Acatistul Maicii Domnului
„Bucurie neașteptată”
 
Acatist – Orice astfel de rugăciune specială, poartă numele de Acatist. Prin numele de ACATIST se înţelege „Rugăciune citită în picioare”, deci este o rugăciune care se citeşte obligatoriu în picioare sau stând în genunchi, dar numai după rostirea rugăciunilor începătoare! (indiferent de numele Sfinţilor cărora se adresează!)
Rugăciunile începătoare, obligatorii:
În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin
Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie!
Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindeni eşti şi toate le plineşti, Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te sălăşluieşte întru noi şi ne curăţeşte de toată întinăciunea şi mântuieşte, Bunule, sufletele noastre.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieste-ne pe noi.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieste-ne pe noi.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieste-ne pe noi.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
Preasfântă Treime, miluieşte-ne pe noi. Doamne, curăţeşte păcatele nostre, Stăpâne, iartă fărădelegile noastre; Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru numele Tău.
Doamne miluieşte, Doamne miluieşte, Doamne miluieşte.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
Tatăl nostru, Carele eşti în ceruri, sfinţească-se numele Tău, vie împărăţia Ta, facă-se voia Ta, precum în cer aşa şi pe pământ. Pâinea noastră cea spre fiinţă dă-ne-o nouă astăzi. Şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor nostri. Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăveşte de cel viclean. Ca a Ta este Împărăţia şi puterea şi slava, acum si pururea şi în vecii vecilor. Amin.
Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine păcătosul!

Pentru rugăciunile Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, ale Sfinţilor Părinţilor noştri şi ale tuturor Sfinţilor, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi. Amin.

Condacul 1:
Ţie, Maicii lui Dumnezeu şi Împărătesei celei alese din toate neamurile, care te-ai arătat oarecând unui om fără de lege, ca să-l întorci pe el de la calea nelegiuirii, cântare de mulţumire îţi aducem, Născătoare de Dumnezeu, iar tu ca Ceea ce ai negrăită îndurare, de toate nevoile ne slobozeşte pe noi ca să strigăm ţie: Bucură-te, Ceea ce dăruieşti ucurie neaşteptată celor credincioşi.

Icosul 1:
Îngerii şi sufletele drepţilor s-au mirat când ai stat înaintea Fiului tău şi Dumnezeu şi cu multă rugăciune a-I mijlocit pentru omul ce petrecea pururea în păcate; însă noi văzând cu ochii credinţei, milostivirea ta cea atât de mare, cu umilinţă strigăm ţie aşa:
Bucură-te, Ceea ce primeşti rugăciunea tuturor creştinilor;
Bucură-te, Ceea ce nu lepezi rugăciunile păcătoşilor celor mai deznădăjduiţi;
Bucură-te, Ceea ce mijloceşti pentru ei înaintea Fiului tău;
Bucură-te, Ceea ce dai lor bucuria neaşteptată a mântuirii;
Bucură-te, Ceea ce prin mijlocirea ta mântuieşti pe toată lumea;
Bucură-te, Ceea ce potoleşti întristările;
Bucură-te, Maica Dumnezeului tuturor care mângâi sufletele celor necăjiţi;
Bucură-te, Ceea ce rânduieşti viaţa noastră;
Bucură-te, Ceea ce tuturor oamenilor ai adus izbăvire de păcate;
Bucură-te, Ceea ce ai născut bucuria pentru toată lumea;
Bucură-te, Ceea ce dăruieşti bucurie neaşteptată celor credincioşi.

Condacul al 2-lea:
Văzând Preasfânta pe omul care deşi era în fărădelege, dar în fiecare zi cădea cu credinţă înaintea cinstitei tale icoane, ai luat aminte la slavoslovia şi a unui astfel de păcătos, ca toţi văzând îndurarea ta de Maică, în cer şi pe pământ să-I strige lui Dumnezeu: Aliluia.

