Acatistul liniștirii sufletești


Acatist – Orice astfel de rugăciune specială, poartă numele de Acatist. Prin numele de ACATIST se înţelege „Rugăciune citită în picioare”, deci este o rugăciune care se citeşte obligatoriu în picioare sau stând în genunchi, dar numai după rostirea rugăciunilor începătoare! (indiferent de numele Sfinţilor cărora se adresează!)
Rugăciunile începătoare, obligatorii:
În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin
Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie!
Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindeni eşti şi toate le plineşti, Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te sălăşluieşte întru noi şi ne curăţeşte de toată întinăciunea şi mântuieşte, Bunule, sufletele noastre.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieste-ne pe noi.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieste-ne pe noi.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieste-ne pe noi.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
Preasfântă Treime, miluieşte-ne pe noi. Doamne, curăţeşte păcatele nostre, Stăpâne, iartă fărădelegile noastre; Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru numele Tău.
Doamne miluieşte, Doamne miluieşte, Doamne miluieşte.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
Tatăl nostru, Carele eşti în ceruri, sfinţească-se numele Tău, vie împărăţia Ta, facă-se voia Ta, precum în cer aşa şi pe pământ. Pâinea noastră cea spre fiinţă dă-ne-o nouă astăzi. Şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor nostri. Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăveşte de cel viclean. Ca a Ta este Împărăţia şi puterea şi slava, acum si pururea şi în vecii vecilor. Amin.
Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine păcătosul!

TROPARUL (Glas 1)
Liniştitorul cel Sfânt şi minunat al valurilor înspumate şi salvatorul trupesc şi sufletesc al Sfântului Petru, linişteşte-ne pe noi sufleteşte şi trupeşte, şi salvează pe toţi aleşii tăi, din focul ce va fi să vină, ca să-ţi cântăm Iisuse salvator ceresc, salvează-ne pe noi păcătoşii.

CONDAC 1
Trimis ai fost de Dumnezeu pe pământ să salvezi neamul omenesc de la prăbuşire totală, iar noi cei de acum îţi cântăm : Iisuse linişteşte sufletele noastre şi salvează pe aleşii tăi.

ICOS 1
Planul cel Sfânt şi Dumnezeiesc a fost realizat prin tine Doamne Iisuse care ai acceptat smerita lucrare de a te întrupa în pântecul Preacuratei Maicii Tale, Tu care eşti necuprins în ceruri, ai fost cuprins de pântece feciorelnic, iar noi cântăm aşa :
1. Iisuse, liniştea noastră,
2. Iisuse, liniştea urmaşilor tăi,
3. Iisuse, liniştea Dumnezeiască,
4. Iisuse, liniştea mai presus de cea omenească,
5. Iisuse, liniştea cugetărilor noastre,
6. Iisuse, liniştea copiilor noştri,
7. Iisuse, liniştea celor tulburaţi,
8. Iisuse, liniştea celor înviforaţi cu idei sau fapte rele,
9. Iisuse, liniştea celor împovăraţi cu minciuni sau vorbe deşarte,
10. Iisuse, liniştea celor smeriţi,
11. Iisuse, liniştea celor ce nu sunt amăgiţi,
12. Iisuse, liniştea celor curaţi la suflet,
13. Iisuse, linişteşte sufletele noastre şi salvează pe aleşii tăi.

CONDAC 2
Dragoste multă având Maica de la tine, nu s-a tulburat când I s-a vestit de dreptul Simion, ca prin sufletul ei va trece sabia, ci mai vârtos a cântat lui Dumnezeu: Aliluia ! Aliluia ! Aliluia !

ICOS 2
Sfânta Familie compusă din Preacurata Fecioară, dreptul Iosif protectorul şi micuţul prunc Iisus :nu s-a tulburat la vestirea de către Îngerul trimis din Împărăţia Cerurilor, care a zis: ” –Scoală, Iosife, ia pruncul şi pe Fecioara şi fugi în Egipt, că Irod împăratul, a pus gând rău pruncului. ” Cu toţii ascultând a-ţi făcut, aşa cum s-a poruncit, iar noi cântăm din toată inima aşa :
1. Iisuse, liniştea Sfintei familii,
2. Iisuse, liniştea familiilor noastre,
3. Iisuse, liniştea rugăciunilor noastre,
4. Iisuse, liniştea Sfinţilor Îngeri păzitori,
5. Iisuse, liniştea Sfinţilor ocrotitori,
6. Iisuse, liniştea Heruvimilor mângâietori,
7. Iisuse, liniştea Serafimilor ascultători care cântă melodios,
8. Iisuse, liniştea Sfinţilor Îngeri de la tronul tău ceresc,
9. Iisuse, liniştea Domnilor cereşti,
10. Iisuse, liniştea Sfinţilor Arhangheli şi a oştirilor cereşti ordonate,
11. Iisuse, liniştea Scaunelor cereşti,
12. Iisuse, liniştea Începătoriilor,
13. Iisuse, linişteşte sufletele noastre şi salvează pe aleşii tăi.

