30 aprilie.
[182] Cuv. Isidora este prăznuită în data de 1 mai.
[183] Sf. Mc. Zoeeste prăznuită în data de 2 mai.
[184] Sf. Mc. Mavra este prăznuită în data de 3 mai.
[185] Sf. Mc. Pelaghia din Tars este prăznuită în data de 4 mai.
[186] Sf. Monica este prăznuită în data de 4 mai.
[187] Sf. M. Mc. Irina este prăznuită în data de 5 mai.
[188] Sf.-le Mc. Calinica şi Achilina sunt prăznuite în data de 9 mai.
[189] Sf. Mc. Glicheria este prăznuită în data de 13 mai.
[190] Sf. Mc. Iunia este cinstită în data de 17 mai.
[191] Sf. Mc. fecioara Hristina este prăznuită în data de 18 mai.
[192] Sf.-le Mc. Tecusa, Alexandra, Claudia, Faini, Eufrasia, Matroana şi Iulia sunt pomenite în data de 18 mai.
[193] Sf.-le Mc. Chiriachi, Teotimi sunt cinstite în data de 19 mai.
[194] Sf. Mc. Sofia este prăznuită în data de 22 mai.
[195] Sf.-le Mc. Marchiana, Paladia, Sosona şi Cristina sunt cinstite în data de 24 mai.
[196] Sf. Mc. Elena este cinstită în data de 26 mai.
[197] Sf. Mc. Eliconida este prăznuită în data de 28 mai.
[198] Sf. Eufimia este prăznuită în data de 16 mai.
[199] Sf. Anastaso este prăznuită în data de 18 mai.
[200] Sf. Elena împărăteasa, este prăznuită în data de 21 mai.
[201] Sf. Maria lui Cleopa este prăznuită în data de 23 mai.
[202] Sf. Mc. Teodosia din Tir este prăznuită în data de 29 mai.
[203] Sf. Mc. Teodosia din Constantinopol este prăznuită în data de 29 mai.
[204] Sf. Mc. Harita este cinstită în data de 1 iunie.
[205] Cuv. Ieria este prăznuită în data de 3 iunie.
[206] Sf. Mc. Paula este prăznuită în data de 3 iunie.
[207] Cuv Clotida regina francilorprăznuită în data 3 iunie.
[208] Sf. Cuv. Sofia din Tracia este prăznuită în data de 4 iunie.
[209] Sf. Maria şi Marta surorile lui Lazăr sunt prăznuite în data 4 iunie.
[210] Sf.-le Esia, Sosana şi Sf. Sevastiana sunt prăznuite în data de 7 iunie.
[211] Cuv Melania este prăznuită în data de 8 iunie.
[212] Sf. Mc. Potamiani este prăznuită în data de 7 iunie.
[213] Sf. Mc. Caliopia este prăznuită în data de 8 iunie.
[214] Sf.-le Mc. Tecla, Mariamni, Marta, Maria şi Enata sunt pomenite în data de 9 iunie.
[215] Sf. Mc. Antonina este prăznuită în data de 10 iunie.
[216] Cuv. Pansemniaeste prăznuită în data de 10 iunie.
[217] Sf. Mc. Antonina este prăznuită în data de 11 iunie.
[218] Preacuv. Ana este prăznuită în data de 13 iunie.
[219] Sf.-lor Mc. Achilina este prăznuită în data de 13 iunie.
[220] Sf. Mc. Gravs este prăznuită în data de 15 iunie.
[221] Sf. Mc. Vasilisaeste prăznuită în data de 21 iunie.
[222] Sf. Mc. Iuliana este prăznuită în data de 22 iunie.
[223] Sf.-le Mc.Leonida, Livia şi Evtropia sunt prăznuite în data de 25 iunie.
[224] Sf. Mc. Agripina este prăznuită în data de 23 iunie.
[225] Preacuv. Iulita este prăznuită în data de 14 iunie.
[226] Sf.-le Vasa, Paula şi Agatonica sunt prăznuite în data de 23 iunie.
[227] Sf. Elisabeta este cinstită în data de 24 iunie.
[228] Sf. Mc. Fevronia este cinstită în data de 25 iunie.
[229] Sf. Ioana este prăznuită în data de 27 iunie.
[230] Preacuv. Marta este cinstită în data de 4 iulie.
[231] Sf. Mc. Teodota este prăznuită în data de 3 iulie.
[232] Sf.-le Mc. Chiprila, Aroa şi Luchia sunt prăznuite în data de 4 iulie.
[233] Sf. Asclipia este prăznuită în data de 4 iulie.
[234] Sf. Mc Marta sotia Sf. Martin, este cinstită în data de 6 iulie.
[235] Sf. Mc. Chiriachi este prăznuită în data de 7 iulie.
[236] Sf. Mc. Eufimia este prăznuită în data de 11 iulie.
[237] Sf. Mc. Lucia din provincia italiană Campaniaeste prăznuită în data de 6 iulie.
[238] Sf. Olga este prăznuită în data de 11 iulie.
[239] Sf. Veronica este prăznuită în data de 12 iulie.
[240] Sf. Mc. Golinduh este prăznuită în data de 13 iulie.
[241] Cuv. Sara este prăznuită în data de 13 iulie.
[242] Sf. Mc Iulita este prăznuită în data de 15 iulie.
[243] Sf. Mc Marina este prăznuită în data de 17 iulie.
[244] Preacuv. Macrina este prăznuită în data de 19 iulie.
[245] Sf. Maria Magdalena este prăznuită în data de 22 iulie.
[246] Sf. Mc. Marcela din Chios este prăznuită în data de 22 iulie.
[247] Cuv. Ana este prăznuită în data de 23 iulie.
[248] Sf. Mc. Hristina este prăznuită în data de 24 iulie.
[249] Cuv. Olimpiada este prăznuită în data de 25 iulie.
[250] Sf. Mc. Parascheva din Roma este prăznuită în data de 26 iulie.
[251] Cuv. Maica Eupraxia este prăznuită în data de 25 iulie.
[252] Cuv. Mc. Oreozila este prăznuită în data de 26 iulie.
[253] Sf. Mc. Ierusalima este prăznuită în data de 26 iulie.
[254] Sf. Mc. Drosis este prăznuită în data de 28 iulie.
[255] Cuv. Maica Antuza este prăznuită în data de 26 iulie.
[256] Cuv. Maica Irina este prăznuită în data de 28 iulie.
[257] Sf. Mc. Teodota este prăznuită în data de 29 iulie.
[258] Sf. Mc. Iulita este prăznuită în data de 30 iulie.
[259] Sf. Mc. Solomonia este prăznuită în data de 1 august.
[260] Sf. Salomeea este prăznuită în data de 3 august.
[261] Sf. Mc. Evdochia din Anatolia este prăznuită în data de 4 august.
[262] Sf. Nona este prăznuită în data de 5 august.
[263] Sf. Preacuv. Potamia este prăznuită în data de 7 august.
[264] Sf. Teodora de la Sihla este prăznuită în data de 7 august.
[265] Pr. Cuv. Potamia este prăznuită în data de 7 august.
[266] Sf. Mc. Maria Patrichia este prăznuită în data de 9 august.
[267] Sf. Xeni (împărăteasa Irina) este prăznuită în data 13 august.
[268] Sf. Evdochia este prăznuită în data de 13 august.
[269] Sf. Mc. Iuliana cea aproape de Strovil, este prăznuită în data de 18 august.
[270] Sf. Mc. Vasa este prăznuită în data de 21 august.
[271] Sf. Teoclita este prăznuită în data de 21 august.
[272] Sf. Mc. Antusa este prăznuită în data de 22 august.
[273] Sf. Mc. Natalia este prăznuită în data de 26 august.
[274] Sf. Mc. Eutalia din Sicilia este prăznuită în data de 27 august.
[275] Sf. Antusa este prăznuită în data de 27 august.
[276] Cuv. Teodora din Tesalonic este prăznuită în data de 29 august.
[277] Cuv. Vriena este prăznuită în data de 30 august.
[278] Sf. Pr. Ana fiica lui Fanuel, este prăznuită în data de 28 august.

* Data pomenirii este cea după calendarul de pe stil nou.
Acatistul Sfintelor Femei iubitoare de Dumnezeu

Condacul 1
Sfinte femei iubitoare de Dumnezeu, mladite ale Pomului Vietii care sunteti aparate si ajutate chiar de Maica lui Dumnezeu, cea slavita si preainaltata de toata faptura, va laudam, caci voi traind cu intelepciune, dreptate si cucernicie, v-ati facut vrednice de bunatatea si iubirea de oameni a Mantuitorului nostru, care dupa a Lui indurare, v-a mantuit si v-a izbavit de toata faradelegea. Pentru dragostea ce o port pentru voi sfintelor, si nadejdea in mijlocirea dobandirii ajutorului de la Mantuitorul nostru, va cant: Aleluia.