Icosul al 2-lea:
Dragostea ta faţă de neamul creştinesc într-adevăr întrece înţelegerea omenească, căci şi atunci n-ai încetat mijlocirea ta pentru omul cel fără de lege, când Fiul tău ţi-a arătat ţie rănile cuielor pricinuite Lui de păcatele oamenilor.Văzându-te o astfel de mijlocitoare neobosită pentru noi păcătoşii cu lacrimi strigăm ţie:
Bucură-te, apărătoare sârguitoare a neamului creştinesc dăruită nouă de la Dumnezeu;
Bucură-te, povăţuitoarea noastră care ne duci pe noi spre patria cerească;
Bucură-te, îngrădirea şi apărarea celor credincioşi;
Bucură-te, ajutorul tuturor celor ce cheamă ajutorul tău cel sfânt;
Bucură-te, Ceea ce scoţi din groapa pierzării pe cei urâţi şi lepădaţi;
Bucură-te, Ceea ce îi întorci pe aceia la calea cea dreaptă;
Bucură-te, Ceea ce alungi neîncetata îngrijire de multe şi întunericul sufletului;
Bucură-te, Ceea ce dai o înţelegere nouă şi mai bună celor ce din neputinţă şi-au pierdut minţile;
Bucură-te, Ceea ce ai luat întru atotputernicele tale mâini pe cei părăsiţi de doctori;
Bucură-te, Ceea ce dăruieşti bucurie neaşteptată celor credincioşi.

Condacul al 3-lea:
Puterea harului a rodit prea îmbelşugat acolo unde s-a înmulţit păcatul, ca să se bucure în cer îngerii toţi pentru un păcătos care s-a pocăit cântând înaintea scaunului lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 3-lea:
Având faţă de neamul creştinesc o îndurare de Maică, tuturor celor ce aleargă către tine cu credinţă şi cu nădejde le dai mână de ajutor Stăpână, ca toţi cu o gură şi o inimă să-ţi aducă slavoslovia aceasta:
Bucură-te, că prin tine se coboară la noi bunăvoinţa lui Dumnezeu;
Bucură-te, că prin tine noi avem cea mai mare îndrăzneală către Dumnezeu;
Bucură-te, că în toate nevoile şi însingurările noastre aduci rugăciuni sârguitoare pentru noi Fiului tău;
Bucură-te, că şi rugăciunile noastre le faci placate lui Dumnezeu;
Bucură-te, Ceea ce depărtezi de la noi pe vrăjmaşii cei nevăzuţi;
Bucură-te, că şi de vrăjmaşii cei văzuţi ne izbăveşti pe noi;
Bucură-te, că inimile oamenilor răi le îmblânzeşti;
Bucură-te, că din clevetire, întristare şi ocară ne scoţi pe noi;
Bucură-te, că prin tine toate dorinţele cele bune se înfăptuiesc;
Bucură-te, că mult poate rugăciunea ta înaintea Fiului tău şi Dumnezeu;
Bucură-te, Ceea ce dăruieşti bucurie neaşteptată celor credincioşi.

Condacul al 4-lea:
Vifor de gânduri păcătoase având omul cel fără de lege, se ruga înaintea cinstitei tale icoane şi văzând sângele din rănile Prea Veşnicului tău Fiu, curgând şiroaie ca şi pe Cruce, a căzut cu frică, şi cu plângere a strigat aşa: Miluieşte-mă, o, Maică a îndurărilor, ca să nu biruiască răutatea mea, negrăita bunătate şi îndurarea ta, că tu eşti singura nădejde şi scăpare a tuturor păcătoşilor. Pleacă-te însă spre îndurare, Maică bună, şi roagă pentru mine pe Fiul tău şi Ziditorul meu, ca neîncetat să strig Lui: Aliluia!

