Rugăciuni către Domnul Iisus Hristos

1. Rugăciune către Domnul Iisus Hristos – de slavă şi de mulţumire
Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeule Preasfânt, Preaplin de Iubire, Multîndurător, Multiertător, Mântuitorul lumii şi Răscumpărătorul păcatelor noastre, Slăvit să fii în Ceruri şi pe Pământ! Slăvit să fii în veci de toată creaţia văzută şi nevăzută! Slăvit să fii de toţi românii de aici şi de pretutindeni! Slăvit să fii de toţi binecredincioşii creştini din toată lumea! Slăvit să fii de cei care Te-au căutat şi Te-au găsit! Doamne Iisuse Hristoase Te slăvim şi Îţi mulţumim pentru Iubirea Ta Sfântă pentru noi, păcătoşii şi nevrednicii! Te slăvim şi Îţi mulţumim pentru Jertfa Ta de iubire, pentru noi oamenii! Te slăvim şi Îţi mulţumim pentru viaţa veşnică şi pentru tot Ajutorul Tău Sfânt!
Te slăvim şi Îţi mulţumim pentru că ne ierţi păcatele şi ne chemi să fim copiii Tăi asemenea Ţie! Cu inimile smerite Îls lăvim pe Tatăl, pe Fiul şi pe Sfântul Duh! Treime Sfântă Slavă Ţie! Amin!

2.a. Rugăciune către Domnul Iisus Hristos – de mulţumire
Doamne Iisuse Hristoase, Îţi mulţumesc că eşti Dumnezeul nostru Multrăbdător, Multîndurător, Multiertător, Preasfânt şi Preaplin de Iubire! Îţi mulţumesc că prin Jertfa Ta de Iubire pentru noi oamenii, prin Patimile Tale, prin Moartea şi prin Învierea Ta ne-ai mântuit din moarte, ne- ai răscumpărat păcatele şi ne-ai dăruit viaţa veşnică! Îţi mulţumesc, Doamne, că ne iubeşti atât de mult! Îţi mulţumesc, Doamne, că ne chemi la şcoală cerească, că ne-ai dat pildă de smerenie, de răbdare, de iubire, de iertare, de rugăciune vie! Îţi mulţumesc, Doamne, pentru toate binecuvântările Tale, pentru viaţa de aici şi mai ales pentru cea de după moarte, pe care Tu ne chemi să o cucerim aici printr-o viaţă smerită, cucernică, cu adevărat creştină, plină de iubire, de fapte bune şi de milostivire!
Îţi mulţumesc, Doamne, că ne aperi de cel viclean şi rău şi că ne înveţi să învingem răul printr-o viaţă curată, cum ne-ai arătat Tu acum două mii de ani că ar trebui să fie viaţa omului pe Pământ! Îţi mulţumesc că îi ajuţi şi pe cei care au trecut la cele veşnice, atât pe cei care sunt alături de Tine, cât şi pe cei care se chinuiesc după viaţa plină de păcatele nemărturisite şi fără pocăinţă! Îţi mulţumesc că eşti tot timpul cu noi! Îţi mulţumesc pentru tot ajutorul Tău sfânt! Te iubesc Doamne, Te slăvesc şi Îţi mulţumesc pentru toate! Amin!