Icosul 1
Sfinte femei iubitoare de Dumnezeu, cererile noastre bune impliniti-le cu voia lui Dumnezeu si mijlociti pentru noi pentru obtinerea de Har, mila si pace, de la Dumnezeu-Tatal si de la Domnul Iisus Hristos, Mantuitorul nostru. De aceea va cantam:

Bucura-te, Fecioara Maria, floarea firii omenesti, preafrumoasa si preaintelepta, care esti plina de har si binecuvantata intre femei, caci din tine a rasarit Soarele dreptatii, Hristos Dumnezeul nostru, care dezlegand blestemul, a dat binecuvantare si, stricand moartea, ne-a daruit noua viata vesnica.

Bucurati-va, Sfinte femei, caci ati castigat Cununa vietii si v-ati facut stalpi in templul lui Dumnezeu, afland si marturisind ca nu exista Dumnezeu in afara de El.

Bucurati-va, Sfinte femei, caci cautand si pazind calea indreptarilor dumnezeiesti, ati dobandit intelepciunea cea de sus.

Bucurati-va, Sfinte femei, caci ati aratat toata priceperea si buna chibzuiala in a uda samanta Sfantului Botez care a rasarit in voi, a dat rod sfant si ati secerat spicele vietii vesnice, iar pentru asta bunul Dumnezeu v-a inzestrat cu Sfantul Sau Har.

Bucurati-va, Sfinte femei, caci dupa porunca Mantuitorului, ati iubit aproapele ca pe voi insiva si v-ati facut vrednice de bunatatea si mila Dumnezeului nostru.

Bucurati-va, Sfinte femei, caci ati gasit in dragostea de Dumnezeu, puterea si taria sufleteasca de a marturisi credinta, de a parasi calea nedreptatii si a urma calea adevarului, scapand astfel de focul asprei judecati.

Bucurati-va, Sfinte femei, caci ati dat dovada de curatie sufleteasca si neprihanire ingereasca, caci ati impodobit sufletul cu nenumarate virtuti crestinesti, stralucind ca soarele, fiind luminate de frumusetea Chipului lui Dumnezeu, si ati primit darul vindecarii trupului si sufletului, precum si darul facerii de minuni.

Bucurati-va, Sfinte femei, caci ati nadajduit in Dumnezeu izbavitorul nostru si ati invins ispitele asupritorului vrajmas si patimile trupului, dobandind astfel sfanta pace.

Bucurati-va, Sfinte femei, aparatoare ale credintei, caci laudand pe Dumnezeu, v-ati supus Lui, si implinind fagaduiala, v-ati facut vrednice de indurarea Lui, fiind luminate de slava Lui cea vesnica.

Bucurati-va, Sfinte femei, caci v-ati inavutit in fapte bune, ati pazit poruncile, ati iubit, ajutat si ingrijit la nevoie pe aproapele, punand astfel buna temelie vietii voastre in veacul viitor.

Bucurati-va, Sfinte femei, purtatoare de lumina printre noi, caci ati fost nerabdatoare sa ajungeti la locasurile cele ceresti si acum va bucurati si veseliti de mantuire in Imparatia lui Dumnezeu, in locul unde nu este suferinta si boala.

Preasfanta Fecioara Maria, Maica lui Dumnezeu, impreuna cu sfintele femei iubitoare de Dumnezeu, rugati-va pentru noi, pacatosii, acum si in ceasul mortii noastre. Amin.

Condacul 2
Sfinte femei iubitoare de Dumnezeu, voi ati izbandit spiritual mergand pana la capat pe calea dreptatii. Eu traiesc in necredinta si uitare fata de aproapele meu, nu-mi vad pacatul propriu, ma supar si dau vina pe altii pentru necazurile mele uitand ca acestea sunt plata greselilor mele; vindecare nu dobandesc, iar orice efort al meu nu are nicio izbanda spirituala. Pentru dragostea ce o port pentru voi si nadejdea in mijlocirea dobadirii ajutorului de la Mantuitorul nostru va cant: Aleluia.

Icosul 2
Sfintelor femei, va rog sa ne ajutati sa traim in grija si dragoste pentru aproapele si sa punem Sfantul Semn al Crucii ca temelie a puterii noastre. Ajutati-ne sa invatam sa primim necazurile cu bucurie si intelepciune crestineasca si sa marturisim credinta asa cum si voi ati facut-o. Va rugam sa ne ajutati sa izbandim spiritual si sa dobandim de la Hristos vindecare sufleteasca si trupeasca. De aceea, cu nadejde, va cantam:

Bucurati-va, Cuv. Marta, Cuv. Evantia si Sf. Mc. Partagapi , caci viata cea vesnica ati castigat.

Bucura-te, Sf. Febe , caci traind in dragoste de Hristos ai ajutat pe multi.

Bucura-te, Sf. Vasilisa , caci multumeai Domnului cand primeai chinurile pentru marturisirea credintei; caci fiind aruncata in mijlocul vapaii si facand Semnul Crucii, ai fost pazita nevatamata, iar la sfarsitul zilelor te-ai dus catre Domnul cu bucurie si pace.

Bucura-te, Sf. Ermiona , caci vindeci sufleteste si trupeste pe multi in numele lui Hristos, caci patimind pentru credinta ta ai primit cununa muceniciei.

Bucurati-va, Sf. Mc. Haritina, Eutihia, Veveea , Calodoti, Andropelaghia si Tecla , caci viata cea vesnica ati castigat.

Bucura-te, Sf. Ana , caci ducand o viata de post, rugaciune si faceri de bine celor lipsiti, te-ai facut vrednica sa nasti pe Stapana noastra, Fecioara Maria.

Bucurati-va, Sf.-lor Mc. fecioare Minodora, Mitrodora si Nimfodora , care straluciti cu frumusetea sufletelor si a trupurilor voastre, caci din dragoste pentru Hristos, v-ati retras in munti, departe de oameni si de grijile lumesti, sa cultivati florile sfintelor virtuti. Caci devenind locasuri ale Duhului Sfant, v-ati indulcit cu mierea vederilor dumnezeiesti si cu darul tamaduirii, atat a bolilor trupesti, cat si a celor sufletesti. Iar pentru marturisirea lui Hristos, ati dobandit cununa muceniciei.

Bucura-te, Sf. Pulheria , imparateasa, caci te-ai deosebit prin intelepciune, credinta si ravna cu care te-ai dedicat rugaciunii.

Bucura-te, Cuv. Maica Teodora , caci te-ai nevoit ca un barbat, stralucind prin pustnicie ca un mare luminator.

Bucurati-va, Sf. Mc. Ia , cea batrana de varsta si Sf. Evantia , caci ati urcat in pace la Domnul.

Bucura-te, Sf. Mc. Ketevan , imparateasa, caci prin conducere inteleapta, ai adus pace si dreptate, iar datorita marturisirii crestine, ai fost chinuita, iar cand ti-ai dat sufletul intru Dumnezeu, trei coloane stralucitoare au coborat asupra trupului tau, ca izbanda spirituala.

Bucura-te, Sf. Plachila , binecredincioasa imparateasa, caci ai petrecut toata viata intru dreapta credinta, in grija si nevointa spre saraci, pana la mutarea ta catre Domnul.

Bucura-te, Sf. Mc. Eufimia , caci pentru dragostea ta, ai primit darul facerii de minuni si ai intors pe multi la credinta, primind cununa muceniciei.

Bucura-te, Sf. Mc Meletina , cea facatoare de minuni, caci ai patimit si ai primit cununa muceniciei pentru ca ai adus pe oameni la credinta in Dumnezeu.

Bucurati-va, Sf.-lor Mc. fecioare Pistis, Elpis si Agapis si maica voastra Sofia , caci marturisind pe Hristos, ati primit cununa muceniciei.

Bucurati-va, Sf.-lor Mc. Agatoclia, Lucia , Sofia, Irina si Teopista , caci ati dobandit viata cea vesnica.

Bucura-te, Sf. Mc. Teodota , caci pentru marturisirea credintei ai suferit chinuri, dar Domnul te-a facut cu totul sanatoasa, neavand pe trup nici macar un semn de rana. Iar in foc aruncandu-te asupritorii, doi tineri imbracati in vesminte albe te-au insotit, si laudand pe Dumnezeu, ai iesit din cuptor nevatamata. Pana la urma ai urcat la cer purtatoare de cununa muceniciei.

Preasfanta Fecioara Maria, Maica lui Dumnezeu, impreuna cu sfintele femei iubitoare de Dumnezeu, rugati-va pentru noi, pacatosii, acum si in ceasul mortii noastre. Amin.