Icosul al 4-lea:
Auzind cei din ceruri despre minunata scăpare pentru rugăciunile tale, a fratelui lor pământesc care pierea, te-au proslăvit pe tine, Împărăteasa cerului şi a pământului, cea cu bună îndurare; şi noi păcătoşii cunoscând o astfel de apărare a unui păcătos asemenea nouă, deşi nu se pricepe lima noastră cum să te laude după vrednicie, din adâncul inimii noastre umilite, cântăm ţie acestea:
Bucură-te, chezăşia mântuirii noastre a păcătoşilor;
Bucură-te, căutarea celor pierduţi;
Bucură-te, bucuria cea fără de veste a păcătoşilor,
Bucură-te, ridicarea celor căzuţi;
Bucură-te, rugătoarea către Dumnezeu care scapă lumea din nevoi;
Bucură-te, că de glasul rugăciunilor tale demonii se cutremură;
Bucură-te, că de aceasta îngerii se bucură;
Bucură-te, că şi pe noi pământenii, puterea rugăciunilor tale ne umple de veselie;
Bucură-te, că prin rugăciunile tale, din tina păcatelor ne scoţi,
Bucură-te, că stingi văpaia patimilor noastre;
Bucură-te, Ceea ce dăruieşti bucurie neaşteptată celor credincioşi.

Condacul al 5-lea:
Stea cu dumnezeiască merger ne-ai arătat nouă, Doamne, icoana Maicii Tale, cea făcătoare de minuni căci privind la chipul ei cu ochi trupeşti, cu mintea şi cu inima ne înălţăm la cel dintâi chip al ei şi suspinând către Tine cântăm: Aliluia.

Icosul al 5-lea:
Văzând îngerii păzitori ai creştinilor, cum Maica lui Dumnezeu dă ajutor, îi povăţuieşte pe oameni, îi apără şi mântuieşte, se sârguiesc a-i striga celei mai cinstite decât heruvimii şi mai slăvite fără de asemănare decât serafimii acestea:
Bucură-te, Ceea ce veşnic împărăţeşti cu Fiul tău şi Dumnezeu;
Bucură-te, Ceea ce pururea lui îi aduci Lui rugăciuni pentru neamul creştinesc;
Bucură-te, povăţuitoare în credinţa creştinească şi evlavie;
Bucură-te, dezrădăcinătoarea eresurilor celor stricătoare şi dezinărilor;
Bucură-te, Ceea ce ne păzeşti de smintelile cele ce prihănesc sufletul şi trupul;
Bucură-te, Ceea ce din înconjurările cele primejdioase şi de moartea cea năprasnică , cea fără de pocăinţă şi fără de sfânta împărtăşanie, ne izbăveşti;
Bucură-te, Ceea ce dăruieşti celor ce nădăjduiesc în tine, sfârşit neruşinat al vieţii;
Bucură-te, Ceea ce neîncetat te rogi Fiului tău pentru sufletul cel ce după moarte merge la judecata Domnului;
Bucură-te, că prin mijlocirea ta de Maică îl izbăveşti pe acesta din munca cea veşnică;
Bucură-te, Ceea ce dăruieşti bucurie neaşteptată celor credincioşi.

Condacul al 6-lea:
Propovăduitor al minunatei tale îndurări ce a fost dăruită unui om oarecare, fără de lege, s-a arătat Sfântul Dimitrie al Rostovului, care adunând lucrările cele mari şi slăvite şi prea alese, arătate întru tine, a dat scrisului şi această lucrare a îndurării tale, spre povăţuirea şi mângâierea tuturor credincioşilor, ca şi aceştia fiind întru păcate, nevoi, necazuri şi întristări de multe ori, în fiecare zi să plece genunchii în rugăciune cu credinţă înaintera chipului tău, şi scăpând de acelea să strige lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 6-lea:
Răsătit-a nouă, ca zorile cele prea luminoase, icoana ta cea făcătoare de minuni, Maica lui Dumnezeu, alungând întunericul nevoilor şi necazurilor de la toţi care cu dragoste strigă ţie acestea:
Bucură-te, tămăduitoarea noastră în bolile noastre trupeşti;
Bucură-te, mângâierea cea bună în întristările noastre sufleteşti;
Bucură-te, Ceea ce prefaci necazul nostru în bucurie;
Bucură-te, Ceea ce veseleşti pe cei deznădăjduiţi cu o nădejde fără de îndoială;
Bucură-te, hrănitoarea celor flămânzi;
Bucură-te, îmbrăcămintea celor goi;
Bucură-te, mângâietoarea văduvelor;
Bucură-te, îngrijitoarea cea nevăzută a orfanilor celor fără de mamă;
Bucură-te, sprijinitoarea celor prigoniţi pe nedrept şi obijduiţi;
Bucură-te, răzbunătoarea cea cu dreaptă judecată asupra celor ce prigonesc şi obijduiesc;
Bucură-te, Ceea ce dăruieşti ucurie neaşteptată celor credincioşi!