2.b. Rugăciune către Domnul Iisus Hristos – de mulţumire
Doamne Dumnezeule Iisuse Hristoase nu vom şti niciodată să-Ţi mulţumim pentru marea Ta iubire de oameni, care Te-a făcut să Te întrupezi, cu adevărată fire omenească, pentru răscumpărarea păcatelor noastre. Pentru ca acestea să dobândească ispăşire, Tu, Doamne Iisuse, ai hotărât să iei păcatele noastre asupra Ta, să fii responsabil de ele, să primeşti vinovăţia în locul nostru! Tu să devii „păcatul”, „unicul păcătos!” Tu Sfinţenia Absolută, Nevinovăţia, Puritatea, Adevărul, Dreptatea, Umilinţa, Iubirea să deviipăcatul, murdăria, prostia, necurăţia, blasfemia, minciuna, orgoliul, zgârcenia şi toate păcatele! Doi torenţi porniţi unul de la începutul lumii şi celălalt de la sfârşitul ei, cu şuvoaiele întunecate, noroioase, urât mirositoare, ducând toate păcatele de la Adam până la antiHrist, păcatele cu gândul, cu pofta, cu fapta, cu cuvântul, toate păcatele s-au prăvălit asupra Ta, Doamne, un ocean de murdării şi Tu ai devenit sălaşul lor! Doamne, Te-ai răstignit şi i-ai mântuit pe toţi păcătoşii de la Adam şi până la sfârşitul lumii! Între ei eram şieu, cu toate păcatele mele, ingrat şi arogant, încăpăţânat şi fără pocăinţă, gata să alunec din nou şi Tu nu m-ai lepădat! Cum nu ne înghite Pământul pentru că zi de zi punem alte păcate pe umerii Tăi, Tu Victimă Sfântă a Dreptăţii Divine pentru cei vinovaţi? Primeşte mulţumiri, Doamne Iisuse, că în Ghetsimani ne-ai dat pilda şi harul rugăciunii: adevărată, umilită, perfectă- în genunchi, resemnată, fiebinte, statornică, îndelungată-rugăciunea Ta durează mai mult de trei ore, în pofida oboselii, dezgustului, tristeţii interioare, şi dezinteresată- ai spus: Fie Doamne Voia Ta, şi nu a mea! – întru toate conformă Voinţei Lui Dumnezeu. Ne-ai învăţat că toate ale noastre trebuiesc aşezate la picioarele Bunului Dumnezeu, Tatăl nostru. Văzându-Te îngenunchiat în faţa Lui, cu fruntea la pământ cerşind cu lacrimi şi sudori de sânge – iertare, oare e cu putinţă ca Părintele Tău să nu mă ierte pentru meritele Tale, pe mine, pe care Tu mă înveţi să suport povara vieţii, să mă rog pentru duşmani şi prin Sfânta Împărtăşanie verşi în sufletul meu forţele mântuitoare din agonia Ta? Ne-ai învăţat să ne îndreptăm spre Tine, să priveghem, să ne rugăm, să nu Te lăsăm singur, să Te iubim, să jerfim distracţiile noastre, să lăsăm deoparte somnul, indiferenţa, egoismul; să fim ai Tăi, să veghem cu Tine, să ne rugăm cu Tine. Noi suntem cei aleşi! Noi suntem prietenii! Noi suntem ca acei ucenici preascumpi ai Tăi: Petru, Iacob şi Ioan! Noi suntem cei care am stat la masă cu Tine Doamne şi care am făcut atâtea făgăduinţe şi jurăminte că Te vom iubi – şi NOI DORMIM!!! E cumplit să iubeşti intens până la moarte şi să nu Te poţi face iubit de cei pentru care mori! Pentru atâta prisos de dragoste, Doamne, eşti răspătit cu josnicii şi ingratitudini, mai dureroase chiar decât Patimile de pe Golgota! Să căutăm în inimile noastre glasul Domnului: strigăt de poruncă, suspin de rugăciune, cuvânt de dojană şi întotdeauna glas de iubire: Privegheaţi şi vă rugaţi! Domnul în agonie veghează şi se roagă neîntrerupt pentru noi, pe toate altarele unde Îl ţintuieşte pe veci nemărginita Lui Iubire. Să nu fim noi cei indiferenţi care-L resping, care luaţi de valurile vieţii L-au uitat! Doamne Iisuse Hristoase, Mântuitorul şi Răscumpărătorul păcatelor noastre, Îţi Mulţumim din inimile noastre plecate, cu toată dragostea şi cu toată dorinţa de a împlini în toate Voia Ta! Slavă Ţie Dumnezeul nostru Preasfânt, Multîndurătorşi Preaplinde Iubire! Amin!