CONDAC 3
Întorcându-vă din Egipt şi stabilindu-vă în Nazaret, a-ţi căutat liniştea cea minunată, lucrând în pace şi cântând lui Dumnezeu : Aliluia ! Aliluia ! Aliluia !

ICOS 3
La vârsta de 12 ani trup de copil având, dar inteligenţa fiind Dumnezeiască, ai uimit pe toţi învăţaţii timpului acela, care timp de trei zile le-ai explicat adevărurile sfinte, drept pentru care unii s-au lămurit, iar noi cu linişte şi pace în suflet cântăm :
1. Iisuse, liniştea Nazaretului,
2. Iisuse, liniştea pământească,
3. Iisuse, liniştea lucrătorilor cinstiţi,
4. Iisuse, liniştea copiilor ascultători,
5. Iisuse, liniştea dezbaterilor sfinte,
6. Iisuse, liniştea celor ce te-am auzit,
7. Iisuse, liniştea celor ce te-am ascultat,
8. Iisuse, liniştea celor care I-ai învăţat,
9. Iisuse, liniştea celor pe care I-ai luminat,
10. Iisuse, liniştea celor care, pe calea adevărului au umblat,
11. Iisuse, linişte duhovnicească,
12. Iisuse, linişte nepricepută de mintea omenească,
13. Iisuse, linişteşte sufletele noastre şi salvează pe aleşii tăi.

CONDAC 4
Tulbureala vremurilor acelora şi vuietul zgomotos al evenimentelor din timpul tinereţii tale pământeşti nimic rău nu ti-au făcut Doamne Iisuse ci pe toate le-ai petrecut, iar noi cântăm cu drag : Aliluia ! Aliluia ! Aliluia !

ICOS 4
Dincolo de vremuri a fost Tatăl Ceresc, care te-a ocrotit, cu ocrotire cerească, nimeni nu s-a atins de tine, fiindcă ai fost supravegheat şi îndrumat iar noi din toată inima strigăm:
1. Iisuse, liniştea tinereţilor tale,
2. Iisuse, linişteşte şi pe tinerii din zilele noastre,
3. Iisuse, liniştea celor din jurul tău,
4. Iisuse, liniştea celor ce te-au dorit mereu,
5. Iisuse, linişte netulburată,
6. Iisuse, linişte mult visată,
7. Iisuse, linişte neînviforată,
8. Iisuse, linişte necurmată,
9. Iisuse, linişte mult prea-adevărată,
10. Iisuse, linişte nefurată,
11. Iisuse, linişte ponderată,
12. Iisuse, linişte prea-curată,
13. Iisuse, linişteşte sufletele noastre şi salvează pe aleşii tăi.

CONDAC 5
Botezând la Iordan, Sfântul Ioan Botezătorul aducea pace şi linişte, în sufletele multora, iar când te-a văzut a zis : „Iată Mielul lui Dumnezeu, cel ce ridică păcatele lumii !” iar noi cu toţii într-un glas să cântăm : Aliluia ! Aliluia ! Aliluia !

ICOS 5
Zbuciumul multora s-a potolit la botezul Sfântului Ioan, iar la botezul tău Doamne, glas ceresc s-a auzit de la Tatăl care spunea : ” Acesta este Fiul meu iubit, întru care am binevoit „, iar Duhul Sfânt în chip de porumbel s-a aşezat pe umărul tău, apoi plecând în pustiu în pace şi linişte ai postit 40 de nopţi, rugându-te către Tatăl Ceresc, iar noi cântăm :
1. Iisuse, liniştea celor botezaţi,
2. Iisuse, liniştea celor ce se pocăiesc,
3. Iisuse, liniştea celor ce la nimeni rău nu doresc,
4. Iisuse, liniştea celor ce au auzit glasul părintesc al Tatălui Ceresc,
5. Iisuse, liniştea celor ce postesc,
6. Iisuse, liniştea celor ce cu bună nevoinţă se nevoiesc,
7. Iisuse, liniştea celor ce te iubesc,
8. Iisuse, liniştea celor ce în virtuţi creştineşti înfloresc,
9. Iisuse, liniştea celor ce slăvesc pe Bunul Dumnezeu,
10. Iisuse, liniştea celor ce slăvesc Puterile Cereşti,
11. Iisuse, liniştea celor ce nu se grăbesc să facă rău,
12. Iisuse, liniştea celor ce sunt ca tine,
13. Iisuse, linişteşte sufletele noastre şi salvează pe aleşii tăi.