Condacul al 7-lea:
Vrând dătătorul de lege, Domnul cel cu dreaptă judecată, Însuşi să fie împlinitor al legii şi să arate adâncul milostivirii Sale, S-a plecat spre rugăciunea ta cu osârdie, prea binecuvântată Maică Fecioară, pentru omul cel fără de lege, zicând: „Legea porunceşte ca fiul să cinstească pe mamă. Eu sunt Fiul tău, iar tu, Maica Mea. Eu sunt dator să te cinstesc ascultând rugăciunea ta, fie deci precum voieşti, i se iartă acum păcatele pentru tine”. Iar noi văzând o astfel de putere a rugăciunii ce se face de către Mijlocitoarea noastră pentru iertarea păcatelor, să proslăvim îndurarea şi negrăita ei bunătate, strigând: Aliluia!

Icosul al 7-lea:
Semn nou, minunat şi slăvit, s-a arătat tuturor credincioşilor, căci nu numai Maicii Tale, ci şi preacuratului ei chip, zugrăvit pe icoană, i-ai dăruit, Doamne, putere de a face minuni; iar noi de taina aceasta minunându-ne strigăm către dânsa întru umilinţă unele ca acestea:
Bucură-te, descoperirea înţelepciunii şi bunătăţii lui Dumnezeu;
Bucură-te, întărirea credinţei;
Bucură-te, arătarea harului;
Bucură-te, dăruirea cunoştinţelor celor folositoare de suflet;
Bucură-te, doborârea învăţăturilor celor stricătoare de suflet;
Bucură-te, învingerea lesnicioasă a deprinderiloe fără de lege;
Bucură-te, Ceea ce dăruieşti cuvântul înţelepciunii celor ce-l cer;
Bucură-te, Ceea ce dai înţelegere copiilor celor greoi la învăţătură;
Bucură-te, povăţuitorea cea bună şi păzitoare a tinereţii;
Bucură-te, Ceea ce dăruieşti bucurie neaşteptată celor credincioşi!

Condacul al 8-lea:
Străină şi înfricoşată vedenie a fost unui om oarecare fărădelege, arătându-i lui, prin mijlocirea Maicii lui Dumnezeu, bunătatea Domnului, care îi ierta păcatele, pentru care îndreptându-şi de atunci viaţa, a trăit placut lui Dumnezeu astfel că noi văzând lucrările slăvite şi înţelepciunea lui Dumnezeu cea de multe feluri în lume şi viaţa noastră, să ne înstrăinam de grijile lumeşti peste măsură şi mintea şi inima noastră spre ceruri să o ridicăm, cântând lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 8-lea:
Cu totul petreci întru cele de sus şi de cele de jos nicidecum nu te-ai despărţit Preamilostivă Împărăteasă a cerului şi a pământului, că şi după adormirea ta pământul cel păcătos nu l-ai părăsit arătându-te părtaşă la purtarea de grijă s Fiului tău pentru neamul creştinesc pentru aceasta te fericim după datorie strigând:
Bucură-te, Ceea ce prin strălucirea preacuratului tău suflet tot pământul l-ai luminat;
Bucură-te, Ceea ce prin curăţirea trupului tău toate cerurile le-ai veselit;
Bucură-te, slujitoarea sfântă a îngrijirii Fiului tău pentru neamul creştinesc;
Bucură-te, solitoarea cea cu osârdie pentru toată lumea;
Bucură-te, Ceea ce pe noi pe toţi ne-ai luat de fii lângă Crucea Fiului tău;
Bucură-te, Ceea ce pururea ne arăţi dragostea cea de mamă;
Bucură-te, dătătoarea cea nepizmuită a tuturor darurilor duhovniceşti şi trupeşti;
Bucură-te, solitoarea bunătăţilor celor vremelnice şi a celor veşnice;
Bucură-te, Ceea ce deschizi celor credincioşi uşile împărăţiei lui Hristos;
Bucură-te, Ceea ce pe pământ umpli inimile lor de veselia cea curată;
Bucură-te, Ceea ce dăruieşti bucurie neaşteptată celor credincioşi!