3. Rugăciune către Domnul Iisus Hristos – pentru întărirea dragostei sfinte

Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Tatălui Ceresc, Te rugăm ai grijă de poporul român şi de noi păcătoşii şi nevrednicii şi adu-ne pe calea cea bună, pentru rugăciunile Preacuratei Tale Maici, care Te iubeşte nespus de mult. Înmulţeşte în inimile noastre iubirea pentru Dumnezeu şi pentru aproapele nostru. Dumnezeu Tatăl şi-a pus în gând să mântuiască neamul omenesc, când a promis că va trimite un Mântuitor Binecuvântat şi Prealăudat, Care din Dragoste Sfântă, se va sălăşlui în pântecele unei Fecioare, cu nume Împărătesc Maria. Noi cu toţii ne rugăm ca Iubirea Dumnezeiască dintre Domnul Iisus şi Sfânta Fecioară Maria, Maica Sfântă, să ne transforme în vase curate, pline de iubire şi de lumină sfântă şi să ne ridice pe culmile înalte ale sfinţeniei cereşti! Doamne Iisuse, având Dragoste Sfântă şi Dumnezeiască nu i-ai prăpădit, nici nu i-ai omorât, pe oamenii răi, sfătuiţi în ascuns de duhurile rele, care Te-au prins, Te-au bătut, Te-au supus la chinuri grele, apoi Te-au răstignit pe cruce, împreună cu făcătorii de rele, ci Te-ai rugat Tatălui Ceresc spunând: Iartă-le lor aceasta, Tată Ceresc, că ei nu ştiu ce fac! Înţelegând multa Ta Dragoste pentru oameni, Te rugăm nu ne lăsa pe noi în patimi sau pe căile pierzaniei, ci ne îndreaptă pe calea cea bună şi umple inimile noastre de iubire şi ne ocroteşte spre Slava Numelui Tău Sfânt. Din inimile noastre plecate, cu toată dragostea şi cu toată dorinţa de a împlini în toate Voia Ta, Îţi mulţumim pentru toate darurile şi pentru milostivirea Ta! Doamne Iisuse Hristose, Mântuitorul nostru! Slavă Ţie, Dumnezeul nostru! Amin!

4. Rugăciune către Domnul Iisus Hristos – pentru milostivire
Doamne Iisuse Hristoase,Fiul Unic-Întrupat al Atotputernicului Dumnezeu Savaot, miluieşte-ne, apără-ne şi ajută-ne pe noi şi pe toţi oamenii din toată lumea, prin minunata Putere şi Milostivire a Dumnezeirii Tale. Ne rugăm pentru toţi urmaşii noştri, pentru creştinii viitorului şi pentru toţi cei care trebuie să fie alături de Tine, ca să-i izbăveşti de tot ceea ce este rău pe Pământ şi să-i întorci spre bine pentru a împlini Voia Ta. Te rugăm Doamne sporeşte iubirea sfântă în inimile celor din familiile noastre: părinţi, copii, fraţi, surori, rude, dar şi prietenilor, cunoscuţilor şi duşmanilor noştri şi tuturor celor răi şi duşmănoşi, pentru ca toţi să se întoarcă la Tine, să trăim într-o lume binecuvântată de Tine şi să devenim toţi copiii Tăi. Îţi mulţumim Doamne pentru că ne asculţi rugăciunile dar şi pentru toate darurile Tale sfinte, ştiute şi neştiute de noi! Slavă Ţie Doamne! Slavă Ţie! Amin!