Condacul 3
Sfinte femei iubitoare de Dumnezeu, in Hristos ati gasit ocrotitorul, povatuitorul si calauzitorul vostru, si in mainile Lui v-ati incredintat duhul si El va izbavit. Eu insa am fata, sufletul, si trupul topite de intristare, caci nu cunosc calea de a ajunge la indurarea Lui. Pentru ca Domnul, a auzit glasul rugaciunilor voastre si a aratat in chip minunat indurarea fata de voi, va cant: Aleluia.

Icosul 3
Sfinte femei iubitoare de Dumnezeu, grabiti-va si ajutati-ne sa ne gasim scaparea in Dumnezeu, caci El cunoaste faradelegile noastre si nelinistea din sufletul nostru acum, plin de smerenie. Ajutati-ne sa primim si sa pastram curate tainele crestinesti, sa avem puterea de a ne impotrivi credintei in demoni, si nadajduind la Dumnezeu, sa sfaramam demonicele lucrari prin credinta si rugaciune. De aceea, va cantam:

Bucura-te, Sf. Ariadna , caci fiind in pericol, apropiindu-te de o piatra, te-ai rugat lui Dumnezeu sa te izbaveasca, si din dumnezeiasca voie crapandu-se piatra, te-ai ascuns intr-insa, iar cei ce te cautau au pierit toti, ucisi de ingerii ce s-au ivit.

Bucurati-va, Sf. Mc. Raida, Cuv.-lor Xantipi si Polixeni cea facatoare de minuni, Preacuv. Maica Eufrosina si Sf. Mc. Hira , caci ati dobandit viata cea vesnica.

Bucura-te, Sf. M. Mc. Tecla, cea izbavita de toate cu darul lui Dumnezeu, caci lucrand rugaciunea si asceza in sihastrie, ai facut multe minuni, si ai parasit viata, despicandu-se o piatra si primindu-te.

Bucura-te, Sf. Mc. Epiharis , caci marturisind cu indrazneala numele lui Hristos, ai fost chinuita in multe feluri pana cand ti-ai dat fericitul si cinstitul suflet lui Dumnezeu.

Bucurati-va, Sf.-lor Mc. Gaiani , Petronia, Gudelia , Ripsimia, Gaiani si alte treizeci si doua cuvioase mucenite femei si fecioare, caci ati primit cununa muceniciei.

Bucura-te, Sf. Mc. Iustina , caci ai castigat la credinta cea intru Hristos, pe Sf. Ciprian, caci reusind sa sfarmi demonicele lui lucrari prin rugaciunea la Hristos, acesta s-a botezat si impreuna ati capatat cununa muceniciei.

Bucurati-va, Sf.-lor Mc. Domnina, Verina, Prosdoca , Haritina si Metodia , caci ati aratat mare ravna dumnezeiasca in credinta, pentru aceasta capatand mucenicia.

Bucurati-va, Sf.-lor Calistena si Pelaghia fecioara, caci ati castigat viata cea vesnica.

Bucura-te, Sf. Mc. Mamelhta , caci ai primit in vis invatatura tainelor crestinesti de la ingerul lui Dumnezeu, pentru ca apoi sa te botezi in drepta credinta, si fiind inca imbracata cu hainele sfantului Botez ai primit cununa muceniciei.

Bucura-te, Preacuv. Maica Pelaghia , caci traind in desfranare te-ai pocait, si botezandu-te, ai lepadat toata averea. Caci schimbandu-te in chip barbatesc, te-ai inchis intr-o chilie petrecand restul vietii cu placere dumnezeiasca, pana cand ai urcat in pace la Domnul.

Bucura-te, Sf. Taisia , caci fiind cazuta in patima desfraului, te-ai pocait cu toata zdrobirea de inima castigand astfel mantuirea; caci, prin aratare ingereasca s-a vazut cum o ora de pocainta din partea ta a facut cat o multime de ani, pentru ca te-ai pocait din tot sufletul.

Bucura-te, Preacuv. Atanasia cea iubitoare de Dumnezeu, caci te-ai calugarit ca barbat si te-ai nevoit permanent in curatie, in rugaciune, in a face bine saracilor si a ingriji pe cei bolnavi.

Bucura-te, Sf. Mc. Poplia , caci te-ai impotrivit credintei in demoni, suferind chinuri pentru asta, iar la sfarsitul vietii cu pace te-ai dus catre Domnul.

Bucura-te, Sf. Evlampia , caci pentru marturisirea si raspandirea credintei crestinesti, ai patimit si ai luat cununa muceniciei.

Bucura-te, Sf. Mc. Zinaida , caci ti-ai petrecut viata tamaduind bolile aproapelui.

Bucura-te, Sf. Mc. Filonila , caci ai petrecut in indelungate postiri si privegheri, iar cu rugaciunea ai facut multe minuni.

Bucurati-va, Sf. Irina si Sf.-lor Mc. Domnina, Anastasia, Malfeta, Anthia si Agathonica , caci ati castigat viata cea vesnica.

Preasfanta Fecioara Maria, Maica lui Dumnezeu, impreuna cu sfintele femei iubitoare de Dumnezeu, rugati-va pentru noi, pacatosii, acum si in ceasul mortii noastre. Amin.

Condacul 4
Sfinte femei iubitoare de Dumnezeu, voi ati urmat cu luare aminte calea dreptatii si ati pazit poruncile. Eu pana acum am trait dupa voia mea, cea lumeasca, nu m-am opus ispitelor si nici nu am trait in credinta si neprihanire, iar acum ma intreb daca Il pot afla bland si milostiv la ziua judecatii. Cerand ajutor de la voi, va cant: Aleluia.

Icosul 4
Sfinte femei iubitoare de Dumnezeu, va rugam ajutati-ne sa putem duce ca si voi ingereasca vietuire, lasandu-ne in grija Domnului, cerand putere de a trece peste necazuri, si facand fata ispitelor care navalesc asupra noastra. Caci vrem ca si voi, la sfarsitul vietii, sa putem afla pe Dumnezeu bland si milostiv la ziua judecatii, pentru a ne incredinta sufletul locasurilor cele vesnice si dumnezeiesti. De aceea, va cantam:

Bucura-te, Sf. Mc. Zlata , „vas de aur al fecioriei si mireasa neprihanita a lui Hristos”, caci ai aratat un caracter puternic, credinta nestramutata in Hristos, frumusete si neprihanire; caci marturisind pe „Domnul Iisus Hristos ca tata si pe Maica Domnului ca mama”, ai primit cununa muceniciei, sufletul curat fiindu-ti luat la Domnul.

Bucura-te, Sf. Cuv. Maica Parascheva , caci ai renuntat la desarta viata lumeasca auzind cuvintele Domnului: „Cel ce voieste a veni dupa Mine, sa se lepede de sine si sa ridice crucea sa si sa urmeze Mie”; caci prin ruga, smerita cugetare si curatenia inimii, te-ai umplut de har si ai invins ispitele vrajmasului; caci la sfarsitul vietii pamantesti, ai incredintat sfant sufletul tau mainilor ingeresti si prin ei, locasurilor dumnezeiesti.

Bucurati-va, fericita Cleopatra , Sf.-lor Mc. Manato , Teodota , Glicheria, Anna, Elisaveta, Teodota si Sf. Tavita , caci ati dobandit viata cea vesnica.

Bucura-te, Sf. Cuv. Matroana , caci ai renuntat la viata lumeasca, mergand sa locuiesti intr-un loc pustiu, pentru a trai in monahism; caci fiind milostiva cu saracii si ducand o viata curata si sfanta, Dumnezeu ti-a daruit puterea de a vindeca bolnavii.

Bucura-te, Sf. Mc. Sevastiana , ucenica Ap. Pavel, caci ai fost botezata de dansul, si fiind gata a muri pentru Hristos, ai patimit muceniceste. Caci fiind chiar imbarbatata din cer cu vorbele „Bucura-te, si nu te mahni”, ai trecut nevatamata prin chinuri, incat s-au minunat toti. Caci rugandu-te si fiind chinuita in foc, s-a facut glas mare din cer cu fulgere si tunete si a cazut grindina stingand focul, iar ingerul Domnului aratandu-se, ti-a zis: „Indrazneste, fiica lui Dumnezeu, ca trebuie sa stai de fata inaintea guvernatorului Pompian, si eu sunt cu tine”, si ai capatat cununa muceniceasca.

Bucurati-va, Sf.-lor Mc. Leptina , Capitolina , Erotiida, Neonilla, Ana, Fevronia , Anastasia romana, Sf. Maria facatoarea de minuni, Sf.-lor Mc. Melitina, Zenovia, Eutropia si Neonila , caci patimind pentru marturisirea credintei voastre, ati dat sufletul lui Dumnezeu.

Bucura-te, Sf. Maica Ana , caci vazandu-ti pacatul propriu, te-ai tuns in monahism pentru a afla pe Dumnezeu bland si milostiv la ziua judecatii. Caci pentru ingereasca petrecere si vietuire Dumnezeu, te-a inzestrat de nespuse minuni facatoare, daruind tamaduiri celor ce veneau la tine.