Condacul al 9-lea:
Toată firea îngerească s-a minunat de bogăţia îndurării Tale, Doamne, că ne-ai dăruit nouă tare şi caldă sprijinitoare şi ocrotitoare neamului creştinesc, pe Maica Ta, care nevăzut petreci cu noi; drept aceea auzi de la noi cântarea: Aliluia!

Icosul al 9-lea:
Ritorii cei mult vorbitori neluminaţi de Dumnezeu, vorbesc cele deşarte, cum că închinarea la preacuratului tău chip ar fi o închinare la idoli, însă nu înţeleg că cinstirea ce se dă sfântului chip se ridică la chipul cel dintâi. Noi însă nu numai că ştim bine lucrul acesta, dar şi de la oamenii cei credincioşi auzind despre multe faceri de minuni de la chipul tău, o, Maica lui Dumnezeu, şi noi ne închinăm chipului tău şi cele trebuincioase pentru viaţa vremelnică şi veşnică primim, şi cu veselie strigăm ţie, Născătoare de Dumnezeu:
Bucură-te, că de la sfântul tău chip minuni se lucrează;
Bucură-te, că s-a ascuns înţelepciunea şi harul acesta de la cei înţelepţi şi pricepuţi ai veacului acestuia;
Bucură-te, că aceasta s-a descoperit celor prunci în ale credinţei;
Bucură-te, că proslăveşti pe cei ce te proslăvesc pe tine;
Bucură-te, că înaintea tuturor ruşineti pe cei ce se leapădă de tine;
Bucură-te, că pe cei ce aleargă la tine îi izbăveşti de potop, de foc, de sabie, de toată rana aducătoare de moarte şi de tot răul;
Bucură-te, că toate bolile sufleteşti şi trupeşti ale oamenilor, cu milostivire le tămăduieşti;
Bucură-te, Ceea ce cu rugăciunile tale grabnic potoleşti mânia lui Dumnezeu cea cu dreptate pornită asupra noastră;
Bucură-te, că tu eşti limanul cel lin celor înviforaţi pe marea vieţii;
Bucură-te, că şi după sfârşitul călătoriei vieţii noastre, cu bună nădejde ne duci în latura cea neînviforată a împărăţiei lui Hristos;
Bucură-te, Ceea ce dăruieşti bucurie neaşteptată celor credincioşi!