5. Rugăciune către Domnul Iisus Hristos – pentru Binecuvântare Cerească
Doamne Iisuse Hristoase, Binecuvântătorul celor de demult, al Sfinţilor Apostoli, Prooroci, Părinţi Apostolici, al Mucenicilor, Drepţilor, Cuvioşilor şi al Ierarhilor din toate veacurile, Te rugăm binecuvintează-ne pe noi cu a Ta Sfântă Binecuvântare Dumnezeiască, luminează-ne, înţelepţeşte-ne, smereşte-ne, curăţeşte-ne, dă-ne răbdare şi iubire sfântă, înfierbântă-ne inimile la rugăciune, protejează-ne de cel viclean şi rău şi adu-ne pe calea cea bună ca să împlinim Voile Tale! Binecuvintează Doamne Iisuse Hristoase, poporul nostru care Te-a iubit în toate veacurile! Binecuvintează-i pe urmaşii noştri care vor fi în viitor până la a doua venire a Ta! Binecuvintează Doamne toţi creştinii de acum şi din viitor şi le dă lor liniştire şi refugiu sub Sfânt Acoperământul Tău! Binecuvintează Doamne Ţara Sfântă Ortodoxă, pe conducătorii ei, întreprinderile, instituţiile, armata şi populaţia ei şi tot ce se va face în ţara aceasta, întru Slava şi Binecuvântarea Ta Cerească! Îţi Mulţumim Doamne pentru toate! Slavă Ţie Doamne, Slavă Ţie! Amin!

6.a. Rugăciune către Domnul Iisus – pentru primirea Luminii Sfinte
Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeule Mântuitor, Preasfânt şi Preaplin de Iubire, Te rugăm coboară peste noi Razele Tale de Lumină Sfântă şi luminează-ne, înţelepţeşte-ne, însănătoşeşte-ne, binecuvintează-ne, întăreşte-ne pe noi şi pe cei care Te iubesc pe Tine. Coboară peste toţi iubitorii de Dumnezeu Lumina Ta de Sfântă, Harul Tău Atotputernic şi izgoneşte din noi, din preajma noastră, din familiile noastre şi din toată lumea, tot răul şi pe toţi duşmanii văzuţi şi nevăzuţi şi pune în loc Lumină şi Pace, ca în toate să facem Voia Ta! Îmbracă-ne Doamne în Lumina Preasfintei Treimi! Alungă întunericul din minţile, inimile, sufletele şi trupurile noastre şi pune în loc Lumina Ta Sfinţitoare şi curăţitoare! Îţi mulţumim pentru iubirea Ta Doamne şi pentru toate darurile şi milele Tale! Amin!

6.b. Rugăciune către Domnul Iisus – pentru iluminare şi pentru curăţirea sufletului de păcate
Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeule Cel Viu, Veşnic, Atotputernic şi Prealuminat, întăreşte-ne, luminează-ne, curăţeşte-ne de păcate şi de toată necurăţia din noi şi izbăveşte-ne de tot ce este rău. Nu ne lăsa pe noi în întunericul păcatelor şi al fărădelegilor, ci iartă-ne Doamne şi îndreaptă-ne paşii spre calea cea bună a Sfântului Adevăr, ca după o viaţă de fapte bune, să ajungem şi noi să vedem Lumina Sfântului Tron Divin şi să rămânem în apropierea ei. Luminează-ne inima, sufletul şi mintea. Luminează-ne familiile, copiii şi pe toţi cei dragi ai noştri.Luminează lumea întreagă, că în această lume trăim şi noi. Luminează-ne viaţa noastră şi tot ce nu este luminat de Tine Doamne! Binecuvintează-ne să facem cele bine plăcute Ţie, Tuturor Sfinţilor şi Tuturor Sfintelor Personalităţi Cereşti. Doamne Iisuse Hristoase, Te rugăm luminează-ne, curăţeşte-ne de păcate, pune focul iubirii Tale sfinte în inimile noastre, ocroteşte-ne, fă-ne răbdători, smeriţi şi înţelepţi şi dă-ne ajutorul necesar mântuirii sufletelor noastre, ca să trăim în veşnicie în Iubirea Ta Sfântă unde Slavă să-Ţi cântăm împreună cu Îngerii. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Lui Dumnezeu, Îţi mulţumim pentru tot ajutorul şi pentru toate milele Tale ştiute şi neştiute! Slavă Ţie Doamne! Slavă Ţie! Amin!

