Acatistul Sfântului Fotie Mărturisitorul Patriarhul Constantinopolului

6 Februarie

Acatist – Orice astfel de rugăciune specială, poartă numele de Acatist. Prin numele de ACATIST se înţelege „Rugăciune citită în picioare”, deci este o rugăciune care se citeşte obligatoriu în picioare sau stând în genunchi, dar numai după rostirea rugăciunilor începătoare! (indiferent de numele Sfinţilor cărora se adresează!)

Rugăciunile începătoare, obligatorii:

În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin

Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie!

Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindeni eşti şi toate le plineşti, Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te sălăşluieşte întru noi şi ne curăţeşte de toată întinăciunea şi mântuieşte, Bunule, sufletele noastre.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieste-ne pe noi.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieste-ne pe noi.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieste-ne pe noi.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Preasfântă Treime, miluieşte-ne pe noi. Doamne, curăţeşte păcatele nostre, Stăpâne, iartă fărădelegile noastre; Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru numele Tău.

Doamne miluieşte, Doamne miluieşte, Doamne miluieşte.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Tatăl nostru, Carele eşti în ceruri, sfinţească-se numele Tău, vie împărăţia Ta, facă-se voia Ta, precum în cer aşa şi pe pământ. Pâinea noastră cea spre fiinţă dă-ne-o nouă astăzi. Şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor nostri. Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăveşte de cel viclean. Ca a Ta este Împărăţia şi puterea şi slava, acum si pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine păcătosul!


Troparul , glasul 1:

Ca cel ce eşti cu apostolii în ceruri împreună locuitor şi ortodocşilor mare apărător, lumii drept învăţător iar eresurilor latineşti dârz împotrivitor, sfinte Fotie, pe Christos Dumnezeu roagă-L cu deadinsul să mântuiască sufletele noastre.


Condacul 1

Pe al Treimii apărător, veniţi o iubitorilor de mărturisitori să-l lăudăm noi toţi cei ce ne-am izbăvit de viforul ereticesc prin învăţăturile lui, pe grabnicul ajutător al celor din nevoi, zicând:

Bucură-te alesule nevoitor şi mărturisitor Fotie!


Icosul 1

Înger întâi stătător eşti între mărturisitorii de Dumnezeu înţelepţite, Fotie lauda arhiereilor şi bucuria mucenicilor, pentru care cu smerite laude te lăudăm zicând:

Bucură-te că strălucitul tău praznic pe toţi ne veseleşte

Bucură-te că cetăţii împărăteşti ai fost păstor adevărat

Bucură-te că şi nouă ales povăţuitor te-ai arătat

Bucură-te trâmbiţă răsunătoare a Duhului Sfânt

Bucură-te păstorul oilor cuvântătoare

Bucură-te cela ce ai fost ascuns şi la toată lumea neştiut

Bucură-te că astăzi ca un soare tuturor ai răsărit

Bucură-te că razele tale s-au întins în tot pământul

Bucură-te că dogmele ortodoxe cu multă însufleţire le-ai apărat

Bucură-te alesule nevoitor şi mărturisitor Fotie!


Condacul 2

Ca un nou apostol te-a trimis pe tine Dumnezeu, om ceresc şi înger pământesc, căci împletind întreit sfântă cântare, ai făcut pe îngeri împreună cu oamenii a cânta lui Dumnezeu: Aliluia!


Icosul 2

Nou luminător lumii eşti dumnezeiescule Fotie, că începând cercetarea şi prigonirea credincioşilor, mai întâi lucrătorii fărădelegii au bătut păstorii, ca mai apoi cu lesnire să risipească turma, peste care biruind peste toate, auzi de la noi aşa:

Bucură-te că ai plâns mult văzând risipirea turmei tale

Bucură-te că rugăciuni fierbinţi ai înălţat lui Dumnezeu

Bucură-te neînfricatule mărturisitor al dreptăţii

Bucură-te nebiruitule mustrător al nedreptăţii

Bucură-te cela ce ai arătat mare bărbăţie în prigoană

Bucură-te că pe cei dreptslăvitori i-ai întărit

Bucură-te că pe eretici i-ai afurisit

Bucură-te lauda ortodocşilor

Bucură-te rană nevindecată a latinilor

Bucură-te alesule nevoitor şi mărturisitor Fotie!


Condacul 3

Biserica se veseleşte Părinte, văzând pe păstorul ei punându-şi sufletul pentru oi, iar cetele arhanghelilor, ale serafimilor şi heruvimilor, cu toată oastea cerească, viersuiesc cântare, Sfânt, Sfânt, Sfânt, iar noi împreună cu tine cântăm: Aliluia!