Bucurati-va, Sf.-lor Mc. Chiriena, Iuliana , Chiriachi, Domnina, Doamna , Teodota si Casina , caci ati capatat cununa biruintei.

Bucura-te, Sf Mc. Epistimi , caci ai ales sa-ti dedici viata monahismului, traind in munca, rugaciune si post. Caci Domnul ti-a descoperit in vis mucenicia pe care urma sa o suferi, aratandu-ti ca impreuna cu sotul tau va aflati intr-un palat minunat, in fata unui rege stralucitor care va punea niste coroane de aur pe cap.

Bucura-te, Preacuv. Maica Matroana , caci aprinzandu-te de caldura dragostei si credintei spre Dumnezeu, ai intrat in viata monahala ca barbat; si indeletnicindu-te cu postul si privegherea, ai rabdat multe ispite de la demoni. Caci prin rugaciune, ai scos izvor de apa intr-un loc sec si uscat, iar la sfarsitul vietii pamantesti, ai urcat cu pace catre Domnul.

Bucura-te, Cuv. Teoctista , caci ai petrecut fericita treizeci de ani, cu rea patimire, luptandu-te cu foamea, cu gerul, cu arsura, hranindu-te cu ierburi si cu verdeturi salbatice, traind si vorbind prin rugaciune doar cu Dumnezeu si cu Preacurata Nascatoare de Dumnezeu, de la care ai si primit dumnezeiestile Taine.

Bucurati-va, Sf.-lor Eustolia si Sopatra , fiica de imparat, caci v-ati calugarit si ati sporit intru nevointe si osteneli duhovnicesti. Caci zidind o casa de rugaciuni, ati fost pricina de mantuire, pentru multe fecioare si femei evlavioase care veneau acolo.

Bucurati-va, Sf.-lor Mc. Stefanida , Marato , Teodora imparateasa, Eufimia , Tecla, Vautha, Denahida si Cecilia din Roma, caci v-ati dat muceniceste duhul lui Dumnezeu.

Bucurati-va, Sf.-lor Mc. Eufimia , Ana si Miropa , caci v-ati dat muceniceste duhul lui Dumnezeu.

Preasfanta Fecioara Maria, Maica lui Dumnezeu, impreuna cu sfintele femei iubitoare de Dumnezeu, rugati-va pentru noi, pacatosii, acum si in ceasul mortii noastre. Amin.

Condacul 5
Sfinte femei iubitoare de Dumnezeu, prin ravna voastra v-ati facut stalpi ai dreptei credinte. Eu am iubit mai mult viata lumeasca decat viata intru Dumnezeu, nepastrand dreapta credinta, si cazand in inselarea ispitelor vrasmasului, nu mi-am purtat cu demnitate crucea. Nu am postit, nu am citit spre indreptare Sfintele Scripturi si nici pe altii nu am ajutat duhovniceste. Cerand de la voi ajutor in indreptare, va cant: Aleluia.

Icosul 5
Sfinte femei iubitoare de Dumnezeu, va rugam ajutati-ne sa ne crestem copii cu dragoste de Dumnezeu si sa ne traim toata viata implinind poruncile Scripturilor; ajutati-ne sa va urmam exemplul in a ne purta cu rabdare pe umeri, propria cruce; ajutati-ne sa ramanem neclintiti in dragostea pentru Hristos si sa nu cadem in cursele vrajmasului, iar cand vom pleca din trup si din lume, sa dam in pace lui Dumnezeu sufletele noastre. De aceea, va cantam:

Bucura-te, Sf. M. Mc. Ecaterina , caci ai facut pe multi sa creada in Hristos cu intelepciunea si cu buna ta graire, iar pentru marturisirea cea in Hristos, ai luat fericita cununa muceniceasca a marturisirii.

Bucura-te, Sf. M. Mc. Varvara , caci marturisindu-ti credinta in Sf. Treime, ai starnit mania paganilor, si fugind, te-ai ascuns intr-o stanca ce s-a deschis ca prin minune, pentru ca apoi, fungind in munti si fiind prinsa sa iei cununa marturisirii.

Bucurati-va, Sf.-lor Mc. Iuliana si Hristodula , caci ati castigat cununa muceniciei.

Bucura-te, Sf. Mc. Filofteia , fecioara, frumoasa stalpare, caci de mica copila, ai fost invatata a merge la biserica, a asculta dumnezeiestile Scripturi cu luare aminte, a posti, a pazi neintinata fecioria cea trupeasca si cea sufleteasca, si a ajuta aproapele la nevoie. Caci pentru dragostea ta crestineasca, ai platit cu moarte muceniceasca, dandu-ti sfantul si fericitul suflet in mainile lui Dumnezeu, slava cereasca stralucind in acel loc.

Bucura-te, Sf. Pr. Ana , caci fiind stearpa, prin rugaciune la Domnul, ai primit a putea face copii, scapand de ocara, iar pentru credinta ta ai primit si darul prorociei.

Bucurati-va, Sf. Mc. Vevea , Sf. Mc. Lucia , fecioara, Sf. Antia si Sf. Sofia , cea facatoare de minuni, caci ati dobandit viata vesnica.

Bucura-te, Sf. Mc. Suzana , caci imbracandu-te in haine barbatesti si schimbandu-ti numele in Ioan, ai intrat intr-o manastire de calugari, unde ai facut multe minuni in numele lui Hristos. Caci fiind supusa la felurite chinuri, ti-ai dat lui Dumnezeu duhul.

Bucura-te, Sf. si facatoare de minuni Teofana imparateasa, caci de dragul lui Hristos, te-ai lepadat de lume si de toate cele din lume si ai luat jugul cel bun al Domnului. Caci ridicand pe umerii propria cruce si traind ingereste pe pamant, nu-ai fost lipsita de bunatatile cele fagaduite, iar cand ai plecat din trup si din lume, ai dat in pace lui Dumnezeu sufletul.

Bucura-te, Sf. Aglaia romana, caci prin descoperire ingereasca, ai vazut ce s-a intamplat cu Sf. Bonifaciu si ai zidit o biserica mareata in numele lui. Caci traind de atunci cu cuviinta si bineplacut lui Dumnezeu, ti-ai dat cu pace lui Dumnezeu duhul.

Bucura-te, Sf. Mc. Iuliana , caci pentru marturisirea credintei, ai suferit multe chinuri si fiind aruncata in temnita, ai dezlegat inchipuirea inselatoare a vrajmasului in inger, nefiind inselata de el pentru a te inchina la idoli. Caci ramanand neclintita in dragostea pentru Hristos, ti-ai dat viata primind astfel cununa muceniciei.

Bucurati-va, Sf.-lor Mc. Tesalonica , Teodota, Anastasia romana, Vasila , Domna , Anisia si Cuv. Teodora , caci ati dobandit viata vesnica.

Preasfanta Fecioara Maria, Maica lui Dumnezeu, impreuna cu sfintele femei iubitoare de Dumnezeu, rugati-va pentru noi, pacatosii, acum si in ceasul mortii noastre. Amin.

Condacul 6
Sfinte femei iubitoare de Dumnezeu, voi ati ales sa ascultati cuvantul Domnului si sa urmati calea dreptatii, sa paziti poruncile si sa faceti voia Lui. Eu, pana acum am trait dupa voia mea, cea lumeasca. Caile Domnului imi sunt necunoscute, iar demonii patimilor au putere asupra mea. Cerand ajutor de la voi, va cant: Aleluia.

Icosul 6
Sfinte femei iubitoare de Dumnezeu, fiti pentru noi calauzitori pe drumul cel drept si ajutati-ne sa patrundem pe calea lui Dumnezeu, sa invatam indreptarile sale si sa ne intarim in pazirea poruncilor. Ajutati-ne sa ne traim viata potrivit voii lui Dumnezeu, avand incredere in caile Domnului, caci ele sunt necunoscute de om, dar duc la desavarsire.

Bucura-te, Sf. Mc. Eugenia , fecioara, caci primind sfantul botez, te-ai tuns in monahism ca barbat, traind in nevointe, in trude, in privegheri de toata noaptea, savarsind toata virtutea si stralucind ca un mare luminator. Caci fiind aprinsa de dragoste pentru Hristos, ai suferit pentru marturisirea ta, luand cununa muceniciei.
Bucurati-va, Cuv.-lor Melania romana, Teodota , Genoveva, Eufimia , Tatiana si Domnina , caci in pace v-ati savarsit.

Bucura-te, Sf. Cuv. Apolinaria din Sinclit, caci din dragoste de Dumnezeu, ai daruit averea ta si te-ai calugarit ca barbat la Ierusalim. Caci pentru silinta ta, Dumnezeu ti-a dat darul vindecarii si scoaterii demonilor, savarsind prin tine numeroase minuni.