7. Rugăciune către Domnul Iisus – pentru protecţie
Doamne Iisuse Hristoase, Marele nostru Protector, Mântuitor şi Iubitor de oameni, protejează-ne, apără-ne, păzeşte-ne, ridică-ne, inspiră-ne, ajută-ne şi ocroteşte-ne pe noi toţi! Protejează poporul român şi pe creştinii de pretutindeni, de duşmanii văzuţi şi nevăzuţi, precum şi de toate relele care se vor abate asupra Pământului, din cauza păcatelor oamenilor! Încă ne rugăm pentru iertarea păcatelor şi protejarea urmaşilor noştri, a părinţilor noştri şi a rudelor noastre. Te rugăm Doamne Dumnezeule, protejează ţara noastră, creştinii şi Sfinţii viitorului şi pe cei care vor face Voia Ta Cea Sfântă! Îţi mulţumim, Doamne Iisuse, că ne iubeşti atât de mult şi pentru toate binecuvântările, comunicările şi darurile Tale sfinte! Slavă Ţie Doamne! Amin!

8. Rugăciune către Domnul Iisus – pentru ieşirea din necazuri
Doamne Iisuse Hristoase, Fiule al Lui Dumnezeu, nu suntem vrednici de Milele Tale, dar îndrăznim să Te rugăm să primeşti şi puţina noastră rugăciune, precum ai primit oarecând cei doi bani ai văduvei şi să alungi de la noi tulburarea care ne-a cuprins. Doamne, viforul necazurilor se ridică asupra noastră şi au intrat ape până la sufletele noastre, dar întru Tine este toată nădejdea noastră! Tu cunoşti pricina răului care ne apasă. La Tine perii capetelor noastre sunt număraţi. La Tine scăpăm şi pe Tine Te rugăm să depărtezi de la noi orice rău pierzător de suflet şi să ne ajuţi să biruim toate ispitele care ne învăluie! Tu eşti întărirea, scăparea şi Izbăvitorul nostru, Hristoase Dumnezeule şi Ţie Slavă şi mulţumire pentru toate Îţi înălţăm, acum şi pururea şi în vecii vecilor! Amin!

9.a. Rugăciune către Domnul Iisus – pentru tămăduire
Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Lui Dumnezeu şi Mântuitorul Lumii, miluieşte-ne, ajută-ne, tămăduieşte-ne de bolile sufletului, ale minţii şi ale trupului! Îndrumă-ne pe calea cea bună, aşa cum i-ai îndrumat pe toţi Sfinţii din toate veacurile! Dumnezeule Darnic, Preasfânt şi Preaplin de Iubire, Care pe mulţi i-ai tămăduit, i-ai ocrotit, dăruindu-le învăţătura sfântă, precum şi multe alte daruri sfinte, dă-ne un strop din Harul Tău, aşa cum ai dat Sfinţilor care Te-au ascultat, tămăduieşte-ne, învaţă-ne şi ajută-ne să rămânem pe calea cea bună! Doamne Iisuse milostiveşte-Te spre robii Tăi (numele) şi dă-ne nouă, celor dragi nouă şi tuturor oamenilor, tămăduire şi tot ce este de folos sufletelor, spiritelor, minţilor şi trupurilor noastre, pentru ca lucrând bine şi cu spor să ajungem în Împărăţia Cerurilor! Doamne, Tămăduitorul Cel Mai Mare şi Vindecătorul Tuturor celor care aleargă spre Tine, ca Cel care ai puteri nebiruite, Te rugăm să ne izbăveşti de bolile sufleteşti şi trupeşti că pe Tine Te lăudăm, Te slăvim şi Ţie Îţi mulţumim, noi robii Tăi! Amin!

