Mesajul de Paști al Patriarhului Ierusalimului, Theofil al III-lea

Theofil al III-lea,

Din mila lui Dumnezeu, Patriarh al Sfintei Cetăți a Ierusalimului și al întregii Palestine, Către întreaga pliromă a bisericii, har, milă și pace,

De la Preasfântul și de Viață Dătătorul Mormânt al lui Hristos Celui Înviat

«Înconjurați, noroadelor, Sionul și-l cuprindeți pe el și dați slavă într-însul Celui ce a înviat din morți. Că Acesta este Dumnezeul nostru, Care ne-a izbăvit pre noi de fărădelegile noastre»

(Stihira Învierii, Vecernie, glas I)

Harul Sfântului Duh ne-a strâns, ca pe niște fii credincioși Bisericii Ortodoxe, din diferite țări și diferite neamuri, de la miazăzi și de la miazănoapte, de pe mare și din răsărit, în adunarea aceasta cuviincioasă și vrednică de respect a slujirii de toată-noaptea, a sinaxei euharistice, într-o sistimă, într-o comunitate, într-o unitate, în Trupul lui Hristos, al Bisericii. Adunarea noastră umple acest loc sfânt, aflat în mijlocul pământului, întru care Dumnezeu a lucrat mântuirea noastră.

Această mântuire, Dumnezeu Tatăl a înfăptuit-o prin Fiul Său Cel Unul-Născut, care S-a întrupat din Duhul Sfânt și din Fecioara Maria, S-a răstignit și a Înviat, Domnul nostru Iisus Hristos.

Astfel, Fiul lui Dumnezeu și Fiul Omului, Dumnezeu-Omul, Iisus Hristos Nazarineanul, S-a răstignit în trup pentru noi, a murit și S-a îngropat, dar în mormânt nu a rămas. Moartea, stăpânitoare asupra oamenilor, pe Acesta nu L-a ținut, ci L-a dat afară, și din cămara împărătească a mormântului a ieșit, rupând pecețile acestuia. A înviat cu preacurat trupul Său pe care l-a luat la Întruparea Sa. Acest trup, rănit și pătimind pe Cruce, în groapă stricăciune nu a văzut, ci cu slavă și strălucire a ieșit din mormânt într-o altă formă.

În această altă formă L-au văzut pe El mironosiţele care miruri cu lacrimi au turnat, apostolii care la mormânt repede au alergat, cei ce împreună se aflau în foişorul cu uşile închise, cei ce mergeau spre Emaus şi cei ce pe malul mării Tiberiadei din mâinile lui Hristos Celui înviat au luat şi au mâncat pâine şi peşte.

Înviindu-ne și pe noi împreună cu Sine, Domnul vieții și al morții ne-a arătat nouă pe pământ rânduială înviată și renăscută, rânduială teantropică, împlinită și desăvârșită din milosârdie, din faptele facerii, ale filantropiei, ale binefacerii sociale, rânduială care să schimbe planeta noastră, lumea întreagă, într-un paradis al desfătării și odihnei, iar nu într-un câmp de luptă între forțe dușmănoase, al experimentelor nucleare și explorărilor spațiale.

Această rânduială reînnoită de către Domnul, Biserica, care este chiar Hristos de-a lungul veacurilor, o trăiește și o continuă, continuându-I lucrarea sfințitoare pe pământ, învățând și sfințind credincioșii prin taine, ajutându-i pe săraci, hrănindu-i pe cei flămânzi și mângâindu-i pe „oamenii [ce] vor muri de frică şi de aşteptarea celor ce au să vină peste lume” (Luca 21, 26), victime ale violenței și terorismului, ale crizei economice și altor multor feluri de exploatări.

Această lucrare sfințitoare și de oameni iubitoare o împlinește Biserica lui Hristos pe tot pământul, iar Biserica Ierusalimului, care a primit cea dintâi iertarea păcatelor prin Înviere, împlinește lucrarea în Sfintele Locuri. Ea slujește Sfintelor Locuri și credincioșilor care trăiesc aici, se îngrijește și păstrează moștenirea Roméilor Ortodocși, iar prin cuvânt și faptă vestește că Hristos a înviat; împlinește lucrare mântuitoare pentru credincioși și lucrare de împăcare, de reconciliere și de pace între popoarele din Pământul Sfânt și din Orientul Mijlociu.

Sionul, Maica Bisericilor, îi consideră pe închinătorii evlavioși drept turmă a sa în vremea când aceștia se găsesc în pelerinaj, pe toți cei ce vin din toate colțurile lumii la sânurile ei, și se roagă pentru sănătatea voastră, a închinătorilor, a ctitorilor și a binefăcătorilor, pentru mântuirea și bunăstarea voastră, mai ales la Sfânta Liturghie săvârșită la Preasfântul și de viață Dătătorul Mormânt din care Hristos a înviat, împreună înviind cu El și pe om, eliberându-l și mântuindu-l.

De la Preasfântul și de viață Dătătorul Mormânt vă salutăm cu salutare pascală, Hristos a înviat ! Vă îmbelșugăm cu rugăciunile noastre Patriarhale și cu binecuvântări.

În Sfânta Cetate a Ierusalimului, Paștele 2013

Fierbinte rugător către Domnul,

Theofil al III-lea, Patriarhul Ierusalimului

site sursa www.pemptousia.ro