Bucura-te, Sf. Cuv. Sinclitichia , caci ai renuntat la averea si viata lumeasca, si alegand asceza, ai biruit in lupta cu viclenii demoni si ti-ai mutat mintea la Dumnezeu inca din timpul vietii, capatand cununa biruintei.

Bucura-te, Sf. Cuv. Domnica facatoare de minuni, caci urmand calea calugariei ai primit darul prorociei.

Bucurati-va, Sf.-lor Mc. Olimpiodora, Nemia , Vasilisa , Eutasia, Tatiana , Ana, Agni , Neonila, Xenia si Sf. Cuv. Teodosia , caci ati luat fericite cununile muceniciei.

Bucura-te, Sf. Mc. Agni , cea curata la suflet si la trup si datatoare de intelepciune, caci pentru a fi pazita a ta curatie, Dumnezeu a trimis pe ingerul Sau. Caci prin credinta ta, ridicand mainile spre cer si facand rugaciuni, mortul a inviat. Caci vrand sa te omoare necredinciosii, in Semnul Sfintei Cruci ai intrat cu indrazneala in mijlocul focului si cu rugaciunea pe buze, ai urcat catre Domnul.

Bucura-te, Sf. Cuv. Xenia din Roma, caci pentru asceza ta, ai primit cununa Domnului si la moartea ta, pe cer, a aparut o Cruce de stele.

Bucura-te, Sf. Xenia din Saint-Petersburg, caci la moartea sotului tau, ai pierdut interesul pentru lucrurile lumesti si ai urmat calea grea a nebuniei pentru Hristos, capatand darul prorociei.

Bucurati-va, Sf.-lor Mc. Eufrasia , Medula , Trifina, Mc. Haris si Vevea , caci ati dobandit viata cea vesnica.

Bucura-te, Sf. Cuv. Maria din Constantinopol, caci impreuna cu familia, ai trait viata potrivit voii lui Dumnezeu, urmand caile Sale care duc la desavarsire si ai primit darul de a face minuni.

Bucurati-va, Sf. Marciana imparateasa, Sf.-lor Atanasia, Teodota, Teoctista si Eudoxia , Perpetua si Teodula , caci ati castigat viata cea vesnica.

Bucura-te, Sf. Pr. Ana , caci te rogi pentru cei nedreptatiti si care au nevoie de ajutorul lui Dumnezeu.

Bucura-te, Sf. Mc. Agata , caci ai crezut doar in Domnul nostru Iisus Hristos, care cu voia si cu cuvantul Sau, tamaduieste si ridica pe cei cazuti.

Preasfanta Fecioara Maria, Maica lui Dumnezeu, impreuna cu sfintele femei iubitoare de Dumnezeu, rugati-va pentru noi, pacatosii, acum si in ceasul mortii noastre. Amin.

Condacul 7
Sfinte femei iubitoare de Dumnezeu, voi cunoasteti puterea pocaintei si indreptarii, caci Bunul Dumnezeu, pe toti vrea sa ii intoarca la calea Sa cea dreapta si sa ii faca vrednici de Ierusalimul Ceresc. Eu sunt prins de lantul patimilor si nu reusesc sa ma ridic prin pocainta, nu sa tin post si nici nu urmez calea curatiei. Sufletul imi este bolnav si vindecarea lui este grea, caci credinta mea e mica. Cerand ajutor de la voi, va cant: Aleluia.

Icosul 7
Tu, Doamne, cunosti aplecarea noastra spre patimi si de aceea, precum fiul risipitor, ne intoarcem catre Tine Bunule sa ne primesti si pe noi. Sfintelor femei, scoate-ti-ne din marea pacatelor, cereti de la Sf. Treime lumina si intelepciune mintii noastre si invatati-ne sa ne pocaim. Caci departandu-ne de la firea omeneasca, vrem sa dobandim ca si voi, vietuirea cea mai presus de om, aici pe pamant, iar la sfarsitul zilelor, sa intram cu voi intru Imparatia Cereasca. Cu nadejde va cantam:

Bucura-te, Sf. Mc. Fausta , caci ai trait in nestricaciune, in post si in rugaciune, si avand gandul pururea la dumnezeiestile Scripturi. Caci precum o vita ce face rod bun si mult, ai adus pe oameni la credinta, cand erai muncita de chinuri pentru ca erai crestina; iar cerurile deschizandu-se, s-a auzit „Veniti la Mine cei osteniti intru nevointa si insarcinati cu patimirile, pentru numele Meu, si va voi odihni pe voi intru imparatia cereasca”.

Bucurati-va, Sf.-lor Mc. Marta, Maria , Enata, Valentina si Priscila , caci arzand cu dreapta credinta si dragoste spre Hristos, ati primit cununa muceniciei.

Bucurati-va, Sf.-lor Imparatese Teodora , sprijinitoare a ortodoxiei, si Pulcheria , cea binecredincioasa, caci ati urcat la Domnul.

Bucura-te, Preacuv. Maria , caci te-ai tuns in monahism ca barbat si ai trecut cu barbatie peste toate cursele vrajmasului.

Bucura-te, Sf. Mariamna , caci ai propovaduit cuvantul lui Hristos si ai facut pe multi sa se boteze.

Bucura-te, Cuv. Maica Filoteia , caci de mica fiind educata in dreapta credinta si adanca evlavie, cand te-ai tuns in monahism, ai crescut duhovniceste prin post, priveghere si rugaciune, dobandind darul facerii de minuni.

Bucura-te, Sf. Gorgonia , mama a cinci copii, caci te-ai remarcat prin inalta ta virtute, piosenie, blandete, intelepciune si osteneala. Iar cand ai urcat la Domnul, ai spus: „Cu pace ma voi culca si voi adormi „.

Bucura-te, Sf. Mc. Doroteia, caci ai biruit trupul si pe diavolul, slujind in toate zilele lui Dumnezeu intru curatie, in trezire si intru intreaga si neasemuita intelepciune, cu smerenie, cu blandete, postind si rugandu-te neincetat, si astfel te-ai facut vrednica de camara Lui cereasca.

Bucurati-va, Sf.-lor Mc. Antusa , Tea , Chirana cea preaintelepta, Hristina si Calista, caci sfarsindu-va intru pocainta, muceniceste, ati luat iertare si cununa de biruinta de la Hristos Dumnezeul nostru.

Bucura-te, Sf. Mc. Fotini , caci tu esti femeia samariteanca numita asa chiar de Mantuitorul nostru, cand l-ai intalnit la fantana lui Iacob. Caci impreuna cu surorile tale Anatoli, Foto, Fotida, Paraschevi si Chiriachi , te-ai botezat; si marturisindu-va credinta ca Isus este Hristosul, ati fost supuse la chinuri si fiind ucise, ati primit cununa muceniciei.

Bucurati-va, Sf.-lor Chira si Marana , caci prin sfanta vietuire, ati impodobit neamul femeiesc, renuntand la avere si petrecand in tacere; in postire si cu infranarea rabdarii.

Bucura-te, Preacuv. Mc. Evdochia , samariteanca, caci fiind deprinsa cu reaua faptuire, te-ai pocait si ai ales credinta cea adevarata. Caci fiind botezata, ai fost rapita cu mintea si te-ai vazut fiind luata de mana de un inger si ridicata la cer unde ingerii se bucurau de intoarcerea ta, in timp ce ceva negru si infiorator la vedere scrasnea din dinti si striga, pentru ca nu mai erai sub puterea lui. Caci intrand in manastire, ti-ai impartit toata averea si ai trait in nevointe duhovnicesti, iar Domnul a facut mari minuni prin tine, precum invierea unui copil.

Bucura-te, Sf. Domnina din Cir, caci te-ai dedat inca din copilarie nevointelor pustnicesti si infranarii tuturor pornirilor trupului. Caci traind in post, ti-ai petrecut toata viata aducand lui Dumnezeu cantare de lauda, pana cand te-ai ridicat la Mirele tau cel iubit, Hristos.

Bucura-te, Sf. Mc. Antonina din Niceea, caci nu te-ai lepadat de credinta chiar suferind chinuri, fiind aparata de ingerii domnului, pana cand ai capatat cununa muceniciei.
Bucurati-va, Sf.-lor Mc. Eutalia, Atanasia, Calinica, Vasilisa , Iuliana sora Sf. Pavel, caci ati castigat viata vesnica.

Bucura-te, Preacuv. Piamun din apropierea Alexandriei, caci ai trait in feciorie si rugaciune si ai primit darul clarviziunii de la Dumnezeu.

Bucura-te, Sf. Anastasia patriciana, caci te-ai deosebit prin marea ta curatie sufleteasca, fiind tematoare de Dumnezeu, umbland mereu pe caile Domnului si fiind plina de bunatate. Caci nevoindu-te aspru cu vegherea rugaciunea, postul, si invingand cu vitejie barbateasca razvratirile demonilor, ai ajuns vas ales al Duhului Sfant.