9.b. Rugăciune către Domnul Iisus – pentru ridicarea din boală
Doamne Iisuse Hristoase, Care ai venit în lume să tămăduieşti neputinţele oamenilor, să chemi la pocăinţă pe cei păcătoşi şi ai primit moarte pe cruce pentru mântuirea noastră, din adâncul inimii Te rugăm să primeşti smerita rugăciune a noastră, pentru cei încercaţi de boală! Mântuieşte-i, Doamne, precum ştii, ca un Bun şi Iubitor de oameni şi rânduieşte totul spre folosul lor! Neputincioşi suntem şi nu îi putem ajuta dacă nu ne vei lumina cu Harul Tău! De e Voia Ta, îi poţi pedepsi precum se cade pentru păcatele lor, tămăduindu-i cu ierburile amare ale durerii, ca un Doctor Priceput, precum vei vrea! Cădem înaintea Ta şi Te rugăm, îndură-Te de robii Tăi(numele), potoleşte-le fierbinţeala, alină-le suferinţa, ridică-i din patul durerii. Să le fie această încercare prin care trec spre îndreptarea vieţii, spre început bun mântuirii şi spre iertarea păcatelor. Şi dacă le este de folos să ducă mai departe crucea bolii, fie Doamne Voia Ta! Dăruieşte-le lor răbdare şi linişte, alungând de la ei toată frica şi toată deznădejdea, ca să nu fie îngenuncheaţi de durere şi să cârtească sau să cadă în patima mâniei. Ajută-i, Iubitorule de oameni, ca văzând ei Mila Ta, să cadă la picioarele Tale cu lacrimi de pocăinţă şi de mulţumire, ca să se învrednicească să audă Glasul Tău Cel Sfânt: Iertate îţi sunt păcatele! Slavă şi mulţumire Îţi aducem, Doamne, pentru ajutor şi pentru toate milele Tale! Amin!

10. Rugăciune către Domnul Iisus – pentru înfrumuseţare sufletească şi trupească
Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru şi al lumii, Te rugăm adu-ne la starea noastră cea dintâi, cea făcută de Tine şi înfrumuseţează-ne sufleteşte şi trupeşte, moral şi spiritual, întăreşte-ne virtuţile şi calităţile sufleteşti şi trupeşti, precum şi toate simţurile noastre! Te rugăm Doamne dă-ne gânduri bune care să oglindească frumuseţea noastră interioară şi dă-ne toate ajutoarele de care avem nevoie, sufleteşti şi trupeşti, materiale şi spirituale, pentru ca lucrând cu ele să putem să împlinim Voia şi Poruncile Tale, atât noi cât şi urmaşii noştri. Doamne Dumnezeule Îţi mulţumim pentru toate darurile Tale ştiute şi neştiute de noi! Amin!

11. Rugăciune către Domnul Iisus – pentru liniştire sufletească
Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeule Mântuitor, Protector şi Binefăcător al întregii lumi, Te rugăml inişteşte sufletele noastre zbuciumate, ca să ne putem ruga cu inima fierbinte! Te rugăm linişteşte vieţile noastre agitate, ca să ne putem bucura de ele! Te rugăm linişteşte minţile noastre pervertite, gândurile noastre bolnave şi luminează-ne, înţelepţeşte-ne, smereşte-ne, întăreşte-ne, dă-ne pace sufletească, răbdare şi ne îndeamnă pe toţi pe calea mântuirii şi a sfintei conlucrări cereşti! Dăruieşte-ne Doamne liniştea Ta Dumnezeiască, Pacea Ta, ca acoperământ pentru vremuri grele! Doamne Iisuse Hristoase, cu genunchii plecaţi ne închinăm Ţie, Îţi mulţumim pentru toate şi Te slăvim în inimile noastre: Slăvit să fii în veci, Doamne Dumnezeul nostru! Amin!