Icosul 3

Neiubind Părinte slava şi cinstea cea de puţină vreme, ai dobândit prieteni pe Dumnezeu, pe sfinţi şi pe îngeri, mărturisind adevărul şi dreptatea, pentru aceasta-ţi cântăm:

Bucură-te că încă din viaţă cu sfinţii te-ai numărat,

Bucură-te cu Ioan Gură de Aur împreună vorbitorule

Bucură-te cu Grigorie Teologul împreună teologule

Bucură-te cu Vasile cel Mare împreună liturghisitorule

Bucură-te că ai lepădat dogma apusenilor

Bucură-te că în pătimiri fiind, mărturisitor te arătai

Bucură-te că fiind prigonit, pentru Christos te bucurai

Bucură-te că ţie cuvântul ţi-a fost drept şi sfânt

Bucură-te că nu ai suferit tăgăduirea dreptei credinţe

Bucură-te alesule nevoitor şi mărturisitor Fotie!


Condacul 4

Al Treimii slujitor şi al sinoadelor soborniceşti apărător, ai întărit învăţăturile Sfinţilor Părinţi şi predaniile apostoleşti cu neclintită credinţă, cântând: Aliluia!


Icosul 4

Primind înştiinţare de la cei din Apus, te-ai gătit tu şi însoţitorii pentru mărturisirea adevărului, iar aceia se bucurau gândind că te vei pleca la a lor rea cugetare, dar tu ca un stâlp neclintit ai rămas neînvins, pentru care te lăudăm aşa:

Bucură-te mare slujitor al Sfintei Treimi

Bucură-te apărătorule al predaniilor apostoleşti

Bucură-te întăritorule al celor şapte soboare

Bucură-te foc arzător asupra ereticilor

Bucură-te că de reaua înştiinţare nu te-ai spăimântat

Bucură-te căci cu veselie te găteai pentru primejdii

Bucură-te pentru preoţii şi norodul de tine povăţuit

Bucură-te că liturghisind cu Christos te-ai unit

Bucură-te ostaşule al Împăratului Ceresc

Bucură-te alesule nevoitor şi mărturisitor Fotie!


Condacul 5

La alegerea tuturor ai fost ridicat în scaunul patriarhiei prin descoperire de sus, şi fiind pus ca o lumină în sfeşnic, ca un soare ai luminat deopotrivă Răsăritul şi Apusul, slăvind pe Christos cu cântarea: Aliluia!


Icosul 5

Se spăimântează şi tremură mincinoasa învăţătură latinească, dimpreună cu tatăl lor Satana, la pomenirea cinstitului tău nume, când cu multă putere se întindea pe tot pământul erezia lor, iar tu ca o lumină ai alungat întunericul, pentru care te lăudăm:

Bucură-te bucuria ortodocşilor

Bucură-te ierarh preabun al lui Christos

Bucură-te că buzele tuturor pomeneau al tău nume

Bucură-te mare păstor şi întâistătător

Bucură-te că ai spăimântat pe papa cel eretic

Bucură-te că l-ai îngrozit pe tatăl lor Satana

Bucură-te că te-ai ostăşit până la sânge

Bucură-te lumină ce alungi întunericul ereticesc

Bucură-te alesule nevoitor şi mărturisitor Fotie!


Condacul 6

De când ţi-ai arătat vitejia şi iscusinţa în sfintele scripturi, neîncetat îţi căutau toţi pricini nedrepte, ca din scaun şi din mijlocul turmei scoţându-te, să te piardă desăvârşit, iar tu pentru toate, cu mulţumire laudă lui Dumnezeu îi cântai: Aliluia!

 

Icosul 6

Înştiinţat de calea ce o vei urma, ai luminat minţile credincioşilor ca un alt Pavel şi venind lucrătorii fărădelegii, te-au izgonit cu necinste din împărăteasca cetate, şi răni fără număr pricinuindu-ţi, ne umilim a striga către tine aşa:

Bucură-te viteazule şi iscusitule învăţător în scripturi

Bucură-te părinte că neîncetat erai căutat şi prigonit

Bucură-te că pricini nedrepte asupra ta au adus

Bucură-te că pierderea ta de pe pământ, ereticii foarte o doreau

Bucură-te că pe credincioşi tainele credinţei i-ai învăţat

Bucură-te că pentru Christos rabzi izgonire

Bucură-te că pe drum multe răni ai suferit

Bucură-te că ai lăsat cetatea cea pământească

Bucură-te că te-ai mutat la cea cerească

Bucură-te alesule nevoitor şi mărturisitor Fotie!


Condacul 7

Nici chinul, nici prigoana, nici foamea, nici sabia, nici moartea nu au putut, părinte, să te despartă de dragostea Mântuitorului Christos, pentru care ai dobândit împărăţia cerească, şi acum cu îngerii cânţi în ceruri: Aliluia!