CONDAC 6
Într-un mod foarte liniştit l-ai alungat pe vicleanul ispititor care era dornic să vadă, cine eşti, şi tu I-ai poruncit să meargă înapoia ta şi să se închine lui Dumnezeu, iar el fugind nu I-a cântat lui Dumnezeu : Aliluia ! Aliluia ! Aliluia !

ICOS 6
După postirea minunată în pustiu şi după alungarea ispititorului vrăşmaş ai început să alegi pe Sfinţii Apostoli, din oameni neţinând cont de vârsta lor, iar noi aşa cântăm :
1. Iisuse, linişte Dumnezeiască pe pământ,
2. Iisuse, linişte sfântă şi strălucitoare,
3. Iisuse, linişte minunată care niciodată nu moare,
4. Iisuse, linişte binecuvântată de Tatăl nostru cel Ceresc,
5. Iisuse, liniştea rugăciunii smerite,
6. Iisuse, liniştea vieţuirii cinstite,
7. Iisuse, liniştea în duh şi adevăr,
8. Iisuse, liniştea Sfinţilor Apostoli,
9. Iisuse, liniştea celor ce te-au cunoscut,
10. Iisuse, liniştea celor cu vârstă înaltă,
11. Iisuse, liniştea celor cu vârstă mijlocie,
12. Iisuse, liniştea feciorilor şi a fecioarelor curate,
13. Iisuse, linişteşte sufletele noastre şi salvează pe aleşii tăi.

CONDAC 7
Propăvăduind Sfânta Evanghelie ai făcut minuni mari, ai plătit vama cu un ban scos din gura unui peşte ai înviat morţii, scoţând rudele din zbuciumul provocat de moartea celor apropiaţi, ai oprit vântul şi valurile mării cu puterea Ta supra-omenească, l-ai salvat pe ucenicul Tău Petru de la înnec, iar altă dată pe toţi cei 12 Apostoli, care strigau înfricoşaţi: „Scoală Doamne, că noi pierim !” aşa şi noi acum strigam: Aliluia! Aliluia ! Aliluia !

ICOS 7
Oamenii care au văzut certarea mării şi oprirea vântului au rămas miraţi şi se întrebau: „Cine este acesta, de care vântul şi valurile mării ascultă?” Iar noi acum liniştiţi cântăm:
1. Iisuse, liniştitorul valurilor mării,
2. Iisuse, liniştitorul vântului,
3. Iisuse, liniştitorul sufletelor Sfinţilor Apostoli,
4. Iisuse, liniştitorul întregului zbucium,
5. Iisuse, liniştitorul sufletelor celor aleşi de tine,
6. Iisuse, liniştitorul celor ce s-au neliniştit,
7. Iisuse, liniştitorul celor ce s-au întrebat,
8. Iisuse, liniştitorul celor ce pe toate le-au priceput,
9. Iisuse, liniştitorul celor ce sunt în multe nevoi,
10. Iisuse, liniştitorul celor ce sunt oameni ca noi,
11. Iisuse, liniştitorul celor smeriţi şi binecuvântaţi,
12. Iisuse, liniştitorul celor greu încercaţi,
13. Iisuse, linişteşte sufletele noastre şi salvează pe supuşii tăi.

CONDAC 8
Cei care au fost zbuciumaţi de duhurile răului, nu puteau dormi şi nici locui în aşezăminte omeneşti, iar lui Dumnezeu nu puteau să-I cânte: Aliluia! Aliluia ! Aliluia !