12.a. Rugăciune către Domnul Iisus – pentru iertare(avort)
Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Lui Dumnezeu, Cel care din iubire pentru noi oamenii şi pentru a noastră mântuire Te-ai îmbrăcat în trup, Te-ai răstignit, Te-ai îngropat şi prin Crucea Ta ai înnoit firea noastră cea stricată, primeşte pocăinţa mea pentru toate păcatele mele! Iară-mă, Doamne, pentru că am omorât pruncii nenăscuţi, dăruiţi de Tine! Am păcătuit Doamne la Cer şi înaintea Ta, cu cuvântul, cu fapta, cu sufletul, cu trupul şi cu cugetul minţii mele! Am călcat rânduielile Tale,am omorât pruncii mei, copiii dăruiţi de Tine, Dumnezeul meu, nu am ascultat Poruncile Tale şi ammâniat Bunătatea Ta! Fiindcă a Ta este zidirea, nu mă deznădăjduiesc pentru mântuirea mea şi la nemărginita Ta Milostivire îndrăznind, alerg şi mă rog Ţie Doamne! Întru pocăinţă dă-mi inimă înfrântă şi primeşte-mă când mă rog şi dă-mi gând bun, dă-mi lacrimi şi umilinţă, Doamne, dă-mi Harul Tău, ca să pun început bun!Iar tă-mă Doamne pe mine ucigaşa de copii nenăscuţi! Miluieşte- mă, Dumnezeule, miluieşte-mă pe mine, cea căzută şi pomeneşte-mă pe mine, păcătoasa roaba Ta, întru Împărăţia Ta, dar mai ales Te rog ai grijă cum ştii Tu Doamne, de copiii mei avortaţi!Iartă- mă Doamne, cu umilinţă şi cu pocăinţă mă rog! Iartă-i Doamne şi pe copiii mei care, din cauza mea, nu au văzut lumina zilei, nu s-au bucurat de viaţa aceasta, atât de dragă mie! Îţi mulţumesc Doamne Dumnezeule pentru toate darurile Tale sfinte ştiute şi neştiute! Te slăvesc şi Te iubesc Dumnezeule Preasfânt, Multmilostiv şi Preaplin de Iubire! Amin!

12.b. Rugăciunea către Domnul Iisus – pentru iertarea păcatelor
 Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeule Preamilostiv, Răscumpărător al celor păcătoşi, pentru mântuirea neamului omenesc ai lăsat Cerurile şi Te-ai sălăşluit în valea aceasta mult păcătoasă a plângerii şi ai primit pe Dumnezeieştii Tăi umeri neputinţele noastre şi ai purtat durerile noastre! Sfinte Pătimitorule, ai fost rănit şi chinuit pentru păcatele şi fărădelegile noastre şi de aceea noi înălţăm către Tine, Iubitorule de oameni, rugăciuni smerite. Primeşte-le, Preabunule Doamne şi Te pogoară către neputinţele noastre şi păcatele noastre nu le pomeni! Iartă-ne Doamne Iisuse Hristoase! Cel care prin Sângele Tău ai înnoit firea noastră cea căzută, înnoieşte-ne, Mântuitorul nostru şi pe noi, cei care ne aflăm întru stricăciunea păcatelor şi mângâie inimile noastre cu bucuria desăvârşitei Tale iertări! Iartă-ne, Doamne Iisuse Hristoase! Cu tânguire şi lacrimi de pocăinţă fără de măsură, cădem la picioarele milostivirii Tale Dumnezeieşti. Iartă-ne Doamne Iisuse Hristoase! Curăţeşte-ne, Dumnezeul nostru, cu Harul Tău cel Dumnezeiesc, pe noi toţi, de toate nedreptăţile şi fărădelegile vieţii noastre, ca întru sfinţenia iubirii Tale de oameni, să-Ţi mulţumim pentru toate milele Tale, să lăudăm Preasfânt Numele Tău, dimpreună cu al Tatălui şi al Preabunului şi de Viaţă Făcătorului Tău Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor! Amin!