Bucura-te, credincioasa Maria sora lui Lazar, caci ai uns cu mir picioarele Mantuitorului.

Bucurati-va, Sf.-lor Mc. Cristina , Ilaria , Alexandra, Claudia, Rufrasia, Matrona, Iuliana, Eufimia si Teodosia , caci ati urcat muceniceste la Domnul.

Bucura-te, Sf. Drosida , fiica imparatului Traian, caci renuntand la imparatia lumeasca, ai castigat-o pe cea cereasca. Caci rugandu-te la Domnul sa te boteze in numele Sf. Treimi, ai intrat singura in apa, si apoi postind, ai primit hrana ingereasca sapte zile, pana cand cerand luminare de la Domnul, sufletul tau a urcat la cer.

Bucurati-va, Sf.-lor Mc. Calinica, Vasilisa , Pelaghia, Teodosia , Ana, Alla, Varis, Moico, Mamica, Birgo, Animais si Matroana , caci ati primit cununa muceniciei.

Bucura-te, Sf. Maria Egipteaca , caci ai ales o viata spre nevointe si virtute, desi in tinerete, te-ai deprins cu faptele cele rele. Caci cu ajutorul lui Dumnezeu, te-ai departat de la firea omeneasca si ai dobandit vietuirea ingereasca, cea mai presus de om, pe pamant.

Preasfanta Fecioara Maria, Maica lui Dumnezeu, impreuna cu sfintele femei iubitoare de Dumnezeu, rugati-va pentru noi, pacatosii, acum si in ceasul mortii noastre. Amin.

Condacul 8
Sfinte femei iubitoare de Dumnezeu, prin aspiratia voastra v-ati facut vrednice de dobandirea harului si a multor daruri spirituale pe care mintea omeneasca nu le poate pricepe: scaunul in Imparatia cerurilor, crucea luminoasa, mantia luminoasa, cununa credintei, cununa curatiei, cununa fecioriei, rugaciunea de foc, darul prorociei, darul facerii de minuni, darul tamaduirii si multe daruri greu de inchipuit. Viata mea este saraca in credinta si izbanda spirituala. Cerand ajutor de la voi, va cant: Aleluia.

Icosul 8
Sfintelor lui Dumnezeu, intariti-ne in credinta in Dumnezeul cel adevarat, ajutati-ne sa ne pastram sufletul curat si sa avem taria de a indura orice chin pentru El, pentru a ne darui Lui din iubire, si a ne face partasi Harului Sau, iar la sfarsitul vietii pamantesti sa bem din paharul vietii si al nemuririi, cel pregatit credinciosilor. De aceea, va cant:

Bucura-te, Preacuv. Maica Teodora din Tesalonic, caci din tanara varsta iubind pe Hristos, te-ai lepadat de lume si ai intrat in monahism, si lucrand toate virtutile, pe toate impreuna le-ai izbutit.

Bucura-te, Preacuv. Maica Platonida , caci ai organizat o manastire de maici si ai fost un exemplu viu de viata monahiceasca, sfintenie, smerenie si dragoste de aproapele, avand la mare cinste patimile Mantuitorului pe Cruce.

Bucurati-va, Sf. Evula , Sf. Mc. Fervuta , Sf. Mc. Teodora din Didim, Sf. Mc. Achilina cea noua, Sf. Pr. Olda , Preacuv. Trifina din Cizic si Cuv. Antusa , caci ati dobandit viata vesnica.

Bucura-te, Sf. Mc. Tomaida , caci te-ai nevoit prin sange, te-ai savarsit pentru curatie, si ne esti de mare ajutor in luptele impotriva patimilor trupului, iar cu bincuvantarea ta, ne dai putere sa izbavim.

Bucurati-va, Sf.-lor Mc. Vasilisa, Anastasia , Harisa, Nichi, Galini, Calida, Nunehia, Vasilisa, Teodora , Sf.-lor Mc. fecioare Agapia, Irina, Hionia si Sf. Mc Irina , caci ati dobandit viata vesnica.

Bucura-te, Preacuv. Maica Atanasia , caci traind in sihastrie, in post si cu infranare, ai secerat roadele linistii, fiind aleasa stareta de manastire pana cand te-ai mutat la Domnul.

Bucura-te, Sf. Mc. Alexandra imparateasa, caci ai dispretuit vremelnica imparatie lumeasca, si crezand in Hristos, ai murit pentru El primind astfel cununa muceniciei.

Bucura-te, Preacuv. Maica Elisabeta , caci a ta nastere s-a aratat prin dumnezeiasca descoperire, si din frageda varsta, ai ales osteneli sihastresti; si petrecand patruzeci de zile nemancand, iar trei ani avand gandul numai la Dumnezeu, ai luat de la Hristos har de tamaduiri.

Bucurati-va, Sf.-lor Mc. Filipia si Nichi , Sf. Glafira, Preacuv. Iusta , Sf.-lor Mc. Cherchira si Arghira , caci ati urcat la Domnul.

Bucura-te, Cuv. Isidora , cea nebuna in Hristos, caci despre tine ingerul Domnului a spus: “Ea slujeste tuturor cu dragoste si indura mila lor fara sa se planga iar inima si gandurile ei sunt numai la Dumnezeu.”

Bucura-te, Sf. Mc. Zoe , caci ai marturisit cu tarie pe Domnul Iisus Hristos ca Stapan sufletului tau, spunand ca este o mare cinste acest lucru, si ca Lui trebuie sa ne supunem vointa.

Bucura-te, Sf. Mc. Mavra , caci fiind chinuita pe cruce pentru credinta ta, nu ai dorit decat sa bei din paharul vietii si al nemuririi pregatit de Hristos. Caci venind ingerul lui Dumnezeu la tine, ai fost dusa la cer unde ti-a aratat un scaun, o haina luminoasa si o cununa, spunandu-ti-se: „Acestea ti s-au gatit tie”.

Bucura-te, Sf. Mc. Pelaghia din Tars, caci ai hotarat sa fii mireasa lui Hristos, Imparatul Cerurilor si la al tau botez un izvor de apa a tasnit din pamant. Caci facandu-se semnul crucii peste tine in timpul Sfintei Taine a Botezului, ingerii te-au acoperit cu o mantie stralucitoare, te-au impartasit si impreuna ati inaltat rugaciuni de multumire lui Dumnezeu. Caci pentru marturisirea credintei si refuzul coroanei imparatiei lumesti, ai sfarsit muceniceste primind de la Domnul, in cer, trei coroane care nu vor pieri niciodata, pentru: curatie, credinta si mucenicie.

Bucura-te, Sf. Monica cea cu firea blanda.

Bucura-te, Sf. M. Mc. Irina , caci ai fost numita asa chiar de ingerul Domnului care te-a invatat credinta in Dumnezeu. Caci tu, fiind supusa la nenumarate chinuri, ramaneai nevatamata. Caci prin rugaciunea ta la Domnul, ai inviat pe tatal tau, ai adus pe multi la credinta si ai facut multe minuni, crezand in Dumnezeu pentru care toate sunt cu putinta, cele ce la oameni sunt cu neputinta.

Bucurati-va, Sf.-lor Mc. Calinica, Achilina , Glicheria , Iunia , fecioara Hristina , Tecusa, Alexandra, Claudia, Faini, Eufrasia, Matroana si Iulia, Eufrasia , Chiriachi, Teotimi , Sofia doctorita, Marchiana, Paladia, Sosona, Cristina , Elena si Eliconida , caci v-ati suit la ceruri purtatoare de cununa.

Bucurati-va, Sf.-lor Eufimia , Anastaso , Elena imparateasa si Maria lui Cleopa, purtatoare de mir, caci cu pace v-ati savarsit.

Preasfanta Fecioara Maria, Maica lui Dumnezeu, impreuna cu sfintele femei iubitoare de Dumnezeu, rugati-va pentru noi, pacatosii, acum si in ceasul mortii noastre. Amin.

Condacul 9
Sfinte femei iubitoare de Dumnezeu, ati luptat cu toata fiinta sa primiti lumina cea care curateste sufletul de pacate, duhul care izbaveste. Eu, am trait pana acum sub umbra intunericului, in cultivarea buruienilor patimilor in trupul meu, robindu-mi sufletul. De aceea, cer de la voi ajutor si intarire in cultivarea virtutilor crestinesti. Pentru pretuirea ce o port pentru voi, va cant: Aleluia.

Icosul 9
Va rugam sa ne dati putere ca, inlaturand neputinta si patimile, sa ne impodobim sufletul cu stralucirea virtutilor crestinesti: dragostea, credinta, taria sufleteasca, speranta, inteligenta, cumpatarea si dreptatea. Caci dobandind astfel de virtuti, putem ajunge si noi la frumusetea si curatenia cea neasemanata a sufletului mult iubit de Dumnezeu. De aceea, va cant:

Bucura-te, Sf. Mc. Teodosia fecioara din Tir, caci pentru marturisirea credintei tale, ai fost supusa la multe chinuri, si cand parintii tai care au incercat sa te convinga sa nu te sacrifici pentru Hristos, le-ai aparut imbracata intr-o haina stralucitoare, cu o cununa pe cap si o cruce stralucitoare, de aur, in mana, spunandu-le: „Priviti gloria de care ati vrut sa ma lipsiti!”.