Icosul 7

Din depărtare glasul ţi-ai făcut auzit, care pe latini straşnic îi vădea de lepădare, iar poporul binecredincios cu binecuvântări şi cu drepte povăţuiri îl călăuzeai, care cu laude te fericea:

Bucură-te că de foame şi de sete nu ai slăbit

Bucură-te că prigoana şi sabia nu te-au înfricoşat

Bucură-te că moartea o socoteai viaţă veşnică

Bucură-te că de dragostea lui Christos erai cuprins

Bucură-te că departe fiind, adevărul neîncetat îl propovăduiai

Bucură-te că n-au putut cu îmbunări şi cu măriri să te biruiască

Bucură-te că ai dobândit veşnica împărăţie

Bucură-te alesule nevoitor şi mărturisitor Fotie!

 

Condacul 8

Învăţătură străină de adevărata credinţă, în acele vremi papa al Romei ridicând, se sârguia a o răspândi în tot pământul; iar tu degrab cu limba ta cea de ritor iscusită, pretutindeni trimis-ai învăţături cu însemnări din Sfânta Scriptură, iar osteneala ta văzând-o dreptcredincioşii, pe Dumnezeu îl lăudau zicând: Aliluia!


Icosul 8

Cu mare râvnă ai lepădat meşteşugita şi vicleana dogmă prin care Duhul purcede şi de la Fiul, asemănându-te Apostolului Pavel care anatemei a dat pe cei ce răstălmăcesc Credinţa Ortodoxă, la fel şi tu sub greu blestem i-ai aruncat, iar credincioşii bucurându-se îţi cântă:

Bucură-te că învăţătură străină nu ai primit

Bucură-te că pe ticălosul papă de eres l-ai vădit

Bucură-te că potrivnic te-ai făcut relelor nădăjduiri

Bucură-te fiule al lui Dumnezeu după har

Bucură-te râvnitorule al dogmelor ortodoxe

Bucură-te căci cu Pavel te-ai asemănat

Bucură-te căci cu greu blestem pe latini i-ai împovărat

Bucură-te că ai trimis pretutindeni dogma adevăratei credinţe

Bucură-te alesule nevoitor şi mărturisitor Fotie!


Condacul 9

Pe Stăpânul şi Arhiereul cel veşnic, pe Domnul nostru Iisus Christos L-ai mărturisit de o fiinţă şi pururea născut din Tatăl, iar pe Duhul Sfânt purcezător numai din Tatăl, slavă Treimei celei de o fiinţă şi nedespărţite, căreia-i cântăm: Aliluia!


Icosul 9

Ca un nou apostol, de Dumnezeu fiind trimis la propovăduire, degrab ai smuls din rădăcină spinii relei credinţe, şi arând ogorul inimilor cel înţelenit al credincioşilor, ai semănat dumnezeiasca sămânţă care în inimile noastre a răsărit, pentru care te binecuvântăm zicând:

Bucură-te binecuvântatule de Dumnezeu

Bucură-te nou apostol al întregii lumi

Bucură-te cela ce pe Duhul Sfânt drept l-ai mărturisit

Bucură-te cela ce purcederea Duhului ai mărturisit-o numai din Tatăl a fi

Bucură-te cela ce ai întărit dogma Sfintei Treimi

Bucură-te veselia credincioşilor

Bucură-te semănătorul seminţei celei bune

Bucură-te că au rodit ostenelile tale

Bucură-te că până la noi a ajuns sămânţa cuvintelor tale

Bucură-te alesule nevoitor şi mărturisitor Fotie!

 

Condacul 10

În surghiun fiind nu ţi-ai oprit mâna de la a scrie, nici gura a mărturisi cuvintele cele sfinte întărite pe piatra Christos, şi întru bucuria Duhului Sfânt cântai: Aliluia!

 

Icosul 10

Nădejdea ta numai spre unul Dumnezeu având, cu adevărat nu ţi-a fost deşartă, că ai ştiut spre cine nădăjduieşti şi te rugai să-ţi dea răbdare şi putere, pe care ai şi dobândit-o, iar noi te rugăm să primeşti unele ca acestea:

Bucură-te că în surghiun ai fost trimis

Bucură-te că multe necazuri fiii cei diavoleşti ţi-au pricinuit

Bucură-te că mâna ta nu a zăbovit a scrie

Bucură-te că gura ta pe Christos adevărul a mărturisit

Bucură-te dreptule că pentru dreptate eşti prigonit

Bucură-te sfinte căci cu sfinţii te sălăşluieşti

Bucură-te nădejdea credincioşilor după Dumnezeu

Bucură-te că răbdarea ţi-a fost îmbrăcăminte

Bucură-te alesule nevoitor şi mărturisitor Fotie!