ICOS 8
În mai multe rânduri ai scos duhurile rele din oameni, din copii sau femei, curăţându-i, luminându-i şi liniştindu-i, noi cântăm aşa:
1. Iisuse, liniştitorul celor care au fost bântuiţi de duhuri rele,
2. Iisuse, liniştitorul celor ce nu puteau locui în locuinţe
3. Iisuse, liniştitorul celor ce au trăit în morminte,
4. Iisuse, liniştitorul celor ce aveau duh rău şi ieşeau la drum,
5. Iisuse, liniştitorul şi curăţătorul Mariei Magdalena,
6. Iisuse, liniştitorul femeii canonience,
7. Iisuse, liniştitorul şi vindecătorul femeii canonience,
8. Iisuse, liniştitorul copilului care era aruncat în foc sau apă de duhurile rele,
9. Iisuse, liniştitorul şi vindecătorul oamenilor chinuiţi de duhurile necurate,
10. Iisuse, liniştitorul creştinilor,
11. Iisuse, liniştitorul sfânt şi preacurat, biruitor asupra tuturor relelor,
12. Iisuse, liniştitorul celor ce nu te ştiau,
13. Iisuse, linişteşte sufletele noastre şi salvează pe supuşii tăi

CONDAC 9
Voind unii tulburaţi cu duhul, să te ia şi să te arunce într-o prăpastie, nimic nu au reuşit, căci trecând printre ei ai plecat din locul acela, iar aceia nedându-şi seama de nimic, nu cântă lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia ! Aliluia !

ICOS 9
Unii nu au vrut să asculte vestea bună a Împărăţiei Cerurilor ci se nelinişteau iscodind sau căutând motive Fiului lui Dumnezeu, dar toţi fiind loviţi în faptă sau în cuvânt de Duhul Domnului Iisus Christos, plecau fără cuvânt de crâncenare, iar noi cântăm aşa:
1. Iisuse, liniştitorul celor ce au vrut să te arunce în prăpastie,
2. Iisuse, liniştitorul celor ce aprig se porniseră împotriva ta,
3. Iisuse, liniştitorul celor ce te urmăreau fără motiv,
4. Iisuse, liniştitorul celor ce te iscodeau,
5. Iisuse, liniştitorul celor ce cu dragoste te priveau,
6. Iisuse, liniştitorul şi vindecătorul soacrei Sfântului Petre
7. Iisuse, liniştitorul sutaşului căruia I-ai vindecat sluga,
8. Iisuse, liniştitorul şi speranţa celui vindecat la Siloam,
9. Iisuse, liniştea şi vederea orbului din naştere,
10. Iisuse, liniştea leproşilor vindecaţi,
11. Iisuse, liniştea surorilor lui Lazăr cel înviat după 4 zile,
12. Iisuse, liniştea lui Zaheu vameşul care s-a pocăit de faptele lui,
13. Iisuse, linişteşte sufletele noastre şi salvează pe supuşii tăi

CONDAC 10
Oamenii cei răi văzând minunile tale şi propăvăduirea ta cea minunată împinşi de duhuri rele s-au gândit să te prindă, uitând să cânte lui Dumnezeu : Aliluia ! Aliluia ! Aliluia !

ICOS 10
Ştiind că vei fi trădat, prins şi răstignit, de trei ori ai vestit Apostolilor tăi, pătimirile tale, apoi schimbându-te la faţă, pe muntele Taborului le-ai arătat fiinţa ta Dumnezeiască, iar ei neputând privi întreaga-ţi strălucire au căzut jos iar noi cu cinste strigăm :
1. Iisuse, linişte dorită,
2. Iisuse, linişte neoprită,
3. Iisuse, linişte sfântă care nu te-ai tulburat uşor,
4. Iisuse, linişte primitoare de veşti rele,
5. Iisuse, linişte primitoare de patimi,
6. Iisuse, linişte strălucitoare care te-ai arătat în muntele Tabor,
7. Iisuse, linişte cuprinzătoare dintre Moise şi Ilie,
8. Iisuse, linişte arătătoare de Dumnezeu,
9. Iisuse, linişte cu efect minunat,
10. Iisuse, linişte cutremurătoare,
11. Iisuse, liniştea mea de viaţă viitoare,
12. Iisuse, linişte sfântă cu adâncă chemare,
13. Iisuse, linişteşte sufletele noastre şi salvează pe aleşii tăi.

CONDAC 11
Bătrânii, cărturarii şi arhiereii au beneficiat de un trădător pe nume Iuda Iscariotul, care neliniştit fiind a acceptat, să facă vânzare pentru 30 de arginţi, uitând să cânte lui Dumnezeu : Aliluia ! Aliluia ! Aliluia !

