religia

0
0

În scrierile sfinţilor am citit că „Una este religia dreaptă şi prin ea ne putem mântui, celelalte religii vor arde în iad” dar sunt confuză, eu ştiu că Domnul e Milostiv şi nu pot chiar aşa simplu să ardă în iad oameni buni dar de altă religie. Mă puteţi lămuri, vă rog mult.

  • a întrebat 13 ani ago
  • last edited 2 săptămâni ago
  • You must to post comments
0
0

Cel ce rămâne în Mine și Eu în el, acela aduce roadă multă, căci fără Mine nu puteți face nimic. Dacă rămâneți întru Mine și cuvintele Mele rămân în voi, cereți ceea ce voiți și se va da vouă. Iar dacă cineva nu rămâne în Mine se aruncă afară ca mladița și se usucă; și le adună și le aruncă în foc și ard” [Ioan 15, 5-7]. Așa dar, orice purtătorii de Duh Sfânt vor cere, se va da lor, iar cel în care nu sălășluiește Duhul Sfânt, acela nu poate face nimic. Prin urmare, temelia Bisericii este Sfântul Duh. Matei 7:15 ~ „Luați-vă aminte de proorocii mincinoși, care vin către voi în veșmintele oilor, iar dinlăuntru sunt lupi răpitori.” Matei 24:24 ~ „Că se vor scula hristoși mincinoși și prooroci mincinoși și vor da semne mari și minuni, cât să înșale, de va fi cu putință, și pre cei aleși.” Faptele Apostolilor 5:29 ~ „Și răspunzând Petru și apostolii, ziseră: A asculta trebuie pre Dumnezeu mai mult decât pre oameni.” Fapte 20:28 ~ „Luați drept aceea aminte, și vouă și la toată turma întru care pre voi Duhul Cel Sfânt v-au pus socotitori, ca să pașteți Biserica lui Dumnezeu, pe care o au câștigat prin sângele Lui.” Fapte 20: 29-30 ~ „Pentru că eu știu aceasta că vor intra, după venirea mea lupi grei între voi, necruțind turma. Și dintre voi, singuri se vor scula bărbați grăind îndărătnicie, ca să tragă pre ucenici după dânșii.” Romani 16:17-18 ~ „Și rog pre voi fraților să socotiți pre aceia ce împerecherile și smintelile fac afară de învățătură care voi ați învățat, și vă abateți de la ei. Pentru că unii ca aceia Domnului nostru Iisus Hristos nu slujesc, ci pântecelor lor, și prin bunacuvântare și bun grai înșală inimile proștilor.” Galateni 1:8 ~ „Ci măcar de noi sau înger din cer va binevești voua afară de ce am vestit vouă, anathema să fie!” Efeseni 4:14-16 ~ „Ca să nu fim prunci, învăluindu-ne și purtându-ne cu tot vântul învățăturii, cu rătăcirea oamenilor întru vicleșug, spre meșteșugirea înșelaăiunii. Ci adeveriți fiindu-I, cu dragoste să creștem la El toate, Carele este capul Hristos.” II Tesaloniceni 2:15 ~ „Drept aceea fraților, stați și țineți învățăturile carele v-ați învățat, ori prin cuvânt, ori prin cartea noastră.” II Tesaloniceni 3:6 ~ „Și poruncim vouă fraților, întru numele Domnului nostru Iisus Hristos, să vă feriți voi de către tot fratele ce umbla fără de tocmeală, și nu după învățătura care au luat de la noi.” I Timotei 4:1 ~ „Iară Duhul aievea zice că în cele de apoi vremi, se vor departa oarecare de către credință, luând aminte la duhuri de înșelăciune și dascălii ale dracilor.” I Timotei 4:6-8 ~ „Acestea arătându-le fraților, bun slujitor vei fi lui Iisus Hristos, hrănindu-te cu cuvintele credinței și ale celei bune învățături, căreia ai urmat. Iar cele spurcate și băbești basme le părăsește și te învață pre tine către buna credință.” I Timotei 4:16 ~ „Ia aminte ție și învățăturii: rămâi intru acestea; pentru că aceasta făcând și pre tine vei mântui și pre cei ce te ascultă.” I Timotei 6:20-21 ~ „O, Timotei, ce ai pus înainte păzește, depărtându-te de cele spurcate glasuri deșarte și prigoane ale științei celei ce e cu mincinos nume, cu care unii lăudându-se, împrejurul credinței nu nimeriră.” II Timotei 4:3-4 ~ „Căci va veni o vreme când nu vor mai suferi învățătura sănătoasă ci – dornici să-și desfăteze auzul – își vor grămădi învățători după poftele lor și își vor întoarce auzul de la adevăr și se vor abate către basme.” Tit 3:9-10 ~ „Iar cele nebune cercări și graiuri de neamuri și pricini și sfadiri de lege, părăsește-le, pentru că sunt nefolositoare și deșarte. Pre omul eretic, după întâia și a doua mustrare, părăsește-l, stiind că s-a îndărătnicit unul ca acela și păcătuiește, fiind singur de sine osândit.” Iacov 2:10 ~ „Pentru că cine va pazi toată legea, dar va greși într-o singură poruncă s-a făcut vinovat față de toate poruncile.” I Petru 5:2-3 ~ „Păstoriți turma lui Dumnezeu, dată în paza voastră, cercetând-o nu cu silnicie, ci cu voie bună, după Dumnezeu, nu pentru câștig urât, ci din dragoste. Nu ca și cum ați fi stăpini peste Biserici ci pilde făcându-va turmei.” II Petru 1:20-21 ~ „Dar mai înainte de toate, trebuie să știți că nici o proorocie a Scripturii nu se tilcuiește după socotința fiecăruia. Pentru că niciodată proorocia nu s-a făcut din voia omului, ci oamenii cei sfinți ai lui Dumnezeu au grăit, purtați fiind de Duhul Sfânt.” I Ioan 4:1 ~ „Iubitilor, nu dați crezare oricărui duh, ci cercați duhurile dacă sunt de la Dumnezeu, fiindcă mulți prooroci mincinoși au ieșit în lume.” I Ioan 4:6 ~ „Noi de la Dumnezeu suntem; acela ce știe pre Dumnezeu aude pre noi; carele nu este de la Dumnezeu nu ascultă pre noi (apostolii).”
II Ioan 1:10-11 ~ „De vine oarecine către voi și această învățătură nu aduce, nu-l primiți pre dânsul în casă și „Multam” lui nu-i ziceți. Pentru că acela ce-i zice lui „Binețe” se amestecă cu lucrurile lui cele rele.”
Apocalipsa 12:3-4 ~ „Și iată balaur mare de foc având capete șapte și coarne zece și preste capetele lui steme șapte. Și coada lui trăgea a treia parte din stelele cerului și le puse pre ele la pământ.” (citatele scripturistice sunt preluate din Biblia de la 1688, București) Psalmul 100:9 ~ „Cel ce grăiește nedreptăți nu va sta înaintea ochilor mei.” Psalmul 118:126 ~ „Vremea este sa lucreze Domnul, ca oamenii au stricat legea Ta.

Prot Victor Mihalachi

  • You must to post comments
Afișare 1 rezultat
Răspunsul tău

Te rog să te mai întâi pentru a trimite.