Rugăciunea tatălui pentru toată familia

             Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorule, Cel ce eşti fără de început şi fără de sfârşit, Dumnezeule fără de moarte, Atotştiutor şi Atotvăzător, Atotputernic şi Atotţiitor, Atotcuprinzător şi Iubitor de oameni! Rogu-mă Ţie, iartă-mă şi miluieşte-mă pe mine, păcătosul, prea mult păcătosul, chiar cel mai păcătos, Doamne, dintre toate fiinţele omeneşti pe care le-ai creat. Eu mă îngrozesc, când îmi dau seama cât de păcătos sunt înaintea Ta; iar Tu, toate ştiindu-le şi toate văzându-le, întotdeauna Te-ai îndurat de mine, n-ai lăsat să mă înghită bezna cea neagră pentru mulţimea păcatelor mele grele, ci m-ai cuprins cu marea Ta iubire de oameni şi ai revărsat asupra mea nemărginită milostivire. Doamne, mă căiesc şi-mi pare rău de toate fărădelegile ce le-am săvârşit. Iartă-mă de tot păcatul şi primeşte-mă şi pe mine cu cei din ceasul al unsprezecelea la păşunile Tale.

          Rogu-mă Ţie, Doamne Sfinte, iartă-i şi miluieşte-i pe toţi acei pe care i-am amărât, i-am întristat, mulţime de necazuri le-am pricinuit. În primul rând, aceştia-s copiii mei, pe care mi i-ai dăruit fiinţe curate, fiinţe nevinovate, mi i-ai dat ca pe nişte creaturi zidite de Tine în chip minunat, însă eu nu am putut feri fiinţele acestea de ispitele ce le-au avut, nu i-am putut apăra pe copiii mei [numele] de atacurile vrăjmaşului viclean şi iată-i acum copleşiţi de păcate, nimeriţi în patimi de suflet şi de trup distrugătoare, care îi tot împing spre pierzanie; şi demult s-ar fi pierdut ei cu totul, însă de fiecare dată Te-ai îndurat de dânşii, i-ai înconjurat cu mila Ta, i-ai salvat. Nu sunt vrednic, Doamne, să-ţi mulţumesc pentru nemăsurata milostivire, pentru marea îndurare şi neasemuita bunătate ce le reverşi asupra copiilor mei! Primeşte, Preabunule Dumnezeu, pentru toate acestea cântare de proslăvire de la noi: Slavă Ţie, Slavă Ţie, Slavă Ţie, Dumnezeul nostru!

           Încă mă rog Ţie, Stăpânul meu Preamilostiv, să îndreptezi definitiv ceea ce eu, din mare păcătoşenie, am stricat cu mâinile mele nepricepute, căci numai Tu poţi îndrepta lucrul mâinilor noastre. Îndreptează, Doamne, şi luminează sufletele copiilor mei [numele], cheamă-i pe dânşii la pocăinţă, ajută-le să fie buni creştini, buni fii şi fiice ale Sfintei noastre Biserici, ajută-le să fie familişti la locul lor şi gospodari de treabă. Iartă-i, Doamne, şi miluieşte-i pe toţi copiii mei.

           Mă rog, Ţie, Doamne, miluieşte-o şi pe soţia mea [numele], căreia nu i-am dat destulă căldură sufletească, nici dragoste creştinească nu i-am purtat, cum se cuvenea s-o fac. Acum mă căiesc şi îmi pare rău de toate păcatele săvârşite de mine în viaţa mea familială cu voie şi fără de voie. Iartă-mă, Doamne, pentru tot ce am greşit, iartă-o şi miluieşte-o şi pe soţia mea.

            Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, mă rog Ţie şi pentru nurorile mele [numele]. Întăreşte-le în credinţă, dă-le răbdare, alungă tulburarea din sufletele lor. Îndepărtează de la dânsele toată reaua pornire, toată învrăjbirea şi duşmănia, pe care le poartă în suflet asupra celor apropiaţi ai lor. Iartă-le, Doamne, şi miluieşte-le şi pe dânsele, ca să ne fie familia prietenoasă.

          Mântuitorule, rogu-mă Ţie, binecuvântează-i pe nepoţeii mei [numele] să urmeze neclintit căile Tale, să aibă mereu dragoste şi frică de Dumnezeu.

             Sfinte Dumnezeule, mă căiesc şi-mi pare rău de toate păcatele, pe care le-am săvârşit în viaţa mea. Acum vreau să fac doar voia Ta, vreau să urmez doar căile Tale, să împlinesc toate poruncile Tale. Pentru asta nu lăsa, Doamne, să mi se adumbrească mintea, nu mă lăsa să rătăcesc pe drumuri greşite, să mă abat din drumul cel drept al mântuirii, să alunec din căile Tale. Doamne, miluieşte-mă! Doamne, ocroteşte-mă! Doamne, înţelepţeşte-mă!

         Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu Te depărta de la mine! Ia aminte spre ajutorul meu, Doamne al mântuirii mele!

         Doamne, apucă arma şi pavăza şi scoală întru ajutorul meu! Doamne, apucă arma şi pavăza şi scoală întru ajutorul întregii mele familii!

         Sfinte Dumnezeule, deşi buzele îmi sunt cu totul întinate, totuşi Te rog să nu Te îngreţoşezi de mine şi să mă învredniceşti şi acum, precum a fost dintotdeauna, de mila Ta cea dulce şi mângâietoare, Te rog să-mi asculţi rugăciunea şi să reverşi măcar o mică rază din harul Tău cel luminos peste familia noastră. Căci noi toţi avem mare nevoie de ajutorul Tău, pentru a urma neclintit poruncile Tale mântuitoare. Ajută-ne, Doamne, nouă la fiecare, să ne încredinţăm fiinţa întru totul voii Tale Sfinte şi să nu mai rătăcim pe drumuri greşite, făcând voia vrăjmaşului viclean. Noi am greşit mult în faţa Ta, Preamilostivule Dumnezeu, am greşit împlinind poftele trupului stricăcios şi lăsând să ducă foame sufletul care poartă pecetea vieţii veşnice. Deşi am ajuns la o nemaipomenită slăbiciune duhovnicească, totuşi nu am fost părăsiţi de Tine nici o clipă. Înţelegând aceasta, ne-am dat seama cât de bicisnici şi nedesăvârşiţi suntem înaintea Ta. Dar fiind ajutaţi de Tine, vom putea să ne ţinem sufletele noastre în curăţenie. Cu smerenie, cerem de la Tine acest ajutor, Preabunule Dumnezeu.

           Tu ai poruncit să ne păstrăm familiile strâns unite. Te rugăm, Doamne, să ne ajuţi nouă la toţi să fim mereu sprijin de nădejde unul pentru altul.

          Fii cu noi, Doamne, întinde-ne mâna Ta şi nouă, prea mult păcătoşilor. Lasă, curăţă şi iartă toate păcatele noastre. Pedepseşte-ne pentru fărădelegile ce le-am săvârşit şi din cauza cărora acum ne este ruşine să ridicăm ochii la cer; coboară peste noi toiagul Tău, dar Te rugăm să o faci şi de astă dată cu milă şi îndurare, pe măsura bunătăţii Tale. Amin.

Dr.conf.univ. Ana Sofroni