Condacul al 10-lea:
Vrând să mântuieşti pe un oarecare om fără de lege de la rătăcirea căii lui, i-ai arătat o minunată vedenie de la preacurata ta icoană, prea binecuvântată, ca văzând minunea să se pocăiască şi din adâncul păcatelor să se ridice, prin purtarea ta de grijă cea milostivă, şi să strige lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 10-lea:
Zid eşti fecioarelor, Născătoare de Dumnezeu Fecioară şi tuturor celor ce aleargă la tine, căci Făcătorului cerului şi al pământului, Care S-a sălăşluit în pântecele tău şi S-a născut din tine te-a arătat pe tine pururea Fecioară, strajă fecioriei, curăţiei şi a întregii înţelepciuni şi vas al oricărei lucrări bune şi pe toţi i-ai învăţat să strige ţie:
Bucură-te, stâlpul şi îngrădirea fecioriei;
Bucură-te, păzitoarea cea nevăzută a curăţiei şi a întregii înţelepciuni;
Bucură-te, frumoasă povăţuitoare a fecioarelor;
Bucură-te, împodobitoarea cea bună şi chezăşia mireselor;
Bucură-te, desăvârşirea cea întru tot dorită a căsniciilor celor bune;
Bucură-te, grabnică dezlegare a mamelor născătoare de prunci;
Bucură-te, creşterea pruncilor şi paza lor cea plină de har;
Bucură-te, Ceea ce veseleşti cu roadele credinţei şi a duhului pe părinţii cei fără de copii;
Bucură-te, mângâierea maicilor celor întristate;
Bucură-te, veselia veselia cea de taină a fecioarelor şi a văduvelor ce trăiesc în curăţie;
Bucură-te, Ceea ce dăruieşti bucurie neaşteptată celor credincioşi!

Condacul al 11-lea:
Cântarea cea cu totul plină de umilinţă aducând ţie noi nevrednicii, te rugăm Fecioară de Dumnezeu Născătoare , nu trece cu vederea glasul robilor tăi, căci către tine alergăm în năpaste şi în necazuri şi înaintea ta, în nevoile noastre, lacrimi vărsăm cântând: Aliluia!

Icosul al 11-lea:
Făclie dătătoare de lumină, care s-a arătat celor ce sunt întru întunericul păcatelor şi în valea plângerii, vedem pe Preasfânta Fecioară, căci focul cel duhovnicesc al rugăciunilor sale, al povăţuirii şi al mângâierii aprinzându-l, trece la lumina cea neînserată pe toţi cei ce o cinstesc cu chemările acestea:
Bucură-te, raza Soarelui dreptăţii, Hristos, Dumnezeul nostru;
Bucură-te, Ceea ce luminezi conştiinţa cea necurată;
Bucură-te, Ceea ce cunoşti toate cele ascunse şi greu de prevăzut şi le spui celor ce au nevoie;
Bucură-te, Ceea ce ruşinezi pe proorocii cei mincinoşi şi ghiciturile lor nedrepte;
Bucură-te, Ceea ce în ceasul nedumeririlor ne pui în minte gândul cel bun;
Bucură-te, Ceea ce pururea petreci cu cei ce se nevoiesc în post, în rugăciune şi cugetare la Dumnezeu;
Bucură-te, Ceea ce îmbărbătezi şi înţelepţeşti pe păstorii cei credincioşi ai Bisericii;
Bucură-te, mângâierea cea de-a pururea a călugărilor celor temători de Dumnezeu şi a călugăriţelor;
Bucură-te, sprijinitoarea neînfruntată a păcătoşilor care se căiesc înaintea lui Dumnezeu pentru păcatele lor;
Bucură-te, rugătoarea caldă pentru toţi creştinii;
Bucură-te, Ceea ce dăruieşti bucurie neaşteptată celor credincioşi!

Condacul al 12-lea:
Dumnezeiescul har cere-l nouă de la Fiul tău şi Dumnezeu, întinde nouă mână de ajutor, depărtează de la noi pe tot vrăjmaşul şi pizmaşul, împacă viaţa noastră ca să nu pierim cumplit şi primeşte-ne pe noi în corturile cele veşnice, Născătoare de Dumnezeu ca bucurându-ne, Celui ce prin tine ne mântuieşte, sa-I strigăm: Aliluia!