Condacul 11

Apropiindu-se vremea şi sfârşitul veacurilor, mândrul Veliar cu paşi repezi venind ca un leu caută să înghită pe toţi aleşii lui Dumnezeu; dar tu sfinte l-ai biruit şi-ntru toate neputincios l-ai vădit, lăudând pe Dumnezeu Cel ce te întărea cu cântarea: Aliluia!


Icosul 11

Până la sfârşit toate pătimirile şi ispitele le-ai răbdat şi-ntru toate vesel arătându-te, al tău cinstit suflet în mâna lui Christos l-ai dat, pentru care pătimit-ai până la sânge, iar Duhul Sfânt umbrindu-te, ne învaţă a grăi aşa:

Bucură-te că vicleşugurile diavolului cu rugăciunea le-ai risipit

Bucură-te supătorule al mândriei lui

Bucură-te rană nevindecată a slujitorilor lui

Bucură-te vădire a înşelăciunilor

Bucură-te că mai înainte ai cunoscut al tău sfârşit mucenicesc

Bucură-te că nicidecum de cumplita moarte nu te-ai spăimântat

Bucură-te că chinurile cele cumplite cu vitejie le-ai răbdat

Bucură-te că te-ai odihnit după multe osteneli

Bucură-te că ai trecut la locaşurile sfinţilor

Bucură-te că acolo de Domnul şi de sfinţi eşti întâmpinat

Bucură-te că te-ai învrednicit de-a dreapta Domnului a şedea

Bucură-te alesule nevoitor şi mărturisitor Fotie!


Condacul 12

Deşi sub pământ ai apus, dar cu sufletul viezi pururea şi te rogi pentru cei ce săvârşesc sfântă pomenirea ta, bucurându-te cu cei ce cântă: Aliluia!


Icosul 12

Milostiv fii nouă părinte, şi ne mângâie în pătimiri, întărindu-ne în osteneli, căci grea şi cumplită prigoană s-a ridicat asupra Bisericii lui Dumnezeu şi foarte strâmtorându-ne nu avem alt ajutor de niciunde, ci spre tine nădăjduind strigăm aşa:

Bucură-te că în Biserica lui Christos toţi te lăudăm

Bucură-te că înaintea sfintei tale icoane cu dragoste ne rugăm

Bucură-te ajutătorul celor din nevoi

Bucură-te întăritorule al celor neputincioşi

Bucură-te sprijinitorul celor prigoniţi

Bucură-te cela ce cu laude eşti preamărit

Bucură-te că pomenirea ta de toţi se cinsteşte

Bucură-te cu toţi ortodocşii care te cheamă în rugăciune

Bucură-te moştenitorule al Împărăţiei celei Cereşti

Bucură-te mijlocitorul mântuirii noastre

Bucură-te alesule nevoitor şi mărturisitor Fotie!

Condacul 13

O, întru tot lăudate şi mult pătimitorule mărturisitor Fotie, primeşte de la noi aceste smerite laude şi mijloceşte la scaunul Sfintei Treimi curmarea prigoanei dând tărie, iertare şi milă celor prigoniţi pentru dreapta credinţă, ca să cântăm lui Dumnezeu: Aliluia   (de 3 ori)


Apoi se zice iarăşi

Icosul 1

Înger întâi stătător eşti între mărturisitori de Dumnezeu înţelepţite, Fotie lauda arhiereilor şi bucuria mucenicilor, pentru care cu smerite laude te lăudăm zicând:

Bucură-te că strălucitul tău praznic pe toţi ne veseleşte

Bucură-te că cetăţii împărăteşti ai fost păstor adevărat

Bucură-te că şi nouă ales povăţuitor te-ai arătat

Bucură-te trâmbiţă răsunătoare a Duhului Sfânt

Bucură-te păstorul oilor cuvântătoare

Bucură-te cela ce ai fost ascuns şi la toată lumea neştiut

Bucură-te că astăzi ca un soare tuturor ai răsărit

Bucură-te că razele tale s-au întins în tot pământul

Bucură-te că dogmele ortodoxe cu multă însufleţire le-ai apărat

Bucură-te alesule nevoitor şi mărturisitor Fotie!


Condacul 1

Pe al Treimii apărător, veniţi o iubitorilor de mărturisitori să-l lăudăm noi toţi cei ce ne-am izbăvit de viforul ereticesc prin învăţăturile lui, pe grabnicul ajutător al celor din nevoi, zicând:

Bucură-te alesule nevoitor şi mărturisitor Fotie!