12.c. Rugăciune către Domnul Iisus – pentru iertarea păcatelor 
Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul sufletului meu, Ziditorul şi Izbăvitorul meu, iată că s-a săvârşit ziua şi nu ştiu câte zile îmi mai rămân ca să trăiesc! Ştiu cu adevărat că mă apropii de ceasul cel de pe urmă şi nu numai că nu îndreptez păcatele mele trecute, ci încă pururea adaug nemulţumiri şi păcate peste păcate. Mă întristez pentru că Te-am supărat cu păcatele zilei de astăzi şi cu acelea ale vieţii mele trecute şi Te rog iartă-mă! Îmi pare rău din suflet şi mă lepăd de ele, mă pocăiesc sincer şi Te rog iartă-mă, pentru că eşti Preabun şi Vrednic a fi Veşnic Iubit! Fericit aş fi fost eu de nu aş fi păcătuit şi de nu Te-aş fi întristat cu păcatele mele, dar nădăjduiesc la ajutorul Tău Cel Dumnezeiesc şi de acum înainte hotărăsc să nu mai greşesc, să-mi controlez gândurile, vorbele şi faptele şi să fac în toate Voia Ta şi nu poftele mele! Iartă-mă pentru că am greşit! Fie-Ţi milă de sufletul meu cel păcătos care Te roagă pentru iertare şi pentru răsplătirile cele după vrednicie ale Sfântului Tău Sânge! Dumnezeule Preasfânt şi Preaplin de Iubire, nădăjduiesc ca să mă ierţi şi să mă primeşti iarăşi întru darul Tău! Ajutat de Tine, promit ca să fug de toate ispitele cele rele care pot să mă îndemne să păcătuiesc! Promit să mă mărturisesc şi să mă împărtăşesc cât mai des şi vreau mai bine să mor decât să mai fac vreun păcat! Îţi mulţumesc Doamne Dumnezeul meu pentru viaţă şi pentru toate darurile Tale Sfinte! Slăvit să fii în veci! Amin!

12.d. Rugăciune către Domnul Iisus – pentru iertare
Doamne, nu mă lipsi pe mine de binele cel ceresc, izbăveşte-mă de muncile de veci şi de am greşit cu mintea, cu gândul, cu cuvântul, Te rog iartă-mă. Mântuieşte-mă de toată neştiinţa, uitarea, neîndrăznirea şi de nesimţirea cea împietrită şi izbăveşte-mă de toată ispitirea, luminându-mi inima întunecată de pofta cea rea. Doamne, eu ca un om am greşit, iar Tu ca un Dumnezeu Îndurător miluieşte-mă văzând neputinţa sufletului meu. Trimite-mi Mila Ta în ajutor, ca să Preaslăvesc Preasfânt Numele Tău. Doamne Iisuse Hristoase, scrie-mă pe mine, robul Tău, în Cartea Vieţii şi dăruieşte-mi sfârşit bun. Doamne Dumnezeul meu, măcar că nu am făcut nici un bine înaintea Ta, dă-mi după darul Tău să pun început bun, stropeşte-mi inima cu roua darului Tău şi pomeneşte-mă pe mine păcătosul, ruşinatul şi necuratul rob al Tău întru Împărăţia Ta. Amin!

13.a. Rugăciune către Domnul Iisus pentru ajutor
Doamne, primeşte-mă întru pocăinţă, nu mă lăsa şi nu mă duce pe mine în ispită. Dă-mi cuget bun, ca să-mi mărturisec toate păcatele, dă-mi lacrimi şi aducere aminte de moarte. Doamne dă-mi smerenie, umilinţă, curăţie, ascultare, răbdare, voie nebiruită, blândeţe şi sădeşte în mine rădăcina bunătăţilor şi frica Ta în inima mea! Doamne, învredniceşte-mă să Te iubesc cu tot sufletul şi gândul meu şi să fac în toate Voia Ta! Apără-mă de oamenii cei gâlcevitori, de cei vicleni şi răi, de patimile trupeşti şi de toate lucrurile necuviincioase. Doamne ştiu că faci precum vrei şi să fie şi întru mine, păcătosul, Voia Ta, că binecuvântat eşti în veci. Amin!

13.b. Rugăciune către Domnul Iisus pentru ajutor
Doamne Dumnezeul meu eu cu Tine sunt şi Ţie vreau să-Ţi slujesc! Iisuse, ajută-mă, întăreşte-mă, călăuzeşte-mă în fiecare clipă! Iisuse fii cu mine! Cu tine am putere şi tărie, cu Tine veşnic vreau să petrec şi în Împărăţia Ta vreau să ajung! Amin!
[ „Rugaţi-vă continuu în orice loc v-aţi afla”]