Icosul al 12-lea:
Cântând negrăită milostivirea ta cea de Maică spre omul cel fără de lege, te lăudăm pe tine toţi ca pe o sprijinitoare tare pentru noi cei păcătoşi şi ne închinăm ţie, care te rogi pentru noi. De aceea credem şi nădăjduim că vei cere de la Fiul tău şi Dumnezeu, bunătăţile cele vremelnice şi cele veşnice tuturor celor care cu dragoste strigăm ţie acestea:
Bucură-te, călcarea tuturor indemnurilor şi ispitelor ce ne vin de la lume, de la trup şi de la diavol;
Bucură-te, împăcarea cea fără de veste a celor ce cumplit se duşmănesc;
Bucură-te, îndreptarea păcătoşilor care se pocăiesc;
Bucură-te, grabnică mângâietoare a celor ce slăbesc de griji multe şi de întristare;
Bucură-te, Ceea ce ne îndestulezi pe noi cu darul smereniei şi al răbdării;
Bucură-te, mustrarea a toată lumea a călcătorilor de jurăminte şi a celor ce agonisesc cu nedreptate;
Bucură-te, Ceea ce îi îngrădeşti prin pace şi dragoste pe cei de un sânge, de ceartă casnică şi de vrăjmaşie;
Bucură-te, Ceea ce nevăzut ne fereşti pe noi de îndemnurile cele pierzătoare, şi de poftele cele nechibzuite;
Bucură-te, sprijinitoarea noastră cea de-a pururea întru gândurile noastre cele bune;
Bucură-te, ajutătoarea noastră a tuturor în ceasul sfârşitului;
Bucură-te, Ceea ce dăruieşti bucurie neaşteptată celor credincioşi!

Condacul al 13-lea:
O, Maică întru tot lăudată, care ai avut în pântece pe Dumnezeu cel neîncăput şi ai născut bucurie la toată lumea, primind cântarea noastră ce acum, toate întristările noastre în bucurie le întoarce şi din munca cea viitoare scapă pe toţi cei ce pentru tine strigă lui Dumnezeu: Aliluia! (se zice de trei ori).

Apoi se zice iarăşi Icosul întâi: „Îngerul şi sufletele…” şi Condacul întâi: „Ţie, Maicii lui Dumnezeu…” după care se citeşte rugăciunea:

Rugăciune

O, Prea Sfântă Fecioară, Prea Bună Maică, acoperământul a toată lumea creştină, credincioasă solitoare şi sprijitoare a tuturor celor ce sunt în păcate, necazuri, nevoi şi dureri. Primeşte această cântare de rugăciune, ce se înalţă de la noi nevrednicii robii tăi şi precum de demult pe cel păcătos, care în fiecare zi de mai multe ori se ruga înaintea cinstitei tale icoane, nu l-ai trecut cu vederea, ci i-ai dăruit lui bucuria cea fără de veste a pocăinţei şi l-ai plecat pe Fiul tău şi Dumnezeul nostru ca şi nouă tuturor, celor ce ne închinăm cu credinţă şi umilinţă înaintea icoanei tale celei de vindecări purtătoare, să dăruiască bucurie neaşteptată după trebuinţa fiecăruia: păcătoşilor celor afundaţi în adâncul răutăţilor şi al păcatelor şi al patimilor, înţelepţeşte a tot lucrătoare pocăinţă şi mântuire, celor din necazuri şi întristări mângâiere, celor ce se află în nevoi şi asupriri desăvârşită scăpare de acestea, celor slăbiţi cu duhul şi deznădăjduiţi, nădejde şi răbdare, celor ce trăiesc în bucurie şi belşug, neîncetată mulţumire Binefăcătorului, celor nenorociţi, îndurare, celor din boli şi neputinţe îndelungate şi celor părăsiţi de doctori, vindecare neaşteptată şi întărire a celor cu mintea pierdută din boală, întoarcerea şi reînnoirea minţii celor ce pleacă la viaţa cea veşnică şi nesfârşită, amintire a morţii, umilinţă şi zdrobirea minţii prntrru păcate, duh treaz şi nădejde tare spre îndurarea Judecătorului.