ICOS 11
Făcând Cina de taină, care înfricoşătoare era, datorită relelor ce se lucrau, împreună cu cei 12 Apostoli ai stat la masă, iar celui ce urma să te trădeze, I-ai spus cu linişte Dumnezeiască : ” du-te şi împlineşte ce ai de împlinit „. după ce trădătorul a plecat, împreună cu ceilalţi ai intrat în grădina Ghetsimani, unde lacrimi de sânge curgeau din fiinţa ta Dumnezeiască, iar Tatăl ţi-a trimis un Sfânt Înger de întărire, iar noi cântăm aşa:
1. Iisuse, linişte de nedescris pentru noi,
2. Iisuse, linişte desăvârşită în faţa multor nevoi,
3. Iisuse, linişte minunată care ai înfruntat pe trădător,
4. Iisuse, linişte de nedescris care nu l-ai oprit pe trădător,
5. Iisuse, linişte tainică care pentru tot te-ai pregătit,
6. Iisuse, linişte înfricoşătoare la Cina cea de taină ,
7. Iisuse, liniştea celor rămaşi cu tine,
8. Iisuse, liniştea rugăciunii tale,
9. Iisuse, liniştea lacrimilor amare,
10. Iisuse, liniştea lacrimilor de sânge,
11. Iisuse, liniştea minunată care ai văzut pe îngerul de întărire,
12. Iisuse, liniştea dispusă spre jertfă şi sacrificiu suprem,
13. Iisuse, linişteşte sufletele noastre şi salvează pe aleşii tăi.

CONDAC 12
Oamenii cei răi însoţiţi de trădător au venit în grădina Ghetsimani, au luat pe Domnul Iisus şi l-au legat, iar Petru Apostolul, aprinzânde-se a tras sabia şi a tăiat urechea lui Malhus, iar Domnul Iisus I-a zis : ” Bagă sabia la loc în teacă, că cel ce dă cu sabia, de sabie va pieri. ” Atunci toţi s-au risipit, iar cei ce l-au luat pe Domnul Iisus, nu au cântat : Aliluia ! Aliluia ! Aliluia !

ICOS 12
Ai fost supus judecăţii nedrepte, Doamne Iisuse ai fost purtat de la Ana la Caiafa, de la Pilat la Irod (Agripa ), ai fost îmbrăcat cu haina roşie, cu cunună de spini pe cap, cu trestie bătut, la stâlp legat şi biciuit, spre Golgota dus cu crucea în spate, iar femeile plângeau. Însă Tu le-ai spus : „nu mă plângeţi pe mine fiice ale Ierusalimului, ci plângeţi-vă pe voi. ” Apoi răstignit pe cruce ai zis : „Iartă-le, Tată Ceresc, că aceştia nu ştiu ce fac ” , după care ai strigat cu glas tare : Tată Ceresc, în mâinile tale îmi dau Duhul meu „.
Atunci, cerul s-a întunecat, pământul s-a cutremurat, catapeteasma templului s-a rupt în două, prea Curata Maica Ta s-a întristat, iar noi strigăm aşa :
1. Iisuse, liniştea celui ce pe toate le-ai acceptat,
2. Iisuse, liniştea îndurărilor,
3. Iisuse, liniştea suferinţelor,
4. Iisuse, liniştea îndurată a celor ce te-au urmat la calvar,
5. Iisuse, liniştea celor ce te plângeau,
6. Iisuse, liniştea Veronicăi care pe faţă te-a şters,
7. Iisuse, liniştea minunilor de pe ultimul drum,
8. Iisuse, liniştea iubitorilor Tăi de acum,
9. Iisuse, liniştea puterii tale Dumnezeieşti, ce mult ai suferit pentru noi,
10. Iisuse, liniştea celor iertaţi,
11. Iisuse, liniştea tâlharului binevoitor,
12. Iisuse, liniştea Sfântului Ioan Evanghelistul, care a luat-o în grijă pe Preacurata Maică a Ta,
13. Iisuse, linişteşte sufletele noastre şi salvează pe aleşii tăi.

CONDAC 13
A treia zi după scripturi ai înviat, Doamne Iisuse Hristoase iar noi creştinii din România şi din toată lunea cântăm: Aliluia, Aliluia, Aliluia(de 3 ori)
Apoi icos 1 şi apoi condac 1.

Rugăciune pentru liniştiri sufleteşti

Doamne Iisuse Hristoase, Mântuitorule al nostru, protectorule şi binefăcătorule al întregii omenirii, linişteşte sufletele noastre cele zbuciumate şi ne îndeamnă pe toţi pe calea mântuirii şi a sfintei conlucrări cereşti. Amin.