Bucurati-va, Sf. Mc. Teodosia din Constantinopol, Sf. Mc. Harita fecioara si Cuv. Ieria caci ati primit fericirea cea vesnica.

Bucura-te, Sf. Mc. Paula fecioara, caci pentru credinta ta ai fost supusa la chinuri, dar ingerul lui Dumnezeu venea si te vindeca, pana cand ti-ai primit cununa muceniciei pentru a urca langa Domnul.

Bucura-te, Cuv Clotida , caci traind plina de virtute, ai ajuns prin umilinta, la harul Duhului Sfant si ai capatat darul prorociei. Caci crezand in botezul copilului bolnav, acesta s-a vindecat prin rugaciunile tale.

Bucura-te, Sf. Cuv. Sofia din Tracia, caci, desi ai fost ocupata cu grijile si datoriile acestei lumi, avand sase copii, ai tinut poruncile Domnului si ai trait o viata plina de virtute, iubind Psaltirea, in smerenie si dragoste fata de saraci.

Bucurati-va, Sf. Maria si Marta , care ati raspandit Vestea cea Buna a Invierii, Sf. Esia, Sf. Sosana, Sf. Sevastiana si Cuv. Melania , caci cu pace v-ati savarsit.

Bucurati-va, Sf.-lor Mc. Zinaida cea facatoare de minuni si Potamiani , caci ati dobandit cununa muceniciei.

Bucura-te, Sf. Mc. Caliopia , caci te-ai remarcat pentru frumusetea sufletului si ai primit cununa muceniciei pentru ca nu ai vrut sa renunti la dragostea si credinta in Hristos.

Bucurati-va, Sf.-lor Mc. Tecla, Mariamni, Marta, Maria si Enata , cele impodobite si stralucite cu lumina virtutilor, caci sporeati in credinta lucrand poruncile lui Dumnezeu neincetat ziua si noaptea. Caci alegand sa va inchinati doar Domnului Iisus Hristos, ati suferit muceniceste capatand viata vesnica.

Bucura-te, Sf. Mc. Antonina , caci ai trait in curatie si cinste, suferind multe chinuri pentru credinta ta si castigand cununa muceniciei. Caci suferind pentru Hristos fara sa mananci trei zile, ti s-a aratat noaptea lumina, si facandu-se tunet mare, s-au deschis usile casei, auzindu-se glas din cer si indemnandu-te sa mananci.

Bucura-te, Cuv. Pansemnia , caci luminandu-ti-se mintea, te-ai pocait desi ai trait in rautate si desfranare, si in umilinta venind, ai primit sfantul botez. Caci trecand la o viata infranata si cinstita, atat ai bineplacut lui Dumnezeu, de ti-a dat puterea izgonirii demonilor si vindecarii feluritelor boli.

Bucura-te, Sf. Mc. Antonina din cetatea Niceii, caci nu te-ai lasat zdrobita duhovniceste de chinurile pe care le-ai indurat, marturisindu-L pe Hristos pana in clipa mortii tale.
Bucura-te, Preacuv. Ana , caci ai purtat haine barbatesti, schimbandu-ti numele in Eftimie, ai trait in asceza pana la sfarsitul vietii.

Bucurati-va, Sf.-lor Mc. Achilina , Gravs , Vasilisa , Iuliana , Leonida, Livia si Evtropia , caci ati dobandit viata cea vesnica.

Bucura-te, Sf. Mc. Agripina , caci impodobindu-ti sufletul cu fecioria si cu barbatia, te-ai facut mireasa lui Dumnezeu. Caci ai alergat cu indraznire si cu vitejie la mucenicie si de fiecare data cand erai legata, de un inger erai dezlegata.

Bucurati-va, Sf.-lor Iulita , Vasa, Paula, Agatonica si Elisabeta , caci in pace v-ati savarsit.

Bucura-te, Sf. Mc. Fevronia cea mult-patimitoare, caci ai ales calea sihastriei si te-ai deosebit prin intelepciune. Caci ti-ai daruit viata facerilor de bine si milosteniei, si esti cinstita ca ocrotitoarea celor casatoriti.

Preasfanta Fecioara Maria, Maica lui Dumnezeu, impreuna cu sfintele femei iubitoare de Dumnezeu, rugati-va pentru noi, pacatosii, acum si in ceasul mortii noastre. Amin.

Condacul 10
Sfinte femei iubitoare de Dumnezeu, voi ati nadajduit in Mantuitorul Nostru si v-ati ascuns sub acoperamantul Maicii lui Dumnezeu. Eu am patat Chipul lui Dumnezeu din mine pentru ca sunt lipsit de lumina intelepciunii cea de sus. Caci fiind rob al trandaviei si uitarii, voi ajunge in locul intunecat al suferintei. Cerand ajutor de la voi, va cant: Aleluia.

Icosul 10
Cu smerenie, va rugam ajutati-ne sa invingem ca si voi balaurul patimilor, sa biruim raul cu iubirea de Hristos, sa fim treji si sa intelegem ca faradelegile noastre ne duc in locul de suferinta, caci ridicandu-ne, vom reusi sa inviem Hristosul din noi, Omul cel dintai si sa ne daruim facerilor de bine, iar la sfarsitul vietii, sa luam ca si voi, har de la Dumnezeu pentru a trai cu voi intru lumina si in bucuria de negrait. De aceea, va cant:

Bucura-te, Sf. Ioana  mironosita, caci mergand la mormantul Mantuitorului ca sa ungi trupul sfant cu mir dupa moartea Sa pe Cruce, ai auzit de la ingeri despre minunea invierii lui Hristos.

Bucura-te, Preacuv. Marta , caci ai iubit cu multa credinta pe Maica lui Dumnezeu, care ti-a vestit vesnica fericire care te astepta. Caci mutandu-te de la cele pamantesti, ne-ai marturisit ca ai luat mare har de la Dumnezeu si traiesti intru lumina si in bucurie de negrait.

Bucurati-va, Sf. Mc. Teodota , Chiprila, Aroa si Luchia , Sf. Asclipia , facatoarea de minuni si Sf.-lor Mc. Marta , Chiriachi si Eufimia , caci ati dobandit viata vesnica.

Bucura-te, Sf. Mc. Lucia fecioara, caci de mica ti-ai daruit viata lui Dumnezeu, traind in saracie si castitate; caci ai marturisit cu curaj credinta crestina, fiind gata sa induri multe chinuri pentru Hristos.

Bucura-te, Sf. Olga , imparateasa Rusiei, caci esti intocmai cu apostolii, inzestrata cu o frumusete rara si o inteligenta stralucita; caci ai strabatut tara pentru a raspandi credinta in Hristos.

Bucura-te Sf. Veronica , caci ai fost vindecata de Hristos si ducand o viata sfanta, cu pace te-ai dus la Dumnezeu la sfarsitul vietii, ca si in ceruri sa te bucuri de Chipul Domnului.

Bucura-te, Sf. Mc. Golinduh , botezata Maria, caci in vedenie ai fost condusa de ingerul lui Dumnezeu sa vezi locul intunecat si plin de foc in care ajung cei fara credinta; caci ai vazut apoi locul luminat in care ajung cei care i-au slujit lui Dumnezeu, loc pazit de inger care nu lasa sa intre decat credinciosii. Caci ai primit de la Dumnezeu darul deosebirii credintei adevarate si facerii de minuni.

Bucurati-va, Cuv. Sara , caci cu pace te-ai savarsit si Sf. Mc Iulita , caci marturisindu-ti credinta ai capatat cununa muceniciei.

Bucura-te, Sf. M. Mc. Marina , caci cu rugaciune la Dumnezeu, ai invins balaurul care venise cu cutremur si varsa foc in jurul tau, in temnita in care erai inchisa pentru credinta, si nerenuntand, ai capatat cununa muceniciei.

Preasfanta Fecioara Maria, Maica lui Dumnezeu, impreuna cu sfintele femei iubitoare de Dumnezeu, rugati-va pentru noi, pacatosii, acum si in ceasul mortii noastre. Amin.

Condacul 11
Sfinte femei iubitoare de Dumnezeu, eu sunt rob al omului cel vechi, al trupului cel pieritor, si strain este mintii mele numele lui Dumnezeu, caci sunt departe de cunostinta cea dumnezeiasca. Nu iubesc citirea Sfantei Scripturi si nici nu fac nimic pentru nasterea din nou, dupa cum ne-a invatat Mantuitorul. Pentru luminarea mintii mele cerand ajutor de la voi, va cant: Aleluia.