O, Doamnă Preasfântă, milostiveşte-te spre toţi cei ce cinstesc întru tot Sfânt numele tău şi tuturor arată-le atotputernicului tău acoperământ şi sprijineală. Păzeşte în bunătate pe cei ce până la sfârşitul lor cel mai de pe urmă vieţuiesc în dreaptă credinţă şi arată cinstită petrecere, pe cei răi, buni îi fă, pe cei rătăciţi, pe calea cea dreaptă povăţuieşte-i, la orice lucru bun şi plăcut Fiului tău, ajută-i; orice lucru rău şi potrivnic lui Dumnezeu, strică-l, celor ce se află în nedumerire trimite-le lor din cer ajutor nevăzut şi înţelepţire, de ispită, sminteli şi pierzare scapă-i, de toţi oamenii cei răi şi de vrăjmaşii cei văzuţi şi nevăzuţi apără-i şi păzeşte-i, cu cei ce călătoresc împreună călătoreşte, celor din lipsuri şi din foamete fii hrănitoare, celor ce nu au acoperământ şi adăpost fii acoperământ şi scăpare, celor goi dă-le îmbrăcăminte, celor obijduiţi pe nedrept şi prigoniţi sprijineală, pe cei ce rabdă clevetire, batjocură şi hulă, îndrepteayă-i în chip nevăzut, pe clevetitori şi hulitori mustră-i înaintea tuturor, celor ce se duşmănesc cu înverşunare dăruieşte-le pace fără de veste şi nouă tuturor dragoste unuia către altul, pace, evlavie şi sănătate cu îndelungare de zile. Căsniciile în dragoste şi unire le păzeşte, pe soţii care se află în duşmănie şi despărţire împacă-i, uneşte-i unul cu altul şi pune-le lor dragoste nestricată, maicilor născătoare de fii dăruieşte-le grabnică dezlegare, pe prunci îi creşte, pe cei tineri înţelepţeşte-i şi deschide-le lor mintea spre primirea oricărei învăţături folositoare, povăţuieşte-i spre frica lui Dumnezeu, înfrânare şi iubire de osteneli, pe cei de un sânge, prin pace şi dragoste îi izbăveşte de ceartă şi de vrăjmăşii, pentru orfanii cei fără de mamă fii Maică, de tot păcatul şi de toată spurcăciunea îi îndepărtează şi spre toate cele bune şi plăcute lui Dumnezeu îi învaţă, iar pe cei înşelaţi şi căzuţi în păcat şi necurăţie, curăţându-i de spurcăciunea păcatului, scoate-i din adâncul pierzării, văduvelor fii mângâietoare, toiag bătrâneţilor fii, de moartea cea fără de veste şi fără de pocăinţă pe noi, pe toţi ne izbăveşte şi ne dăruieşte nouă tuturor sfârşit creştinesc vieţii noastre, fără de durere, neruşinat, cu pace şi răspuns bun la judecata înfricoşătoare a lui Hristos.

Pe cei mutaţi întru credinţă şi pocăinţă, din viaţa aceasta a noastră, fă-i să locuiască împreună cu îngerii şi cu toţi sfinţii, pentru cei ce s-au sfârşit de moarte năpraznică, roagă-l pe Fiul tău, milostiv să le fie şi pentru toţi cei răposaţi fără să aibă rudenii care să roage pe Fiul tău pentru odihna lor, singură fii neîncetată şi caldă rugătoare, ca toţi, în cer şi pe pământ, să te cunoască pe tine ca pe o sprijinitoare neînfruntată a neamului creştinesc şi, cunoscându-te, să te slăvească pe tine şi prin tine pe Fiul tău, cu Cel fără de început al Său Părinte şi cu Cel de-o fiinţă Duhul Său, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

1 COMENTARIU

  1. Mai fratilor, oare poeartsa asta e despre Danion sau despre sfintii marturisitori din inchisori? Se fac minuni pentru ca noi sa vedem, dar noi suntem prea ocupati cu polemica. O fi mai importanta.

Comentariile sunt închise.