Icosul 11
Invatati-ne ca pe niste copii si ajutati-ne in intelegerea Sfintelor Scripturi si dobandirea cugetarii curate si intelepte, dati-ne spor in chemarea cu credinta a Numelui lui Hristos, pentru a invia in noi Omul Interior. Ajutati-ne sa ne vindecam trupeste si sufleteste si sa ne biruim patimile si necazurile. De aceea, va cantam:

Bucura-te, Preacuv. Maica Macrina , caci ai trait cu cuviinta, sihastreste si nevoindu-te cu dumnezeiestile Scripturi, pana la cea de apoi rasuflare, cand catre Domnul te-ai dus.

Bucura-te, Sf.  Maria Magdalena mironosita si cea intocmai cu Apostolii, caci ai renuntat la bunurile tale si la orice atasament la lume, pentru a-L urma pe Mantuitorul, care a scos din tine sapte duhuri.

Bucurati-va, Sf. Mc. Marcela si Cuv. Ana , caci ati castigat viata cea vesnica.

Bucura-te Sf. Mc. Hristina , caci fiind inzestrata de Domnul cu cuget drept, ai vazut cerul, si din fapturi intelegand pe Facatorul, ai marturisit credinta cea adevarata. Caci fiind aruncata in temnita, primeai hrana ingereasca fiind tamaduita de durerile ranilor. Caci fiind aruncata in mare, de la Domnul ai primit dumnezeiescul botez, fiind scoasa la uscat de un inger.

Bucura-te, Cuv. Olimpiada , caci te-ai aratat plina de intelepciune si credinta; caci ai trait in asceza si virtute o viata dedicata in intregime lui Dumnezeu.

Bucura-te, Sf. Mc. Parascheva din Roma, caci inca din frageda copilarie te-ai consacrat cu totul celor dumnezeiesti, si prin chemarea Numelui lui Hristos, ai vindecat bolnavii adusi la tine. Caci fiind ocrotita de inger, ai ramas nevatamata la toate chinurile pentru credinta ta, iar prin rugaciune, ai provocat moartea unui balaur.

Bucurati-va, Cuv. Maica Eupraxia , Cuv. Mc. Oreozila , Sf. Mc. Ierusalima , Sf. Mc. Drosis si Cuv. Maica Antuza marturisitoarea, caci va bucurati acum in cer langa Mantuitorul.
Bucura-te, Cuv. Maica Irina , din Capadocia, caci ai taiat legatura de lume si te-ai consacrat cu sarguinta lucrarii cele frumoase, stiind ca in masura in care trupul este slabit, Omul Interior se reinnoieste si se apropie de Dumnezeu. Caci ai primit de la Dumnezeu Darul Intelepciunii, iar printr-un inger, darul de a fi vazatoare cu duhul si darul facerii de minuni.

Bucura-te, Sf. Mc. Teodota , caci ti-ai invatat pruncii spre cunostinta dumnezeiasca.

Bucura-te, Sf. Mc. Iulita , caci ai marturisit credinta si nu te-ai lepadat de Facatorul si Ziditorul tuturor.

Bucura-te, Sf. Mc. Solomonia , caci ai castigat cununa muceniciei.

Bucura-te, Sf. Salomeea mironosita, caci L-ai urmat pe Mantuitor si, cu curaj mai mare decat al uceniclor, tu nu L-ai parasit pe Domnul in timpul Patimilor, ci ai privit crucificarea.

Bucura-te, Sf. Mc. Evdochia , maica noastra, caci te-ai inteleptit prin rugaciune si citirea dumnezeiestilor Scripturi; caci, aducand pe multi la cunostinta lui Dumnezeu, ai capatat cununa muceniciei.

Preasfanta Fecioara Maria, Maica lui Dumnezeu, impreuna cu sfintele femei iubitoare de Dumnezeu, rugati-va pentru noi, pacatosii, acum si in ceasul mortii noastre. Amin.

Condacul 12
Sfinte femei iubitoare de Dumnezeu, ati trait cu multa purtare de grija spre inaltarea sufletului. Eu, nu am atata rabdare si iubire de Dumnezeu, pentru a ma ruga pentru mantuirea mea, nu tin post si nu implinesc deloc poruncile scripturilor, lasandu-mi sufletul prada lucrarii demonilor, si mai mult de atat, nici nu le ofer copiilor educatia crestineasca pentru salvarea sufletelor. Pentru ca voi ati urcat in Imparatia Tatalui ceresc, va cant: Aleluia.

Icosul 12
Sfinte femei, ajutati-ne sa avem puterea sa traim in curatie, sa uitam inselatoarele griji lumesti si sa ne rugam cu nadejde si indrazneala spre inaltarea sufletului. Ajutati-ne sa dobandim darul rugaciunii de foc, care se lucreaza cu inima, pentru a dobandi atata curatie incat sa se poata reflecta in noi chipul lui Dumnezeu. De aceea, va cantam:

Bucura-te, Sf. Nona , caci intr-un trup de femeie, ai avut un suflet barbatesc si brav, lucrand toata viata spre inaltarea sufletului si arzand de o singura dorinta: sa faci totul mai curat, inchinat numai lui Dumnezeu. Caci dupa multa asceza, ai primit de la Dumnezeu, Chipul Sau stralucitor in sufletul tau.

Bucura-te, Preacuv. Potamia , cea facatoare de minuni, caci te-ai savarsit muceniceste.

Bucura-te, Sf.  Teodora de la Sihla, floare duhovniceasca de mare pret, caci arzand de dorinta unei vieti cu totul curate, ai ales sihastria, primind darul rugaciunii de foc, care se lucreaza in inima, darul lacrimilor, al rabdarii si al negraitei iubiri de Dumnezeu. Caci atunci cand te rugai, erai inconjurata de vapaie de foc ceresc.

Bucurati-va, Pr. Cuv. Potamia , facatoare de minuni, Sf. Mc. Maria Patrichia , Sf. Xeni , Sf. Evdochia imparateasa si Sf. Mc. Iuliana , caci ati dobandit viata vesnica.

Bucura-te, Sf. Mc. Vasa , caci fiind inchisa pentru marturisirea credintei, ai primit hrana din mana ingerului si dupa multe chinuri ti-ai dat sufletul in mana lui Dumnezeu.

Bucura-te, Sf. Teoclita , facatoare de minuni, caci ai fost crescuta cu dragoste de Dumnezeu, toata viata implinind poruncile Scripturilor si facand milostenie aproapelui.

Bucura-te, Sf. Mc. Antusa , caci pentru botezul tau, episcopul Atanasie a fost adus inaintea ta fiind ridicat de ingeri; si nefiind apa, a facut episcopul rugaciune, si indata a iesit de jos o fantana. Caci aratandu-se doi ingeri in chip de slujitori, ti-au dat vesmant alb. Caci ridicand Crucea Domnului, te-ai calugarit traind in pustie cu fiarele care iti aduceau hrana prin dumnezeiasca pronie. Caci suferind multe bantuieli de la demoni, ai invins in credinta, urcand cu pace la Dumnezeu.

Bucurati-va, Sf.-lor Mc. Natalia , Eutalia , Antusa cea noua, Cuv. Teodora din Tesalonic si Preacuv. Vriena , caci ati dobandit viata vesnica.

Bucura-te, Sf. Pr. Ana , caci l-ai vazut pe pruncul Iisus la Templul din Ierusalim. Caci neparasind Templul si traind o viata stricta si pioasa, in post si rugaciune, L-ai slujit pe Dumnezeu zi si noapte.

Preasfanta  Fecioara Maria, Maica lui Dumnezeu, impreuna cu sfintele femei iubitoare de Dumnezeu, rugati-va pentru noi, pacatosii, acum si in ceasul mortii noastre. Amin.

Condacul 13
Sfinte femei iubitoare de Dumnezeu, ati ascultat dumnezeiestile Scripturi cu luare aminte, ati postit, ati pazit neintinata fecioria cea trupeasca si cea sufleteasca, ati iubit mai mult viata intru Dumnezeu decat viata lumeasca, ati pastrat dreapta credinta, si in ciuda ispitelor vrajmasului, v-ati purtat cu demnitate crucea si ati dobandit Intelepciunea cea neasemanata. Pentru asta ati fost imbracate de Bunul Dumnezeu cu haina luminoasa si impodobita cu stralucitoare virtuti, iar pe cap ati purtat cununile curatiei, fecioriei si muceniciei. Sufletele noastre cele mahnite si cuprinse de intristare, va rugam sa le fericiti cu nadejdea in sfanta inviere. Va rugam sa ne primiti sub adapostul izbanzii voastre, ca intarindu-ne, sa va putem urma exemplul si sa putem fi si noi izbaviti. (Condacul 13 se citeste de trei ori si apoi Icosul 1 si Condacul 1)